PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJUUS (PEDAGOGICAL EXPERTISE)

 Opetuksen kehittämiseen liittyvät julkaisut (Educational publications)

PORTFOLIO (PORTFOLIO)
HENKILÖTIEDOT (PERSONAL DATA)
SISÄLLÖLLINEN ASIANTUNTIJUUS (CONTENT EXPERTISE)
Tutkinnot (Qualifications)
 Muu koulutus (Other education)
Opetuskokemus (Educational expertise)
PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJUUS (PEDAGOGICAL EXPERTISE)
Pedagoginen koulutus (Pedagogical education)
Opetuksen kehittämiseen liittyvät julkaisut (Educational publications)
Muut julkaisut (Other publications)
OPETUSFILOSOFIA (TEACHING PHILOSOPHY)
Opiskelun ja oppimisen tukeminen (Supporting studying and learning) 
Opetusmenetelmät ja työtavat (Teaching methods)
Arviointi ja kehittäminen (Evaluation and development)
KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (NATIONAL AND INTERNATIONAL ACTION) 
Kotimaiset ja EU-projektit (National and EU projects)
 Intensiivikurssit (Intensive courses)
Opettajanvaihto (Teacher exchange)
YHTEENVETO  PALAUTTEESTA (FEEDBACK)
Opiskelijapalaute (From students)
Kolleegapalaute (From colleagues)
KEHITTYMISTAVOITTEET (DEVELOPMENTAL GOALS)
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT (CONFIDENTIAL POSTS)
Kotimaiset (National)
Ulkomaiset (International)


Väitöskirja (Academic dissertation)
Jeronen, E. 2003. Luokanopettajaopiskelijoiden ammatillisten käsitysten kehittyminen päättöharjoittelujakson biologian ja maantieteen opetuksessa. Oulun yliopisto, Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikkö.Acta Universitatis Ouluensis, Scientiae Rerum Socialium E 65. ISBN 951-42-7162-9, ISSN 0355-323X http://urn.fi/urn:isbn:9514271637

Toimitettuja ym. teoksia (Edited and other books)
1. Jeronen, E. (Ed.) (2021). Transitioning to Quality Education. In Transitioning to Sustainability Series 4. Basel: MDPI. ISBN 978-3-03897-892-3 (Hbk); ISBN 978-3-03897-893-0 (PDF)

https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-893-0 (registering DOI)

2. Jeronen, E. (Ed.) (2020). Geography Education Promoting Sustainability. Published: April 2020. ISBN 978-3-03928-500-6 (Pbk); ISBN 978-3-03928-501-3 (PDF),

https://doi.org/10.3390/books978-3-03928-501-3 (registering DOI), https://www.mdpi.com/books/pdfview/book/2184.

3. Jeronen, E. (Ed.). 2017. Teaching Methods in Science Subjects Promoting Sustainability. ISBN 978-3-03842-651-6 (PDF) ISBN 978-3-03842-650-9 (Pbk)

© 2017 CC BY-NC-ND. Pages: VIII, 162. Published: 6 December 2017. This book is a printed edition of the Special Issue Teaching Methods in Science Subjects Promoting Sustainability that was published in Education Sciences.MDPI Books.

4.      Risku-Norja, H., Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M. & Uitto, A. (toim.) 2012. Ruoka oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Julkaisuja 25. Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf
5.  Jeronen, E., Mikkola, M., Risku-Norja, H. & Uitto, A. (toim.) 2011. Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Kestvän kehityksen teemapäivä 9.12.2011. Oulun yliopisto. Oulu: Suomen yliopistopaino.
6. Jeronen., E., Välimaa, R., Tyrväinen, H. &  Maijala, H. (toim.) 2009. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Terveyden edistämisen tutkimuskeskus. Jyväskylän yliopisto. Julkaisuja 4.
7. Palmberg, I. & Jeronen, E. (red.) 2008. Harmoni eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildninen – Sopusointua vai ristiriitaa? Tutkimuksia ympäristötietoisuudesta koulussa ja opettajankoulutuksessa. Rapport 24. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi Vasa. Vasa, Finland.
8  Dytrtová, R., Jeronen, E. & Pavelková, J. 2007. The Education and the Environment for the Educators, Brno: TRIBUN EU. ISBN 978-80-87139-12-7. pp. 57.
9.      Eloranta, V., Jeronen, E. & Palmberg, I. (toim.) 2005(2022). Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. (Textbook of  Biology Didactics) Keuruu: Otavan kirjapaino. ISBN 952-451-128-2.

https://doi.org/10.31885/9789515150646

10.      Jeronen, E. & Kaikkonen, M. (toim.) 2001. Ympäristötietoisuus – näkökulmia eri tieteenaloilta. (Environmental awareness.) Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan selosteita ja katsauksia 3/2001. Oulun yliopistopaino. ISBN 851-42-6595-5. ISSN 1458-4069.
 
Tieteellisissä aikauslehdissä ja -kirjoissa julkaistuja artikkeleita (Articles in scientific journals and collecti

1. Ahonen, P., Jeronen, E., & Korkeamäki, R-L. (2023). Sustainable development and happiness: A perspective from Bhutanese schools. In: S. Chetri,T. Dutta, M. K. Mandal, & P. Patnaik (eds.) (2023). Understanding Happiness (pp. 431-455). Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-99-3493-5_19

2. Yli-Panula, E.; Jeronen, E.; Vesterkvist, S.; & Mulari, L. (2023). Subject Student Teachers’ Perceptions of Key Environmental Problems and Their Own Role as Environmental Problem Solvers. Educ. Sci. 13, 779. https://doi.org/10.3390/educsci13080779

3. Wang, Z.; Nie, L.; Jeronen, E.; Xu, L.; Chen, M. (2023). Understanding the Environmentally Sustainable Behavior of Chinese University Students as Tourists: An Integrative Framework. Int. J. Environ. Res. Public Health, 20, 3317. https:// doi.org/10.3390/ijerph20043317

4. Maskour, L.; El Batri, B.; Oubit, S.M.; Jeronen, E.; Agorram, B.; Bouali, R. (2022). Analysis of Drawings on Representations of COVID-19 among Senior High School Students: Case of the Dakhla-Oued Eddahab Region, Morocco.
Educ. Sci.
12, 892.https://doi.org/10.3390/educsci12120892.

5. El Batri, B.; Maskour, L.; Ksiksou, J.; Jeronen, E.; Ismaili, J.; Alami, A.; Lachkar, M. (2022 ). Teaching Environmental Themes within the “Scientific Awakening” Course in Moroccan Primary School: Approaches, Methods and Difficulties. Educ. Sci., 12, 837. https://doi.org/10.3390/educsci12110837.
6. Maskour, L.; El Batri, B.; Ksiksou, J.; Jeronen, E.; Agorram, B.; Alami, A.; Bouali, R. (2022). Views of Moroccan University Teachers on Plant Taxonomy and Its Teaching and Learning Challenges. Educ. Sci., 12, 799. https://doi.org/10.3390/ educsci12110799.
7. Chen, M.; Pei, T.; Jeronen, E.; Wang, Z.; Xu, L. (2022). Teaching and Learning Methods for Promoting Sustainability in Tourism Education. Sustainability, 14, 14592. https://doi.org/10.3390/su142114592.

8. Jeronen E. (2022). Education for Sustainable Development. In: S. Idowu, S., R. Schmidpeter, N. Capaldi, L. Zu, M. Del Baldo, & R. Abreu (eds.), Encyclopedia of Sustainable Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_351-1.
9. Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Mäki. S. (2022).School Culture Promoting Sustainability in Student Teachers’ Views. Sustainability, 14, 7440. https://doi.org/10.3390/su14127440.
10. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Koskinen, S., & Mäki. S. (2022).Finnish University Students’ Views on Climate Change Education and Their Own Ability to Act as Climate Educators. Educ. Sci. 2022, 12, 169. https://doi.org/10.3390/educsci12030169.

11. Yli-Panula, E.; Jeronen, E.; Matikainen, E.; & Persson, C. (2022). Conserve My Village—Finnish, Norwegian and Swedish Students’ Valued Landscapes and Well-Being. Sustainability, 14, 671. https://doi.org/10.3390/su14020671

12. Jeronen, E., Ahonen, P., & Korkeamäki, R-L. (2022). Connections of Transformative Education with Bhutan’s Pedagogical Ideas for Promoting Sustainability Education. Sustainability, 2022, 14, 163. doi: 10.3390/su14010163. https://doi.org/10.3390/su14010163, .

         13. Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Mäki. S. (2022). Climate Change Education in Finland. Encyclopedia, Environmental Sciences. https://encyclopedia.pub/22174. Entry ID: 22174,

         14. Jeronen E. (2022). Sustainable Education. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_237-1.

 

          15. Jeronen E. (2022). Forest Stewardship Council. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_341-1.


16. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Tringham, M., & Somervuori I. (2021). Subject student teachers’ views and their competencies in sustainability education. In: R. Hildén, P. Portaankorva-Koivisto, & T. Mäkipää (toim.). Aineenopetus ja     
aiheenopetus. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia 20, 180-199. Suomen ainedidaktinen tutkimusseura ry. Helsinki. ISBN 978-952-5993-33-2 (verkkojulkaisu), ISSN-L 1799-9596, ISSN 1799-960X (verkkojulkaisu).
            https://researchportal.helsinki.fi/fi/publications/aineenopetus-ja-aiheenopetus-ainedidaktisia-tutkimuksia-20

17. Härmä, K.; Kärkkäinen, S.; & Jeronen, E. (2021). The Dramatic Arc in the Development of Argumentation Skills of Upper Secondary School Students in Geography Education. Educ. Sci., 11, 734.   https://doi.org/10.3390/educsci11110734
.

18. Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Telenius, M. (2021). Argumentaatiotaitojen harjoittaminen ekosysteemiopetuksessa: aiheena yhteiskunnallis-luonnontieteelliset ilmiöt (Phenomena-based socio-scientifc issues in practicing argumentation skills in teaching ecosystems). Teoksessa E. Luukka, A. Palomäki, L. Pihkala-Posti, & J. Hanska (toim.) Opetuksen ja oppimisen ytimessä. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia julkaisuja, 19 (pp. 222-247). Tampereen yliopisto, Kasvatustieteen ja kulttuurin tiedekunta. ISBN 978-952-5993-32-5. http://hdl.handle.net/10138/333969. Finnish; Abstract in English.

 
19.Yli-Panula, E., Jeronen, E., Vesterkvist, S., & Tolonen, P. (2021). Finnish Subject Student Teachers’ Views on Their Social Competencies at the End of Their Educational Studies. In E. Jeronen (Ed.), Transitioning to Quality Education (pp. 63-87). Transitioning to Sustainability Series 4. Basel: MDPI, Page Range. https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-893-0-4

20. Chen, M., Jeronen, E., & Wang, A. (2021). Toward Environmental Sustainability, Health, and Equity: How the Psychological Characteristics of College Students Are Reflected in Understanding Sustainable Development Goals. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18, 8217. https://doi.org/10.3390/ijerph18158217.

21.Yli-Panula, E., Jeronen, E., Koskinen, S., & Vesterkvist, S. (2020). Biologian ja maantieteen opetuksessa käytettävät ilmastonmuutoksen opetusmenetelmät. Ainedidaktiikka, 4(3) (2020), 102–124. DOI: 10.23988/ad.98284. http://journal.fi/ainedidaktiikka
22. Chen, M., Jeronen, E., & Wang, A. (2020). What Lies Behind Teaching and Learning Green Chemistry to Promote Sustainability Education? A Literature Review.
International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(21), 7876, 1-24. doi:10.3390/ijerph17217876. https://www.mdpi.com/1660-4601/17/21/7876/pdf .
23. Jeronen, E. (2020). Promoting sustainable development through outdoor education in Finnish schools and teacher education (’Outdoor education’ suomalaisissa kouluissa ja opettajankoulutuksessa kestävää kehitystä edistävänä opetus- ja työtapana). In S. J. A. Karppinen, M. Marttila, & A. Saaranen-Kauppinen (Eds.). Seikkailukasvatusta Suomessa – pedagogisia ja didaktisia näkökulmia; Outdoor Adventure Education in Finland – pedagogical and didactic perspectives. Humak University of Applied Sciences Publications, 97 (Humanistinen ammattikorkeakoulu julkaisuja, 97), (pp. 122-131). Helsinki: Humanistinen ammattikorkeakoulu. ISBN 978-952-456-358-1 (painettu), ISBN 978-952-456-359-8 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (painettu), ISSN 2343-0672 (verkkojulkaisu), ISSN 2343-0664 (printed), ISSN 2343-0672 (online).https://www.humak.fi/julkaisut/seikkailukasvatusta-suomessa/

24. Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Rodrigues-Aflecht, G. (2020).Nature Is Something We Can’t Replace’: Mexican Students’ Views of the Landscape They Want to Conserve. Educ. Sci., 10(1), 13; https://doi.org/10.3390/educsci10010013 (registering DOI). https://www.mdpi.com/2227-7102/10/1/13

25. Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Lemmetty, P. (2020). Teaching and Learning Methods in Geography Promoting Sustainability. Educ. Sci., 10, 5; doi:10.3390/educsci10010005.

26. Wang, A., Chen, M., & Jeronen, E. (2020). Green Chemistry Education. In Scholarly Community Encyclopedia. Encyclopedia (ISSN 2309-3366). MDPI. https://encyclopedia.pub/3733. The entry is from 10.3390/ijerph17217876.

27. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Vesterkvist, s., & Tolonen, P. (2020). Finnish Subject Student Teachers’ Views on Their Social Competencies at the End of Their Educational Studies. In E. Jeronen (Ed.). Transitioning to Quality Education. https://res.mdpi.com/bookfiles/edition/1226/article/2874/Finnish_Subject_Student_Teachers_Views_on_Their_Social_Competencies_at_the_End_of_Their_Educational_Studies.pdf?v=1600349602#toolbar=0&scrollbar=1&navpanes=0&zoom=80. https://doi.org/10.3390/books978-3-03897-893-0-4 (registering DOI) https://www.mdpi.com/books/pdfview/edition/1226. Refereed.

28. Jeronen E. (2020) Sustainable Growth. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management (pp. 1-8). Springer, Cham. Online ISBN 978-3-030-02006-4. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_194-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4. Refereed.

29. Jeronen E. (2020) Sustainable Development. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management (pp. 1-7). Springer, Cham. Online ISBN 978-3-030-02006-4 DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_193-1. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4. Refereed.

30. Jeronen E. (2020) Environmental Disaster. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management, (pp. 1-6). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4. Online ISBN 978-3-030-02006-4. Refereed.

31. Jeronen E. (2020) Strong Sustainability. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management, (pp. 1-8). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4. Online ISBN 978-3-030-02006-4. Refereed.

32. Jeronen E. (2020) Weak Sustainability. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management, (pp. 1-5). Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4. Online ISBN 978-3-030-02006-4. Refereed.

33. Jeronen, E. (2020). Economic Sustainability. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds.) Encyclopedia of Sustainable Management (pp. 1-6). Springer, Cham, Online ISBN 978-3-030-02006-4. Refereed.

34.  Panula, E., Jeronen, E., Eilola, S., & Pakula, H-M. (2019). The Gambian and Kenyan pupils´ conceptions of their valued landscapes and animals, [Gambialaisten ja kenialaisten oppilaiden käsityksiä arvokkaista maisemista ja eläimistä]. In: M. Kallio, H. Krzywacki and S. Poulter (Eds.). Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia, 16, Arvot ja arviointi, (pp. 225-251). Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. Helsinki: Unigrafia. ISBN 978-952-5993-27-1 (painettu), ISBN 978-952-5993-28-8 (verkkojulkaisu), ISSN-L 1799-9596, ISSN 1799-9596 (painettu), ISSN 1799-960X (verkkojulkaisu). Tiivistelmä suomeksi.

35. Jeronen, E. (2019). Ecology and Ecosystem: Sustainability. In S. O. Idowu et al. (eds.), Encyclopedia of Sustainable Management, 1-7. Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_904-1.


36. Jeronen E. 
(2019). Biodiversity: Environment. In: Idowu S., Schmidpeter R., Capaldi N., Zu L., Del Baldo M., Abreu R. (eds) Encyclopedia of Sustainable Management. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_902-1

37. Jeronen, E. (2019). Biodiversity: Sustainability. In: S. O. Idowu et al. (eds.), Encyclopedia of Sustainable Management, Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_901-1

38. Jeronen, E. (2019). Conservation: Sustainability. In S. O. Idowu et al. (eds.), Encyclopedia of Sustainable Management, Springer Nature Switzerland AG. https://doi.org/10.1007/978-3-030-02006-4_903-1

39. Palmberg, I., Kärkkäinen, S., Jeronen, E., Yli-Panula, E., & Persson, C. (2019). Nordic Student Teachers’ Views on the Most Efficient Teaching and Learning Methods for Species and Species Identification. Sustainability, 11, 5231;         doi:10.3390/su11195231. https://www.mdpi.com/2071-1050/11/19/5231/pdf.

40. Yli-Panula, E., Persson, C., Jeronen, E., Eloranta, V., & Pakula, H-M. (2019). Landscape as Experienced Place and Worth Conserving in the Drawings of Finnish and Swedish Students. Educ. Sci., 9, 93; doi:10.3390/educsci9020093. https://www.mdpi.com/2227-7102/9/2/93
41. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Inkinen, J.:, & Sohlman, S. (2019). Digitaaliset opetusmenetelmät biologian opetuksessa ja oppimisessa (Digital teaching methods promoting biology learning), 425 443. In. M. Rautiainen, & M. Tarnanen, (Eds.) (2019). Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Ainedidaktisia tutkimuksia 15. ISBN 978-952-5993-26-4. ISSN: 1799-960X. Ad_tutkimuksia_15_verkkojulkaisu.pdf http://hdl.handle.net/10138/298542
42. Ahonen, P. A., Jeronen, E., & Korkeamäki, R-L. (2018).  What do the drawings tell us?  Bhutanese secondary school students' perceptions about Gross National Happiness and Sustanable Development. Himalayan Discoveries. An Interdisciplinary Journal on Himalayan Stuies - Everyday Life in the Himalayas and Bordering Regions, 2(1), 7-31. ISSN 2323-9956 (print); ISSN 2343-1113 (online).
43. Ahonen, P. A., Jeronen, E., & Korkeamäki, R-L. (2018). How to Live Happy and Good Life? Secondary School Students’ Views about Bhutan’s Gross National Happiness Policy. IJESE 13(9), 703-718. e-ISSN: 1306-3065.
44. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Lemmetty, P.,& Pauna, A. (2018). Teaching Methods in Biology Promoting Biodiversity Education. Sustainability, 10, 1-18, 3812; doi:10.3390/su10103812. https://www.mdpi.com/2071-1050/10/10/3812.

45. Palmberg, I., Hermans, M., Jeronen, E., Kärkkäinen, S., Persson, C., & Yli-Panula, E. (2018). Nordic Student Teachers’ Views on the Importance of Species and Species Identification, Journal of Science Teacher Education, 29(5), 397-419, DOI: 10.1080/1046560X.2018.1468167

46. Yli-Panula, E., Jeronen, E. & Pongsakdi, N. (2017). Primary School Student Teachers’ Perceived and Actual Knowledge in Biology. C.E.P.S. Journal, 7(4), 125-146. ISSN 2232-2647 (online edition); ISSN 1855-9719 (printed edition) http://www.cepsj.si/pdfs/cepsj_7_4/pp_125-146.pdf

47.Yli-Panula, E., Jeronen, E., Seiko-Ahlströn, H. & Ruotsalainen, E. 2017. Important Biological Issues for Elementary Pupils – A Study of Elementary Pre-service Teachers’ Conceptions. NorDiNa, 13 (2), 180-196. https://www.journals.uio.no/index.php/nordina/article/view/2579.

48. Palmberg, I.; Hofman-Bergholm, M.; Jeronen, E.; Yli-Panula, E. 2017. Systems Thinking for Understanding Sustainability? Nordic Student Teachers’ Views on the Relationship between Species Identification, Biodiversity and Sustainable Development. Education Sciences, 7(3), 72, 1-18. doi:10.3390/educsci7030072, http://www.mdpi.com/2227-7102/7/3/72.

49. Jeronen, E., Palmberg, I. & Yli-Panula, E. (2017). Teaching Methods in Biology Education and Sustainability Education Including Outdoor Education for Promoting Sustainability—A Literature Review. Education Sciences, 7(1), 1-19; ISSN 2227-7102, doi:10.3390/educsci701000, http://www.mdpi.com/2227-7102/7/1/1.
50. Palmberg, I., Jonsson, G., Jeronen, E., & Yli-Panula, E. (2016). Student teachers’ conceptions and understanding of basic knowledge in ecology in Denmark, Finland and Sweden. NorDiNa, 12 (2), 197-217.
51 Jeronen, E., Bartoszeck, A. B., Kalinen, M-L., & Lehtinen, E. (2016).  Conceptions of Finnish and Brazilian children of the content of the human head and brain. ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII séria Environmentálne manažérstvo,   roč. XVIII., č. 1, 25-50. http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-zivotneho-prostredia/acta-universitatis-matthiae-belii-series-environmental-management/actual-issue-posledne-vydanie.html
52. Jeronen, E., Kalinen, M-L,. & Lehtinen, E. (2016). Mitä on pään sisällä? Suomalaisten 4-11-vuotiaiden lasten käsityksiä ihmisen pään sisällöstä ja aivoista. LUMAT, 4(1), 40-66. (Abstract in English. Cite as: What is inside of the head? Conceptions of Finnish 4-11 year old children on the content of the head and the brain. LUMAT, 4(1), 1-25, http://www.luma.fi/lumat-en/4543).
53. Palmberg, I., Berg, I., Jeronen, E., Kärkkäinen, S., Norrgård-Sillanpää, P., Persson, C., Vilkonis, R., & Yli-Panula, E. (2015). Nordic–Baltic Student Teachers’ Identification of and Interest in Plant and Animal Species: The Importance of Species Identification and
Biodiversity for Sustainable Development. Journal Of Science Teacher Education. doi:10.1007/s10972-015-9438-z Published online 7th October 2015, Springer. Online ISSN 573-1847, Print ISSN 1046-560X. Paper version: JSTE 26 (6), 549-571. Springer Netherlands.
54. Smeds, P., Jeronen, E. & Kurppa, S. (2015). Farm education and the value of learning in an authentic learning environment. International Journal of Environmental & Science Education, 2015, 10(3), 381-404. (DOI: 10.12973/ijese.2015.251a , IJESE, iSER publications). http://iserjournals.com/journals/ijese/articles/10.12973/ijese.2015.251a
55. Smeds, P., Jeronen, E. & Kurppa, S. (2015). Farm Education and the Effect of a Farm Visit on Children’s Conception of Agriculture. European Journal of Educational Research, 4(1), 1-14. http://www.eurojedu.com/. 
56. Jeronen E. (2015). Environment and ethics, p. 218. In S.O Idowu, N. Capaldi, M. Fifka, L. Zu,  & R. Schmidpeter, (Eds.). Dictionary of Corporate Social Responsibility CSR, Sustainability, Ethics and Governance Series: CSR, Sustainability, Ethics & Governance, 2015. 

http://rusa.ala.org/blog/2016/01/10/years-most-outstanding-business-reference- sources-announced-by-rusas-business-reference-and-services-section-brass/

57. Jeronen E. (2015). Biodiversity, p. 35. In S.O Idowu, N. Capaldi, M. Fifka, L. Zu,  & R. Schmidpeter, (Eds.). Dictionary of Corporate Social Responsibility CSR, Sustainability, Ethics and Governance Series: CSR, Sustainability, Ethics & Governance, 2015. 

http://rusa.ala.org/blog/2016/01/10/years-most-outstanding-business-reference- sources-announced-by-rusas-business-reference-and-services-section-brass/

58. Jeronen E. (2015). Brundtland report, p. 48. In S.O Idowu, N. Capaldi, M. Fifka, L. Zu,  & R. Schmidpeter, (Eds.). Dictionary of Corporate Social Responsibility CSR, Sustainability, Ethics and Governance Series: CSR, Sustainability, Ethics & Governance, 2015. 

http://rusa.ala.org/blog/2016/01/10/years-most-outstanding-business-reference- sources-announced-by-rusas-business-reference-and-services-section-brass/

59. Jeronen E. (2015). Cultural differences in values/ethics and decision-making, p. 151. In S.O Idowu, N. Capaldi, M. Fifka, L. Zu,  & R. Schmidpeter, (Eds.). Dictionary of Corporate Social Responsibility CSR, Sustainability, Ethics and Governance Series: CSR, Sustainability, Ethics & Governance, 2015. https://books.google.fi/books?id=WlJ-BgAAQBAJ&pg=PA151&lpg=PA151&dq=eila+jeronen&source=bl&ots=_376tYSlAh&sig=8Kr7RI8G6ee3-Vm8TsoRCZWRDIg&hl=fi&sa=X&ei=Y2TcVLDQM4jjywO7zICACw&ved=0CE4Q6AEwBjgo#v=onepage&q=eila%20jeronen&f=false

http://rusa.ala.org/blog/2016/01/10/years-most-outstanding-business-reference- sources-announced-by-rusas-business-reference-and-services-section-brass/ 

60. Jeronen, E. (2015). Ecology, p.193. In S.O Idowu, N. Capaldi, M. Fifka, L. Zu,  & R. Schmidpeter, (Eds.). Dictionary of Corporate Social Responsibility CSR, Sustainability, Ethics and Governance Series: CSR, Sustainability, Ethics & Governance, 2015. 

http://rusa.ala.org/blog/2016/01/10/years-most-outstanding-business-reference- sources-announced-by-rusas-business-reference-and-services-section-brass/

61. Palmberg, I., Jeronen, E., Svens, M., Yli-Panula, .E, Andersson, J., Jonsson, G. (2014). Blivande klasslärares (åk 1-6) baskunskaper i Danmark, Finland och Sverige – I. Kunskaper och uppfattningar om människans biologi. [The level of the basic knowledge of primary school teacher training students in Denmark, Finland and Sweden. Nordina, 7(1), 54-70. http://www.naturfagsenteret.no/c1998895/binfil/download2.php?tid=1833502
62. Tauriainen, V-M., Jeronen, E., Lindh, M., & Kaikkonen, M. (2013). Perspectives on the promoting environmental education and environmental awareness of primary pupils by using senses through outdoor activities. Acta Universitatis Matthiae Belii, Sekcia Environmentálne manažérstvo roč. 15, č. 2, 89-111. http://sparc.fpv.umb.sk/kat/ken/akta/attachments/article/254/ACTA%202013%2015-2.pdf
63. Jeronen, E., Karjalainen, M., Kuoppala H., Sääskilahti, M. & Tirri H. 2013. Aineenopettajankoulutuksen pedagogisten opintojen opiskelijavalinta muutoksessa – Tapaustutkimus Oulun yliopistosta. LUMAT, 1(5), 479-502.  http://www.luma.fi/lumat/2629
Med i ändringen av ämneslärarutbildningens pedagogiskastudiers studerandeurval – Fallstudie vid Oulun yliopisto, 
http://www.luma.fi/lumat-sv/2631
Changing the Admission Process of Subject Teacher’s Pedagogical Studies: A Case Study at the University of Oulu,
http://www.luma.fi/lumat-en/2630
64, Jeronen, E. 2012. Education. In S.O. Idowu, N., Capaldi, L., Zu, L., & A. Das Gupta (Eds.). Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. (online access:  http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/349689.html). ISBN 978-3-642-28036-8. Due: September 3, 2012.
65. Jeronen, E. & Jeronen, J. 2012. Outdoor education in Finland. Current topic. Socioekonomické a humanitnì studie. Studies of Socio-Economic and Humanities. 2 (2), 152-160. Odborné Recenzované Statě Z Oblasti Socioekonomických A Humanistních Věd, The Expert Reviewed Articles Focused on Socio-Economic Sciences and Humanities. Bankovni institut vysoká škola, a.s., Banking Institute College of Banking.
66.  Jeronen, E. 2012. Sustainability and sustainable development. In S.O. Idowu, N., Capaldi, L., Zu, L., & A. Das Gupta (Eds.). Encyclopedia of Corporate Social Responsibility. Springer. Book (hard cover). ISBN 978-3-642-28035-1 and eReference (online access: http://www.springerreference.com/docs/html/chapterdbid/333393.html) ISBN 978-3-642-28036-8. Due: September 3, 2012.
67.   Gedrovics, J., Cedere, D., Jeronen, E., Wäreborn, I., & Vasilevskaya, E. 2012. Students’ attitude to school science: Comparative research in Latvia, Belarus, Finland and Sweden. [ОТНОШЕНИЕ УЧАЩИХСЯ К ШКОЛЬНОМУ ЕСТЕСТВОЗНАНИЮ: СРАВНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ В ЛАТВИИ, БЕЛАРУСИ, ФИНЛЯНДИИ И ШВЕЦИИ]. Gamtamokslinis ugdymas/ Natural Science Education, 1 (33), 18-28. ISSN 1648-939X.
68.   Jeronen, E. 2012. Ruokakasvatus kestävän kehityksen kasvatuksen osana. Teoksessa H. Risku-Norja, E. Jeronen, S. Kurppa, M. Mikkola & A. Uitto (toim.). Ruoka oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. 9-11. Helsingin yliopisto, Ruralia Instituutti. http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf
69.   Jeronen, E. & Helander, K. 2012. Kouluruokailun historiaa. Teoksessa H. Risku-Norja, E. Jeronen, S. Kurppa, M. Mikkola & A. Uitto (toim.). Ruoka oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. 20-26 http://www.helsinki.fi/ruralia/julkaisut/pdf/Julkaisuja25.pdf
70.      Jeronen, E. 2011. Vastaväittäjän, dosentti Eila Jerosen lausunto: Arto Salonen. Kestävä kehitys globaalin ajan hyvinvointiyhteiskunnan haasteena. Didacta varia, 16 (1), 67-70.
71.      Smeds, P., Jeronen, E., Kurppa, S., & Vieraankivi, M_L. 2011. Rural camp school eco learn – Outdoor education in rural settings. International Journal of Environmental & Science Education, 6(3), July 2011, 267-291. http://www.ijese.com/IJESE_v6n3_Smeds-et-al.pdf
72. Óskarsdóttir, G., Stougaard, B., Fleischer, A. Jeronen, E., Lützen, F., & Kråkenes, R. 2011. Children’s ideas about the human body - A Nodic case study. NorDiNa, 7 (2), 179-189.
73.      Palmberg, I., Jeronen, E., Svens, M., Yli-Panula, E., Andersson, J., & Jonsson, G. 2011. Blivande lärares (åk 1-6) baskunskaper i Danmark, Finland och Sverige – I. Kunskaper och uppfattningar om människans biologi . NorDiNa, 7 (1), 54-70.
74. Jeronen, E. & Jeronen, J. 2009. Finnish school and teacher education – Integration of Information and Communication Technology into curricula and practice. Education in Finland, National Institute of Educational Resources and Research (NIOERAR), pp. 1-21.
Retrieved May 3, 2009 fromhttp://192.192.169.112/filedownload/%E8%8A%AC%E8%98%AD%E6%95%99%E8%82%B2/Finnish%20school%20and%20teacher%20education.pdf.
In Chinese (25th May 2009): http://www.nioerar.edu.tw/education/Finland_edu.jsp 

75. Jeronen, E., Jeronen, J. & Raustia, H. 2009. Environmental Education in Finland – A Case Study of Environmental Education in Nature Schools. International Journal of Environmental & Science Education, 4(1), January 2009, 1-23.

76. Huuhtanen, M., Ylä-Mella, J., Jeronen, E. & Keiski, R.L. 2008. A novel approach for undergraduate researcher education in engineering studies. Journal of Baltic Science Education, JBSE 2008, 7(3), 185-192.
77. Jeronen, E. 2008. The Finnish Education System and Teacher Education. 97-104. In příprava UčitelŮ v kontextu evropského vzdělávání. EDUCO, č.5. Praha.Czech University of Life Sciences in Prague, Institute of Education and Communication,
Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Zoology and Anthropology, Charles university in Prague, Faculty of Science, Department of Teaching and Didactics of Biology. (In initial teacher training in context of european education. Book Series : EDUCO, No.5. Prague, 2008.) 
78. Jeronen, E., Järvelä, M. & Rannanpää, H. 2008. Koko koulun kestävä kehitys? Tutkimus suomalaisten nuorten kestävän kehityksen arvoista ja käsityksistä sekä opetuksen toteutumisesta Oulun normaalikoulussa. 109-126. I I. Palmberg & E. Jeronen (red.) Harmoni eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildninen – Sopusointua vai ristiriitaa? Tutkimuksia ympäristötietoisuudesta koulussa ja opettajankoulutuksessa. Rapport 24. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi Vasa. Vasa, Finland.
79. Yli-Panula, E., Laitakari, A. & Jeronen, E. 2008. Kysymykset osana luontoympäristön tutkivaa oppimista alkuopetuksessa. 143-154. I. Palmberg & E. Jeronen (red.) Harmoni eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildninen – Sopusointua vai ristiriitaa? Tutkimuksia ympäristötietoisuudesta koulussa ja opettajankoulutuksessa. Rapport 24. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi Vasa. Vasa, Finland.
80. Jeronen, J. & Jeronen, E. 2008. Renewable energy in Finland – A case study of Finnish Internet material on climate change and renewable energy sources. 89-107. I: I. Palmberg & E. Jeronen (red.) Harmoni eller konflikt? Forskning om miljömedvetenhet i skolan och lärarutbildninen – Sopusointua vai ristiriitaa? Tutkimuksia ympäristötietoisuudesta koulussa ja opettajankoulutuksessa. Rapport 24. Pedagogiska fakulteten, Åbo Akademi Vasa. Vasa, Finland.
81. Jeronen, E., Anttila-Muilu, S. & Jeronen, J. 2008. Problems and challenges in the usage of ICT in Biology and Geography in schools and teacher education in Finland. In V. Lamanauskas (Editor-in-chief). Information and communication technology in education: Opportunities and challenges. Problems of Education in the 21st century 5, SMC “Scientia Educologica”. Lithuania. 55-68. ISSN 1822-7864.
82. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2008.  Investigating Students`, Teachers` and Parents` Conceptions about Environment, Health and Health Education. The New Educational Review, 14(1), 102-118. Saatavana:  http://www.educationalrev.us.edu.pl/vol/tner_1_2008.pdf 
83. Jeronen, E. 2007. Finnish experience on environmental education. Environmental management for education and edification. IV(1), 4-26. Co-published in R. Dytrtová, E. Jeronen & J. Pavelková. The Education and the Environment for the Educators, 28-51. Brno: TRIBUN EU.
84. Gedrovics, J., Wäreborn, I. & Jeronen, E. 2006. Science subjects choice as a criterion of students´attitudes to science. Journal of Baltic Science Education, JBSE 2006, 1(9), p. 74-85. ISSN 1648-3898.
85. Jeronen, E. 2004. Geography and biology and teacher education in Finland. Journal of Baltic Science Education, JBSE 2004, 2(6), p. 5-14. ISSN 1648-3898.
86. Jeronen, E. 2004. Development of conceptions of student teachers in initial teacher education in biology and geography education. Journal of Baltic Science Education, JBSE 2004, 1 (5), 24-33. ISSN 1648-3898.
87. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2003. Landscape in environmental education on different school levels. Matthias Belivs Univ Proc 2003: 3 (1), 17-23. Faculty of Natural Sciences/Biological serie. ISBN 80-8055-896-5.
88. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2002. Thoughts of Children and Adults about the Environment and Environmental Education. International Research in Geographical and Environmental Education. 11, (4), 341-363. ISSN 1038-2046.
89. Jeronen, E. 2001. Assessing Technology Based Instruction in Biology and Geography. In the special issue of Computers in the School – CITS. Evaluation and Assessment in Educational Information Technology. 18, (4), 199-217.

Konferenssikirjoissa julkaistuja artikkeleita (Chapters in conference books, most articles are refereed)

1. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Eilola, S., & Pakula, H-M. 2019. The Gambian and Kenyan pupils´ conceptions of their valued landscapes and animals, [Gambialaisten ja kenialaisten oppilaiden käsityksiä arvokkaista maisemista ja eläimistä]. In: M. Kallio, H. Krzywacki and S. Poulter. Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia, 16, Arvot ja arviointi, (pp. 225-251). Helsingin yliopisto, kasvatustieteellinen tiedekunta. Helsinki: Unigrafia. ISBN 978-952-5993-27-1 (painettu), ISBN 978-952-5993-28-8. Refereed.

2.Yli-Panula, E., Jeronen, E., Inkinen, J., & Sohlman, S. 2019. Digitaaliset opetusmenetelmät biologian opetuksessa ja oppimisessa (Digital teaching methods promoting biology learning), (ss. 425-443). In. M. Rautiainen, & M. Tarnanen, (Eds.) (2019). Tutkimuksesta luokkahuoneisiin. Ainedidaktisia tutkimuksia 15. ISBN 978-952-5993-26-4. http://hdl.handle.net/10138/298542 Ad_tutkimuksia_15_verkkojulkaisu.pdf ISBN 978-952-5993-26-4. ISSN: 1799-960X. Refereed.

3. Yli-Panula, E., Palmberg, I., & Jeronen, E. 2017. Kestävä kehitys ja aineenopettajaksi opiskelevien pedagogiset opinnot. Teoksessa: M. Kallio, R. Juvonen, & A. Kaasinen (toim.). Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa, (ss. 214-229). Suomen ainedidaktisen tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia 12. Refereed. https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/229862/Ad_tutkimuksia_12_verkkojulkaisu.pdf?sequence=1 ISBN 978-952-5993-20-2 (painettu). Refereed.

4. Yli-Panula, E., Jeronen, E. & Palmberg, I. 2016. Opettajaopiskelijoiden biologian ja maantiedon perustiedon hallinta ja käsitykset perustiedosta. Teoksessa H-M. Pakula, E. Kouki, H. Silfverberg & E. Yli-Panula (toim.), Uudistuva ja uusiutuva ainedidaktiikka, (ss. 58-74). Suomen Ainedidaktisen Tutkimusseuran julkaisuja, Ainedidaktisia tutkimuksia 11. ISSN 1799-9596; ISSN 1799-960X. Refereed. https://helda.helsinki.fi/handle/10138/174336. Refered.

5. Jeronen, E., Eskola, S., Hieta, P., Kupila, H., Pikkarainen, E., Sarenius, V., & Sääskilahti, M. 2015. Aineenopettajakoulutuksen opetussuunnitelma muutoksessa. In M. Kauppinen, M. Rautiainen & M. Tarnanen (Eds.), Elävä ainepedagogiikka: Ainedidaktiikan symposium Jyväskylässä 13.–14.2.2014 (pp. 6-25). Abstract in English. Jyväskylä: Suomen ainedidaktinen tutkimusseura. http://hdl.handle.net/10138/154156; Refereed.
6.      Jeronen, E. 2010. Conceptions of Finnish Biology and Geography Teacher Educators on Scientific Literacy. In A. Sandusová & R. Dytrtová (Eds.). Teacher training in the context of current changes in education. EDUCO, 10, 77-84. Czech University of Life Sciences in Prague, Institute of Education and Communication; Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Zoology and Anthropology; Matej Bel University in Banska Bystrica, Faculty of Natural Science, Department of Environmental Management. Tribun EU. ISBN 978-80-7399-149-4. Refereed.
7. Jeronen, E., Kaikkonen, M., & Lindh, A. 2010. Health education in the perspective of sustainable development in teacher education. In: H. Tapola, S. Suntioinen & K. Karjalainen (Eds.). 2010. Forum on Global responsibility in research and education - Practices in Partnership and Daily Activities, September 14-17, 2010, University of Eastern Finland, Finland, 13-21. Refereed. Saatavana: http://epublications.uef.fi/pub/urn_isbn_978-952-61-0287-0/urn_isbn_978-952-61-0287-0.pdf
8. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Smeds, P. 2010. First hand experiences and interactive learning - Environmental Education and Outdoor Education in Finland. In Encountering, Experiencing and Exploring Nature in Education. European Institute for Outdoor Adventure Education and Experiential Learning (EOE) in partnership with the Centre for School and Outdoor Education Slovenia. Collection of conference papers. 22nd-25th September 2010. Olympic Sports Centre Planica, Rateče, Slovenia, 114-122. 
9. Jeronen, E., Niemitalo, H., Jeronen, J. & Korkeamäki, R-L. 2010. Conceptions of Finnish 7-8 years old pupils on human anatomy and physiology – A phenomenographic case study. In G. ÇAKMAKCI & M. F. TAŞAR (Eds.). Contemporary science education research: Learning and assessment, A collection of papers presented at ESERA 2009 Conference, 145-149. ESERA 2010.  ISBN 9786053640332. (Refereed.) Retrieved July 29, 2010 from http://www.naturfagsenteret.no/esera/Book4.pdf
10. Jeronen, E., Kaikkonen, M., & Lindh, A. 2010. Ympäristökasvatuksen kokonaismalli kestävän toiminnan oppimisessa. Teoksessa H. Juuso, M. Kielinen, L. Kuure & A. Lindh. (toim.). Koulun kehittämisen haaste - Näkökulmia harjoittelukouluissa tapahtuvaan tutkimukseen. Oulun Yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 13. University of Oulu. Publications of the Teaching Development Unit. Dialogues 13, 125-140. 
11. Jeronen, E. (2009). University lifelong learning in Finland. In A. Sandanusová & B. Matejovičová (Eds.) CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ UČITELŮ. LIFELONG LEARNING OF TEACHERS. EDUCO, 7, 47-51. Czech University of Life Sciences in Prague, Institute of Education and Communication; Constantine the Philosopher University in Nitra, Faculty of Natural Sciences, Department of Zoology and Anthropology; Charles University in Prague, Faculty of Science, Department of Teaching and Didactics of Biology. Brno: TRIBUN EU. (Refereed.)
12. Jeronen, E., 2009. How Finland is moving Geography into the future?. In H. Gadsby (Ed.) Delegate discussion papers for the HERODOT workshop: Moving Geography Forward, Friday 17th April, pp. 9-10. HERODOT Network for Geography in higher education. Geographical Association Conference Manchester  16-18th April 2009. 
13. Jeronen, E., Kuusela, T., Jeronen, J. & Gedrovics, J. 2008. Conceptions of Finnish students on science subjects and climatic change. 215-223. In K. Donert & G. Wall (eds.) Future Prospects in Geography. Proceedings HERODOT Conference, 4th-7th September 2008. Geography in European higher education 7. Liverpool Hope University. Liverpool, United Kingdom: Liverpool Hope University press.
14. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2008. Kestävä kehitys koulun ja opettajankoulutuksen jatkuvana haasteena. Teoksessa A. Kallioniemi (toim.): Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Helsingin yliopisto. Tutkimuksia 298, osa 2, 484-495. (Refereed.)
15. Palmberg, I., Jeronen, E. & Yli-Panula, E. 2008.  Luokanopettajaksi opiskelevien tiedot ja käsitykset opetussuunnitelman sisältämistä biologian, maantieteen ja terveystiedon perustiedoista opiskelun alkuvaiheessa. Teoksessa A. Kallioniemi (ed.). Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Helsingin yliopisto. Tutkimuksia 298, osa 1, 51-64. Refereed.
16. Yli-Panula, E. & Jeronen, E. 2007. Opiskelijat oman biologian sisältötietonsa osaamisen arvioijina. In K. Merenluoto, A. Virta & P. Carpelan (eds.). Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktinen symposium 9.2.2007. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:77, 94-100. Turun opettajankoulutuslaitos. Refereed.
17.  Jeronen, E. & Simojoki, K. 2007. Terveyskasvatuksen ja terveystiedon didaktiikan perusteet -verkkokurssin laadullinen kehittäminen Oulun yliopistossa. In K. Merenluoto, A. Virta & P. Carpelan (eds.). Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktinen symposium 9.2.2007. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:77, 390-400. Turun opettajankoulutuslaitos. Refereed.
18. Jeronen, E. &  Kaikkonen, M. 2007. Oppilaiden erityistarpeiden huomioonottaminen ympäristöopetuksessa - esimerkkinä näkövammaisten karttaopetus. Teoksessa J. Lavonen (toim.) Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi Helsingissä 3.2.2006. Osa 1. Helsingin yliopiston soveltavan kasvatustieteen laitos, Tutkimuksia 285, 318-325.  In Lavonen, J. (Ed.): Research-based teacher education and sustainable development: symposium of subject didactics, February  3rd 2006, Helsinki. Studies of Department of Applied Sciences of Education, University of Helsinki, 285.  Refereed.
19. Jeronen, E., Udd, K. & Jeronen, J. 2006. Roles of subject teachers – Preconceptions of student teachers in Biology and         Geography teacher Education. In P. Nielsen (Red.) Innovation og aflæring 2 bog. Den 9. nordiske læraruddannelsekongres, Färöerna – maj 2006. 138-149.
20. Gedrovics, J., Jeronen, E., Kuusela, T. & Vēreborns, I. 2006. Par vielu pārvērtību izpratni. Konferences “Kīmijas izglītība skolā - 2006” Rakstu Krjums. 53.-60.lpp. Riga, 2006. gada 5. oktobris.  LU Akadēmiskais apgāds. Kimijas didaktikas centrs. Latvijas Universitāte. Latvijas Republicas Izglītības un zinātnes ministraja.
21. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2006. Oppilaiden erityistarpeiden huomioonottaminen ympäristöopetuksessa – esimerkkinä näkövammaisten karttaopetus. Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi 3.2.2006 Helsingissä. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto: Yliopistopaino. (Refereed)
22. Jeronen, E., Anttila-Muilu, S. & Jeronen, J. 2006. Young People´s Values And Geographical Education In An UpperSecondary Level School And A Department Of Teacher Education In Northern Finland. In K. Purnell, J. Lidstone & S. Hodgson (Eds.) 2006. Changes in Geographical Education: Past, Present and Future. Proceedings of the International Geographical Union, commission on geographical Education symposium. Brisbane Australia. 221-227. (Refereed)
23.  Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2005. Terveystiedon opetuksen ja oppimisen arviointi perusopetuksessa. Teoksessa A. Virta, K. Merenluoto & P. Pöyhönen (toim.) Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle. Ainedidaktinen symposium 11.2.2005. Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan julkaisuja B:75. 38-45. (Refereed) http://www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/tutkimus/julkaisut/ad_symposium2005_julkaisu.pdf
2. Jeronen, E., Donert, K. & Madarasz, B. 2004. Hero(Dot)eNews in supporting citizenship education. In Proceedings of “Expanding Horizons if the Shrinking World”, the Congress of International Geographical Union, Commission on Geographical Education, Glasgow UK 13th-15th of August 2004, 196-203.
25. Jeronen, E., Ylä-Mella, J., Turpeinen, E., Huuhtanen, M. & Keiski, R. L. 2004. Ethical Conceptions of Undergraduate Students on Research and Acting as a Researcher – A Case Study in Process and Environmental Engineering Education. In F. Malpica, F. Welsch, A. Tremante, M. Chang & Y-T. Hsia (Eds.) EISTA´04, International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. July 21 – 25, 2004, Orlando, Florida, USA. Organized by IIIS, International Institute of Informatics and Systemics.  Proceedings 2004, Applications of Information and Communication Technologies in Education and Training. Vol. I, pp. 214-219. Available in the conference CD-ROM. Refereed version in: EISTA´05, EISTA '04 Volume III, APPLICATIONS OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN EDUCATION AND TRAINING. 
Sessions Best Papers of IIIS Conferences EISTA 2004
26. Jeronen, E., Keiski, R. L., Huuhtanen, M., Turpeinen, E. & Ylä-Mella, J. 2004. Research Methodology and Ethics – Researcher Education for Undergraduate Students in the Process and Environmental Engineering Study Programmes. In N. Callaos, W. Lesso & B. Sanches (Eds.) SCI-2004, The 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. July 18-21, 2004, Orlando, Florida, USA. Organized by IIIS, International Institute of Informatics and Systemics.  Proceedings 2004, Information Systems, Technologies and Aplications. Vol. I, pp. 71-75. Available also in the conference CD-ROM. Refereed version in: SCI2005,SCI 2004 Volume I, INFORMATION SYSTEMS, TECHNOLOGIES AND APPLICATIONS I.
Sessions Best Papers of IIIS Conferences WMSCI 2004
27.  Jeronen, E., Niemelä, S-K. & Pajunen, A. 2004. Ympäristöuutiset opetuksessa – Hero(dot)eNews-ympäristö ympäristökansalaisuuden tueksi. In: R. Mietola & H. Outinen (toim.) Kulttuurit, erilaisuus ja kohtaamiset. Kasvatustieteen päivien 2003 julkaisu. ISBN 952-10-1621-3. Helsinki 2004. http://www.helsinki.fi/ktl/julkaisut/ktp-2003/osa5.pdf (Refereed)
28.  Jeronen, E., Niemelä, S-K. & Pajunen, A. 2004. Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys biologian opetussuunnitelmissa ja opetuksessa Italiassa ja Itävallassa. (Environmental Education and Sustainable Development in Biology Curricula and Teaching in Italy and Austria.) Teoksessa: Eurooppalainen ulottuvuus, Ainedidaktiikan symposiumi 6.2.2004 Helsinki. University of Helsinki. (Refereed)
29.  Jeronen, E. 2003. Charasteristics of Nature Education. In V. Ziegler (Ed.) Ekosystémy a výchova. Sbornik praci katedry biologie a ekologické výchovy. University Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. Praha 2003, 90-94. ISBN 80-7290-119-2. (Refereed)
30.  Jeronen, E. 2003. Multiscientific environmental studies and research – a way for environmental awareness and responsibility. In V. Ziegler (Ed.) Ekosystémy a výchova. Sbornik praci katedry biologie a ekologické výchovy. University Karlovy v Praze – Pedagogické fakulty. Praha 2003, 87-89. ISBN 80-7290-119-2. (Refereed)
31.  Jeronen, E. 2002. Theory and practice – Multimedia and Internet in Geography and Environmental Education. In J. Pehofer (ed.) Internalisation in a Shrinking World. ITE-Conference 2002. Internalisation and Innovation of Teacher Education. Eisenstadt: Stiftung Pädagogische Akademie Burgenland, 67 –79. (Refereed)
32.  Jeronen, E. 2001. Assessing Technology Based Instruction in Biology and Geography. Pp. 199-212. In L. Liu, D.LaMont Johnson, C. D. Maddux & N. J. Henderson (Eds.) Evaluation and Assessment in Educational Information Technology. ISBN 0-7890-1939-6. New York: The Haworth Press. Evaluation and Assessment in Educational Information Technology has been co-published simultaneously as Computers in the Schools, Volume 18, Numbers 2/3/4 2001. ISBN 0-7890-1939-6. New York: The Haworth Press. (Refereed)
33.  Hudson, B., Owen, D., Hudson, A., Jeronen, E., Morawski, J. & Schuerz, P. 2001. Using Powerful Learning Environments to Promote the European Dimension in Teacher Education. In Buchberger, F. &Berghammer, S. Active Learning in Teacher Education.  Schriften der Pädagogischen Akademie des Bundes in Ober-Österreich 9, 132-139. (Refereed)
34.  Jeronen, E. 2000. Yhteistyön edistäminen multimedian ja internetin avulla eurooppalaisissa kouluissa ja opettajankoulutuksessa. Teoksessa Buchberger, I. (toim.) Opettaja ja aine. Ainedidaktiikan symposiumi 4.2.2000. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos. Tutkimuksia 225, 537-547. (Refereed)
35.  Hudson, B., Owen, D., Hudson, A., Jeronen, E. & Schürz, P. 2000. Promoting Collaboration in a European Context using Multimedia and the World Wide Web. In: Information Technology and Teacher Education. Annual 2000. Association for the Advancement of Computers in Education. Charlottesville, VA, USA. Vol. 2, 865-883.
36.  Hudson, B., Hudson, A., Jeronen, E., Owen, D. & Schürz, P. 2000. Promoting Collaboration in a European Context using Multimedia and the World Wide Web. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2000 (pp. 883-888). Chesapeake, VA: AACE.


Muita ainedidaktisia artikkeleita (Other educational articles)
1.      Jeronen, E. 2011. Ruokakasvatus kestävän kehityksen kasvatuksen osana, 9-12. Teoksessa E. Jeronen, M. Mikkola, H. Risku-Norja & A. Uitto (toim.). Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Kestävän kehityksen teemapäivä 9.12.2011. Oulunyliopisto. Oulu: Suomen yliopistopaino.
 2.      Jeronen, E. & Helander, K. 2011. Kouluruokailun historiaa, 13-19. Teoksessa E. Jeronen, M. Mikkola, H. Risku-Norja & A. Uitto (toim.). Ruoka – oppimisen edellytys ja opetuksen voimavara. Kestävän kehityksen teemapäivä 9.12.2011. Oulunyliopisto. Oulu: Suomen yliopistopaino.
3.  Jeronen, E. & Jeronen, J. 2010. Finnish school and teacher education – Integration of information and communication technology into curricula and practice. In Educational theory and practice in Finland, 317-340. National Institute of Educational Resources and Research. Taipei City, Taiwan. ISBN: 978-986-02-2870-0. Translation from English into Chinese. Invited article. Refereed.
4. Jeronen, E. 2009. Terveystiedon pedagoginen, didaktinen ja ainedidaktinen kehys. 9-18. Teoksessa E. Jeronen., R. Välimaa, H. Tyrväinen & H. Maijala. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Terveyden edistämisen tutkimuskesksus. Jyväskylän yliopisto. Julkaisuja 4. 
5. Jeronen, E. 2009. Terveystiedon didaktiikkaan liittyvät teoriat. 19-53. Teoksessa E. Jeronen., R. Välimaa, H. Tyrväinen & H. Maijala. Terveystietoa oppimaan ja opettamaan. Terveyden edistämisen tutkimuskesksus. Jyväskylän yliopisto. Julkaisuja 4.
6. Jeronen, E. 2006. Tieto- ja viestintätekniikan haasteet ja mahdollisuudet opettajankoulutuksessa ja koulussa – erityistapauksena biologia ja maantiede. Teoksessa M. Lehtonen, S. Marttila & J. Soronen (toim). Missä on tahtoa – siinä on tie. Oulun yliopiston opetuksen kehittämisyksikön julkaisuja. Dialogeja 7. University of Oulu. Publications of Teaching Development Unit. Dialogies 7, 122-131. 
7. Jeronen, E. 2005. Biologian opetuksen viimeaikainen kehitys Suomessa ja ulkomailla. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 22-25. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
8. Jeronen, E. 2005. Suomen valtakunnalliset opetussuunnitelmat. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 25-30. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
9. Jeronen, E. 2005. Esimerkkejä EU:n opetussuunnitelmista. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 30-35. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
10. Jeronen, E. 2005. Biologian suhde muihin oppiaineisiin. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 41-46. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
11. Jeronen, E. 2005. Biologian opetus ja sen suunnittelu. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 51-96. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
12. Jeronen, E. 2005. Suggestopedia. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 148-151. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
13. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2005. Biologian työtavat perusopetuksessa ja lukiossa. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 155-164. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
14. Jeronen, E. 2005. Yksilöllisten tarpeiden huomioonottaminen. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 175-179. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
15. Jeronen, E. 2005. Ajattelun kehittymisestä luonnontieteiden näkökulmasta. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 180-182. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
16. Jeronen, E. 2005. Esimerkkejä oppijoiden eriyttämisestä. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 182-184. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
17. Jeronen, E. 2005. Oppimisympäristöt. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 185-195. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
18. Anttila-Muilu, S. & Jeronen, E. 2005. Esimerkki biologian etäopetuksesta modernissa oppimisympäristössä. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino.195-198. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
19. Jeronen, E. 2005 Resurssien valitseminen, valmistaminen ja käyttö. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 202-220. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
20. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2005. Esimerkkejä arviointikriteereistä ja niiden käytöstä. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 242-244. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
21. Jeronen, E. 2005. Arvioinnin laadun kehittäminen. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 244-247. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
22. Jeronen, E. 2005. Opettajan työn eettiset ulottuvuudet. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 277- 280. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
23. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Tenhunen, A. 2005. Biologian opettajaksi kasvaminen ja kehittyminen. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 280-286. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
24. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2005. Monikulttuurisuus biologian opetuksessa. Teoksessa V. Eloranta, E. Jeronen & I. Palmberg (toim.) 2005. Biologia eläväksi. Biologian didaktiikka. Keuruu: Otavan Kirjapaino. 286-289. https://doi.org/10.31885/9789515150646.
25. Jeronen, E. 2001. Characteristics of Nature Education – Overview of Master Theses in the Class Teacher Line in University of Oulu in 1997-2000. Planerings- och forskningsworkshop I Miljöpedagogik, Vasa Åbo Akademi, 25.-27.1.2001. 15 pp.

Articles on Internet
1. Tauriainen, V-M., Jeronen, E., Lindh, M. & Kaikkonen, M. 2014. Perspectives on     promoting environmental education by using senses. Retrieved 7th May 2014 from.     http://www.esera.org/media/esera2013/Vesa-Matti%20Tauriainen_10Feb2014.pdf . Refereed.
2.      Jeronen, E. & Jeronen, J. 2012. Outdoor education in Finnish schools and universities. International Outdoor Education Research Network , Outdoor Learning Policy Papers, Retrieved 11th March 2012 from: http://ioern.files.wordpress.com/2012/03/finland_1.pdf .
3.      Jeronen, E.,  Niemitalo, H., Jeronen, J. & Korkeamäki, R-L. 2009. Conceptions of Finnish 7-8 years old pupils on human anatomy and physiology – A phenomenographic case study. In ESERA, European Science Education Research Association, 2009 Conference 31 August – 4 September 2009, Strand 1: Learning Science, 1-5. http://www.esera2009.org/fulltextpaper.asp (Eila Jeronen).  Istanbul, Turkey.
4.  Jeronen, E. 2005. Bildungssystem in Finnland. In: I. Auberger, W. Haslinger, M. Neuhofer, M. Peschek , C. Pichler & E. Stiglbauer (Eds.). Welche Bildung braucht die Welt? Symposium im Rahmen der Global Education Week 17.-19. Nov. 2004. Johannes Kepler Universität Linz, Institut für Gesellschafts- und Sozialpolitik. Linz, Österreich.WS 2004/05. Translated by M. Neuhofer from the presentation „Veränderungen im finnischen Bildungssystem“. www.oneworld.at/fairhandeln/SuedwindOOE/Downloads/04_2004_gesammelt.pdf lva.gespol.jku.at/w0405/w0405062/Download/downloads/BildungssymposiumG5_G6.doc
Jeronen, E., Turpeinen, E., Huuhtanen, M., Ylä-Mella, J. & Keiski R.L. 2005. Research Attitude and Ethics – Conceptions of Engineering Students. In: Proceedings EADTU Working Conference 2005. Towards Lisbon 2010: “Collaboration for Innovative Content in Lifelong Open and Flexible Learning”. Presentation and article. http://www.eadtu.nl/proceedings/2005/papers/Eila%20Jeronen.pdf
6. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2005. Terveystiedon opetuksen ja oppimisen arviointi perusopetuksessa. 39-48. Teoksessa: A. Virta, K. Merenluoto & P. Pöyhönen (toim.) Ainedidaktiikan ja oppimistutkimuksen haasteet opettajankoulutukselle. Ainedidaktinen symposium 11.2.2005 http://www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/tutkimus/julkaisut/ad_symposium2005_julkaisu.pdf
7. Hudson, B., Owen, D., Hudson, A., Jeronen, E. and Schurz, P. 2003. Promoting Collaboration in a European Context Using Multimedia and the World Wide Web. National Institute for Urban School Improvement, NIUSI.  In: Part of the Education Reform Networks, Teacher Education, http://niusi.edreform.net/subject/teachereducation.
8. Jeronen, E. 2002. Environment, People, Society and Culture - How to integrate theory and practice using multimedia and internet in Geography and Environmental Education. Internationalisation and Innovation in Teacher Education, ITE-conference 2002, Högskolan Dalarna, FalunSweden. Presentation and article. http://hopelive.hope.ac.uk/international/karld/eNews/Falun.htm
9. Owen, D., Hudson, A., Hudson, B., Jeronen, E. & Schürz, P. 2001. Euroland: Developing ICT-based Classroom Resources To Support International Partnerships.
10. Jeronen, E. 2001. Promoting Collaboration in European Schools and Teacher Education Using Multimedia and Internet in Geography and Science Subjects. NFPF congress 2001. Stockholm, Sweden. http://www.ped.gu.se/projekt/nfpf/nfpfkongress01/abstracts/j/jeronen.html
11. Hudson, B., Owen, D., Hudson, A., Jeronen, E., Morawski, J. & Schuerz, P. 2000. Using Powerful Learning Environments to Promote the European Dimension in Teacher Education.
12. Hudson, B., Hudson, A., Jeronen, E., Owen, D. & Schürz, P. 2000. Promoting Collaboration in a European Context using Multimedia and the World Wide Web. In C. Crawford et al. (Eds.), Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education International Conference 2000 (pp. 883-888). Chesapeake, VA: AACE.http://www.editlib.org/index.cfm?fuseaction=Reader.PrintAbstract&paper_id=15677
13. Owen, D. H., Hudson, B., Hudson, A., Jeronen, E., Morawski, J. & Schuerz, P. 2000. Everything in Moderation? Developing successful collaborative projects between European initial teacher education students

Articles on Conference CD-ROMs

1.      Jeronen, E. & Anttila-Muilu, S. 2005. Effective Practices in Distance Education in Upper Secondary Level Geography in Finland. An article and PP-presentation In: K. Donert and P. Charzyñski (Eds.) Changing Horizons in Geography Education. Published by: Herodot Network with the arrangement of Association of Polish Adult Educators, Toruñ Departament 87-100 Toruñ. (pp. 146-150)
2.      Jeronen, E., Ylä-Mella, J., Turpeinen, E., Huuhtanen, M. & Keiski, R. L. 2004. Ethical Conceptions of Undergraduate Students on Research and Acting as a Researcher – A Case Study in Process and Environmental Engineering Education. In: F. Malpica, F. Welsch, A. Tremante, M. Chang & Y-T. Hsia (Eds.) EISTA´04, International Conference on Education and Information Systems: Technologies and Applications. July 21 – 25, 2004, Orlando, Florida, USA. Organized by IIIS, International Institute of Informatics and Systemics. Proceedings 2004, Applications of Information and Communication Technologies in Education and Training. Vol. I, pp. 214-219.
3.      Jeronen, E., Keiski, R. L., Huuhtanen, M., Turpeinen, E. & Ylä-Mella, J. 2004. Research Methodology and Ethics – Researcher Education for Undergraduate Students in the Process and Environmental Engineering Study Programmes. In: N. Callaos, W. Lesso & B. Sanches (Eds.) SCI-2004, The 8th World Multi-Conference on Systemics, Cybernetics and Informatics. July 18-21, 2004, Orlando, Florida, USA. Organized by IIIS, International Institute.
4.      Jackson, S., Jeronen, E. & Korkiakoski, T. 2003. Environmental news and ICT in lower secondary level schools in Greece, Sweden and Finland. First International Conference on Environmental Research and Assesment. Bucharest, Romania, March 23-27, 2003, 669-676. ISBN 973-558-077-2, Bucharest: Ars Docendi Publishing House.
5.      Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2003. Ideas and opinions of health and health science of pupils and their parents, students and teachers in a primary school. Paper and presentation in UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003. Jyväskylä, Finland. pp. 1-7 (Conference CD-ROM).
6.      Pesonen, H-M., Jeronen, E. & Simojoki, K. 2003. Northern environment, people, health and health science - Curriculum of health science at the University of Oulu. Poster and article in UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003. Jyväskylä, Finland. pp. 1-4 (Conference CD-ROM)

Konferenssitiivistelmät (Conference abstracts)
 1. Yli-Panula, E. & Jeronen, E. (2022). Subject student teachers' views on key environmental problems and their role as a solver of these problems. In Eridob 2022 – 13th Conference of European Researchers in Didactics of Biology (p. 42). 29th August – 2nd September 2022 Nicosia, Cyprus. Department of Eduction, University of Cyprus. https://2022.eridob.org/images/pdfs/abstracts.pdf.

 2. Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Mäki, S. (2022). Student teachers’ views on implementing school culture that supports climate change education as part of the sustainability education and on their own abilities to act as climate educators. In: M. Pälijärvi, & Arttu Korkeaniemi (toim.) . Ainedidaktinen symposiumi 11.2. 2022, Turun yliopisto, Rauman kampus. Laajenevat oppimisympäristöt ja eri-ikäiset oppijat . Turun yliopisto, Ainedidaktinen tutkimusseura. Abstraktikirja, p. 66.

 3. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Tringham, M., & Somervuori, I. (2021). Subject student teachers’ views on their competencies for sustainability education. Teoksessa I. Pousi (toim). Aineenopetus ja aiheenopetus. Abstraktikirja (s. 50). Helsingin yliopisto.
 4. Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Telenius, M. (2020).Ilmiöpohjaiset sosiotieteelliset aiheet ekosysteemien opettamisessa ja argumentaatiotaitojen harjoittamisessa. Ainedidaktinen symposium Tampereen yliopisto. 
 5. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Matikainen, E., & Persson, C. (2020). ”Conserve my village” – Finnish, Norwegian and Swedish students´ valued landscapes/environments and wellbeing. NERA conference, Turku 04.03.2020. University of Turku.
 6. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Tolonen, P. & Vesterkvist, S. (2019). Subject student teachers’ views on their competences in teaching and learning sustainable development at the end of their educational studies. An Individual Paper presentation at the Australian Association for Research in Education (AARE) Annual Conference, ‘Education for a Socially Just World’, Queensland University of Technology, Kelvin Grove Campus, Brisbane, Australia from 1 – 5 December, 2019. https://www.aare.edu.au/publications/aare-conference-papers/show/12856/subject-student-teachers-views-on-their-competences-in-teaching-and-learning-sustainable-development-at-the-end-of-their-educational-studies
 7. Yli-Panula, E., Jeronen, E., & Eilola, S.(2019). The Gambian and Kenyan pupils ́ environmental conceptions and values from the point of view of sustainability.

 8. Yli-Panula, E. & Jeronen, E. (2018). Digitaaliset opetus- ja oppimismenetelmät biologian opetuksessa ja oppimisessa. Ainedidaktiikan symposium Tutkimuksesta luokkahuonekontekstiin, Jyväskylä, 8.-9.2.2018, Esitelmien abstraktit, s. 18.

 9. Yli-Panula, E., Palmberg, I. & Jeronen, E. (2017). Kestävä kehitys aineenopettajan pedagogisissa opinnoissa. Ainedidaktiikan symposiumi 2017, Jatkuvuus ja muutos opettajankoulutuksessa, Helsinki 9. – 10. 2. 2017, Helsingin yliopisto. http://blogs.helsinki.fi/ad-2017/files/2016/11/AD_symposium2017_Biologian-teemaryhm%C3%A4-1.pdf

 10. Jeronen, E., Bartoszeck, A.B., Kalinen, M-L., & Lehtinen, E. (2016). Conceptions of Finnish and Brazilian children of the content of the head and human brain. Early Release Articles, 2016, Volume XVIII, No.1, ISSN 1338-4430, ISSN 1338-449X, ACTA UNIVERSITATIS MATTHIAE BELII series Environmental Management. Retrieved 3rd May 2016 from http://www.fpv.umb.sk/katedry/katedra-zivotneho-prostredia/acta-universitatis-matthiae-belii-series-environmental-management/early-release-articles.html

 11.  Palmberg, I., Jonsson, G., Jeronen, E., & Yli-Panula, E. 2015. Nordiska klasslärarstuderandes förståelse av begrepp och processer i ekologi och miljöfrågor som grund för utbildning för hållbar utveckling. Kasvatustieteen päivät 2015, 19-20.11.015, Åbo Akademi i Vasa. Utbildning och kunnande – tehokkuuden aassa, Kuutus ja osaaminen – i effektivitetens tid, Education and proficiency in a time of efficiency. Abstraktit/ Abstrakt/ Abstracts, s. 111.
 12. Yli-Panula, E., Jeronen, E., Pongsakdi, N., & Matikainen, E. 2015. Primary student teachers/ self-efficacy in biological learning themes – in relation to animal knowledge. ESERA 2015 31.8.-4.9.2015. Presentation in the session Assessment of Competence on 2nd September     2015. Helsinki, Finland.
 13. Norrgård-Sillanpää, P., Berg, I., Jeronen, E., Kärkkäinen, S., Palmberg, I., Persson, C., & Yli-Panula, E. 2015. Student teachers' conceptions about species identification and the relationship of biodiversity to sustainable development. Gothenburg Jun 29-Jul 2 2015, 8th WEEC Planet and People- how can they develop together?
 14. Hofman, M., Jeronen, E., Palmberg, I., Persson, C., & Yli-Panula, E. 2015. (Re)emerging concepts for environmental stewardship and sustainability – Systems thinking as a base for sustainable development. Gothenburg Jun 29-Jul 2 2015, 8th WEEC Planet and People- how can they develop together?

 15. Palmberg, I., Berg, I., Jeronen, E., Kärkkäinen, S., Norrgård-Sillanpää, P., Persson, C., Vilkonis, R., & Yli-Panula, E. 2014. Nordic-Baltic Student TeachersIdentification of Species and Understanding of Biodiversity and Sustainability. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014:
  Inquiry-Based
  Science Education in Technology-Rich Environments. Helsinki, Finland, 4th6th June 2014. Session: Education for Biodiversity and Sustainability http://www.helsinki.fi/luma/nfsun2014/sessions-all-with-abstracts-by-session.pdf

 16. Norrgård-Sillanpää, P., Berg, I., Jeronen, E., Kärkkäinen, S., Palmberg, I., Persson, C., & Yli-Panula, E. 2014. Student TeachersInterest in and Conceptions about Species and Species Identification. Nordic Research Symposium on Science Education (NFSUN) 2014: Inquiry-Based Science Education in Technology-Rich Environments. Helsinki, Finland, 4th6th June 2014. Session: Education for Biodiversity and Sustainability http://www.helsinki.fi/luma/nfsun2014/sessions-all-with-abstracts-by-session.pdf

 17. Jeronen, E., Eskola, S., Hieta, P., Kupila, H., Pikkarainen, E., Sarenius, V-M. & Sääskilahti, M. 2014. Aineenopettajakoulutuksen opetussuunnitelma muutoksessa. - Ainedidaktinen symposiumi 2014, Abstraktit, s. 12. Jyväskylän yliopisto. https://www.jyu.fi/edu/tutkimus/ainedida2014/konferenssiohjelma/abstrakti 

 18. Palmberg, I., Jonsson, G., Jeronen, E. & Yli-Panula, E. 2014. Blivande klasslärares förståelsenivå om ekologiska processer i tre nordiska länder. - Ainedidaktinen symposiumi 2014, Abstraktit s. 28. Jyväskylän yliopisto. https://www.jyu.fi/edu/tutkimus/ainedida2014/konferenssiohjelma/abstrakti 

 19. Tauriainen, V-M., Jeronen, E., Lindh, M., & Kaikkonen,M. 2013. Perspectives on the promoting environmental education by using senses. Abstracts. Environmental, health and outdoor science educationESERA 13 Conference. Science Education Research for Evidence-based Teaching and Coherence in Learning. European Science Education Research Association, ESERA. University of Cyprus, 2nd-7th September, 2013, Nicosia, Cyprus. http://www.esera2013.org.cy/nqcontent.cfm?a_name=proposal_view

 20.  Jeronen, E. 2013. Mitä on pään sisällä? Päiväkoti  ja alakouluikäisten  lasten käsityksiä ihmisen pään sisällöstä. Abstraktit, 5-6.  OPETTAMINEN VALINKAUHASSA - Ainedidaktinen symposiumi 2013 Turussa, Turun yliopiston opettajankoulutuslaitos, Turun yksikkö.   BIOLOGIA JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN KASVATUKSEN RYHMÄ. http://www.edu.utu.fi/laitokset/tokl/tutkimus/AD13_abstraktit.pdf  

 21. Jeronen, E., Koskinen, K. & Kaikkonen, M. 2012. Mitä on pään sisällä? – Fenomenograafinen tapaustutkimus 8–11-vuotiaiden lasten oman päänsä sisältöä koskevien käsitysten muutoksista tutkivan oppimisen mallin mukaisessa opetuksessa. Teoksessa Kuusisto, A. & Ketonen, E. (toim.) Kasvatus ja vuorovaikutus, Pedagogik och Interaktion, Education & Interaction. Abstraktit, Abstrakt, Abstracts. Kasvatustieteen päivät 2012 Pedagogik dagarna 2012, FERA Concerence in Education 2012. s. 63. Helsinki.  

 22. Smeds, P. & Jeronen, E. 2012. Oppimisympäristöt, KeKe ja autenttisuus. Teoksessa Kuusisto, A. & Ketonen, E. (toim.) Kasvatus ja vuorovaikutus, Pedagogik och Interaktion, Education & Interaction. Abstraktit, Abstrakt, Abstracts. Kasvatustieteen päivät 2012 Pedagogik dagarna 2012, FERA Concerence in Education 2012. s. 64. Helsinki.  

 23. Jeronen, E. & Kalinen, M-L. 2012. Mitä on pään sisällä? 4–5-vuotiaiden lasten käsityksiä ihmisen pään sisällöstä. Ainedidaktiikan symposiumi 2012, BIOLOGIAN JA KESTÄVÄN KEHITYKSEN DIDAKTIIKAN TUTKIMUS. 10.2.2012. s. 1. Helsingin yliopisto. http://www.helsinki.fi/okl/AD-symposiumi/Valmiit%20abstraktit%20teemaryhmitt%C3%A4in/Biologian ja kestävän kehityksen didaktiikan tutkimus.pdf  

 24. Jeronen, E. & Pahkala, J. 2012. Suomalaisten oppilaiden osaaminen, asenteet ja kiinnostus: esimerkkinä maantieto ja luonnontieteet. MAANTIETEEN DIDAKTIIKKA JA YMPÄRISTÖKASVATUS, 10.2.2012. s. 5. Helsingin yliopisto. http://www.helsinki.fi/okl/AD-symposiumi/Valmiit%20abstraktit%20teemaryhmitt%C3%A4in/Maantiedon%20didaktiikka%20ja%20ymp%C3%A4rist%C3%B6kasvatus.pd f 

 25. Jeronen, E. & Helander, K. 2011. Oppilaiden kokemukset kouluruokailun ja ympäristön välisestä yhteydestä. E. Jeronen, K. Karhunen, P. Luoma & O. Virkkula (toim.). Ilmastonmuutos pohjoisilla alueilla – Kestävän kehityksen teemapäivä 9.12.2011 Oulu. Tiivistelmät, 17.  

 26. Smeds, P. & Jeronen, E. 2011. Autenttisen oppimisympäristön merkitys alakoulussa. Kasvatustieteen päivien 24.–25.11.2011 esitelmäabstraktit teemaryhmittäin. Luonnontieteiden opetuksen ja oppimisen uudet haasteet, 91.  https://www.uef.fi/c/document_library/get_file?uuid=d29f6f9d-3b21-49e9-bc72-2756f7b19e71&groupId=1521206&p_l_id=1521230 https://www.uef.fi/fera2011/etusivu  

 27. Smeds, P. & Jeronen, E. K. 2011. An Authentic learning environment – The farm. In: EE Goes to School. Branching to the future -  Rooted in time. NAAEE - Noth American Association for Environmental Education. Promoting excellence in environmental education. Thu, Oct 13 - 6:30pm - 8:30pm, Raleigh Convention Center, Raleigh, North Caroline, USA.  

 28. Matthews, C. & Jeronen, E. 2011. ENVIRONMENTAL EDUCATION IN NORTH CAROLINA, FINLAND AND SCOTLAND . Roundtable Discussion, In: EE Goes to School, Branching to the future -  Rooted in time. NAAEE - Noth American Association for Environmental Education. Promoting excellence in environmental education. Thu, Oct 13 - 9:30am - 10:50am, Raleigh Convention Center, Raleigh, USA. 

 29. Jeronen, E. K. & Smeds, P. 2011. Sustainable food education for self-efficacy development. 8th Annual Research Symposium, October 11-12, 2011. In J. Dillon & C. Clark. Branching to the future -  Rooted in time. NAAEE - Noth American Association for Environmental Education. Promoting excellence in environmental education. Research Commission, pp. 43-44. 

 30. Jeronen, E., Luukkonen, T., Roininen, J. & Jeronen, J. 2011. Finnish pupils´conceptions on the importance of nutrition, sleep and exercise for their well-being. ESERA, European Science Education Research Association, 2011 Conference 5th – 9th  September 2011. Lyon, France, p. 167.

 31. Gedrovics, J., Cedere, D., Jeronen, E., &  Wäreborn, I., 2011. Hur elever i Sverige, Finland och Lettland uppfattar kemiska och fysika-liska förvandlingar: longitudinell jämförande studie 1998-2009.  Nordiskt Forskarsymposium om undervisningen i naturvetenskap/ Naturvetenskap som kunskap och kultur, 14-16 juni 2011 i Linköping. Abstracts, 42. http://www.liu.se/nfsun2011/abstracts/1.274376/Schema_abstrakt_18.pdf 

 32. Gedrovics, J., Cedere, D., Jeronen, E., Wäreborn, I. & Vasilevskaya, E., 2011. Lower and Upper Secondary School Students’ Attitude towards School Science: Comparative Research in Latvia, Sweden, Finland and Belarus. Nordiskt Forskarsymposium om undervisningen i naturvetenskap/ Naturvetenskap som kunskap och kultur, 14-16 juni 2011 i Linköping. Abstracts, 84.  

 33. Smeds, P. & Jeronen, E., 2010. Autenttisen oppimisympäristön merkitys - case maatila.  Kasvatuksellinen  mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2010, Lapin yliopisto. Abstraktit, 55.http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd 

 34. Jeronen, E., Luukkonen, T., Roininen, J. & Jeronen, J. 2010. Pohjoissuomalaisten koululaisten käsityksiä ravinnon, unen ja liikunnan merkityksestä hyvinvoinnille. Kasvatuksellinen  mielikuvitus ja oppimisen tilat. Kasvatustieteen päivät 25.-26.11.2010, Lapin yliopisto. Abstraktit, 56. http://www.ulapland.fi/loader.aspx?id=e071a499-a9e4-4aac-b62b-9ca98cb900dd  

 35. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2010. Health education in the perspective of sustainable development in teacher education. 6. In: Forum on global responsibility in research and education – Practices in partnerships and daily activities. September 15-17, 2010. Book of abstratcs, Forum organized by University of Eastern Finland and Savonia University of Applied Sciences. 

 36. Smeds, P. & Jeronen, E. 2010. The pedagogy of food. NORSA 2010. The Search: Future dynamics of regional development, June 21st – 23rd, Seinäjoki, Finland. 64-65. In: E. Pulliainen & K. Siltanen (Eds.) Book of abstract. University of Tampere. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17724/Session_3C3.pdf?cs=1274180938  

 37. Jeronen, E., Marjeta, M. & Jeronen, J. 2010. Healthy and unhealthy ways of living of comprehensive school pupils: Inquiry of nutritional and physical behaviour of Finnish 12–13 years old pupils. Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers June 7th - 9th 2010, Agora Center, University of Jyväskylä, Finland. Session 3B.http://ktl.jyu.fi/img/portal/17722/Session_3B5.pdf?cs=1274250282  

 38. Smeds, P. & Jeronen, E. 2010. Effect of learning environment on conceptual change, emotions and self-efficacy for sustainable development. Promoting Learning and Well-Being of Students and Teachers June 7th - 9th 2010, Agora Center, University of Jyväskylä, Finland Session 3C. http://ktl.jyu.fi/img/portal/17724/Session_3C3.pdf?cs=1274180938 

 39. Smeds, P., Jeronen, E. & Kurppa, S. 2009. Tunteet, oppiminen ja oppimisympäristö. Abstraktit, 77. Teoksessa: T. Tomperi, R. Salokangas & S. Vuorinen (toim.) Kasvatus toisin silmin, Kasvatustieteen päivät 2009, Tampereen yliopisto 26.-27.11. http://kasvatus2009.files.wordpress.com/2008/11/ktpaivat2009_abstraktit.pdfhttp://kasvatus2009.files.wordpress.com/2008/11/kasvatustoisinsilmin.pdf  

 40. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2009. Ympäristökasvatuksen kokonaismalli kestävän toiminnan oppimisessa. Suomen harjoittelukoulujen tutkimussymposium, Oulu 5.-6.10.2009, Abstraktit, p. 24. 

 41. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2009. Ympäristö ja terveys. Suomen harjoittelukoulujen tutkimussymposium, Oulu 5.-6.10.2009, Abstraktit, p. 37.  

 42. Jeronen, E., Niemitalo, H., Jeronen, J. & Korkeamäki, R-L. 2009. Conceptions of human anatomy and physiology among Finnish 7-8 year old pupils – A phenomenographic case study. ESERA, European Science Education Research Association, 2009 Conference 31 August – 4 September 2009. Istanbul, Turkey, p. 324.  

 43. Kurppa, S., Saarinen, M., Mäkelä, J., Viinisalo, M., Jeronen, E., Uitto, A., Risku-Norja, H., Smeds, P., Mikkola, M-, Katajajuuri, J-M., Grönroos, J., Nousiainen, J. & Usva, K. 2009. Food environmental sustainability assessed – How fulfil educational challenges for awareness and responsibility. ESERA, European Science Education Research Association, 2009 Conference 31 August – 4 September 2009. Istanbul, Turkey, p. 465. 

 44. Jeronen, E. 2009.  Conceptions of Finnish Biology and Geography teacher educators on scientific literacy. Pelit, opetussuunnitelma ja ainedidaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 13.2.2009 Tampereella. Tampereen yliopisto, Opettajankoultuslaitos. Käsiohjelmat ja abstraktit. 33-34.  

 45. Huuhtanen, M., Ylä-Mella, J., Jeronen, E. & Keiski, R.L. 2008. A novel approach for undergraduate researcher education in engineering studies. Journal of Baltic Science Education, JBSE 2008, 7(3), Retrieved 16th January 2009 from:http://journals.indexcopernicus.com/abstracted.php?level=5&icid=877562  

 46. Jeronen, E., Anttila-Muilu, S. & Jeronen, J. 2008. Problems and challenges in the usage of ICT in Biology and Geography in schools and teacher education in Finland. PEC 2008; 5(5), 55-68. 

 47. Palmberg, I., Jeronen, E. & Yli-Panula, E. 2008. Luokanopettajaksi opiskelevien tiedot ja käsitykset biologian, maantieteen ja terveystiedon perustiedoista opiskelun alkuvaiheessa. Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, Käyttäytymistieteiden tiedekunta. Käsiohjelmat ja abstraktit. 38.  

 48. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2008. Kestävä kehitys koulun ja opettajankoulutuksen jatkuvana haasteena. Uudistuva ja kehittyvä ainedidaktiikka. Ainedidaktinen symposiumi 8.2.2008 Helsingissä. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, Käyttäytymistieteiden tiedekunta. Käsiohjelmat ja abstraktit. 73.  

 49. Yli-Panula, E., Laitakari, A. & Jeronen, E.  2007.  Kysymykset osana luontoympäristön tutkivaa oppimista alkuopetuksessa. Kasvatustieteen päivät, Pedagogikvetenskapliga dagar 22.-23.11.2007. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Pedagogik, medborgarskap och kritik. Teemaryhmä: Biologian, maantieteen ja terveystiedon sisällöllinen ja didaktinen taitotieto, opettajankoulutus ja opetustyö, Biologins, geografins och hälsokunskapen innehål, didaktik, lärarutbildning och undervisning. Vaasa, Vasa, Åbo Akademi. Abstraktit, Abstrakt, 119. http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat2007/Abstraktikirja.pdf  

 50. Järvelä, M., Rannanpää, H. & Jeronen, E. 2007. Koko koulun kestävä kehitys? Tutkimus nuorten kestävän kehityksen käsityksistä ja arvoista sekä opetuksen toteutumisesta Oulun normaalikoulussa. Kasvatustieteen päivät, Pedagogikvetenskapliga dagar 22.-23.11.2007. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Pedagogik, medborgarskap och kritik. Teemaryhmä: Biologian, maantieteen ja terveystiedon sisällöllinen ja didaktinen taitotieto, opettajankoulutus ja opetustyö, Biologins, geografins och hälsokunskapen innehål, didaktik, lärarutbildning och undervisning. Vaasa, Vasa, Åbo Akademi. Abstraktit, Abstrakt, 115. http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat2007/Abstraktikirja.pdf PowerPoint presentation: http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat2007/Jarvela.pdf  

 51. Jeronen, J. & Jeronen, E. 2007. Renewable energy in Finland - How to teach it in comprehensive school science? Kasvatustieteen päivät, Pedagogikvetenskapliga dagar 22.-23.11.2007. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Pedagogik, medborgarskap och kritik. Teemaryhmä: Biologian, maantieteen ja terveystiedon sisällöllinen ja didaktinen taitotieto, opettajankoulutus ja opetustyö, Biologins, geografins och hälsokunskapen innehål, didaktik, lärarutbildning och undervisning. Vaasa, Vasa, Åbo Akademi. Abstraktit, Abstrakt, 115.  http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat2007/Abstraktikirja.pdf  

 52. Kuusela, T. & Jeronen, E. 2007.. Oppilaiden käsitysten tutkiminen – Esimerkkinä luonnontieteet ja ilmastonmuutos. Kasvatustieteen päivät, Pedagogikvetenskapliga dagar 22.-23.11.2007. Kasvatus, kansalaisuus, kritiikki. Pedagogik, medborgarskap och kritik. Teemaryhmä: Biologian, maantieteen ja terveystiedon sisällöllinen ja didaktinen taitotieto, opettajankoulutus ja opetustyö, Biologins, geografins och hälsokunskapen innehål, didaktik, lärarutbildning och undervisning. Vaasa, Vasa, Åbo Akademi. Abstraktit, Abstrakt, 117. http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat2007/Abstraktikirja.pdf 

 53. Anttila-Muilu, S. & Jeronen, E. 2007. Geography education, crossing borders, and eLearning: Cases from Finnish senior highschool  and teacher education. 2007 Annual Meeting, San Francisco, California. Paper Session: Education: Modeling and Digital Tools in the Classroom. April 17-21, 2007. http://communicate.aag.org/eseries/aag_org/program/AbstractDetail.cfm?AbstractID=9784  

 54. Jeronen, E. & Simojoki, K. 2007. Opetuksen, opiskelun ja oppimisen laadullinen kehittäminen ”Terveyskasvatuksen ja terveystiedon didaktiikan perusteet” –verkkokurssilla. Opettajankoulutuksen muuttuvat rakenteet. Ainedidaktinen symposium 9.2.2007. Esitysten tiivistelmät. Turun yliopisto. 41. 

 55. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2006. Investigating Students’, Teachers’ and Parents’ Conceptions about Environment, Health and Health Education. Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Kasvatustieteen päivät 23.-24.11.2006. Oulu. Abstraktit. Suomen Kasvatustieteellinen Seura: Multiprint. 46.http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat/KTpaivat2006_abstraktikirja.pdf  

 56. Ylä-Mella, J., Huuhtanen, M., Turpeinen, E., Keiski, R.L. & Jeronen, E. 2006. Tutkimusmetodologia: opiskelijatutkijakoulutus -opintojakson kehittäminen Oulun yliopiston Prosessi- ja ympäristötekniikan osastolla. Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Kasvatustieteen päivät 23.-24.11.2006. Oulu. Abstraktit. Suomen Kasvatustieteellinen Seura: Multiprint. 51. http://www.kasvatus.net/kasvatustieteenpaivat/KTpaivat2006_abstraktikirja.pdf  

 57. Jeronen, E. 2006. Innovations to promote biodiversity by co-operation of teachers and scientists. In  J. Young, M. Åhlberg, N. Niemelä, T. Parr, S. Pauleit & A.D.Watt (eds.) 2006. Actions for the 2010 biodiversity target in Europe – how does research contribute to halting biodiversity loss?. Report of an e-conference.146. http://www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/Archive_2010target/8244.htm  

 58. Jeronen, E. 2006. Co-operation between home and school. In J. Young, M.Åhlberg, N. Niemelä, T. Parr, S. Pauleit & A.D.Watt (eds.) 2006. Actions for the 2010 biodiversity target in Europe – how does research contribute to halting biodiversity loss?. Report of an e-conference. 151-152. http://www.edinburgh.ceh.ac.uk/biota/Archive_2010target/8256.htm  

 59. Gedrovics, J. Jeronen, E., Kuusela, T. Wäreborn, I. 2006. Understanding of some general concepts: Transformation of substances. Konferences “Kīmijas izglītība skolā - 2006” Rakstu Krjums. 60.lpp. Riga, 2006. gada 5. oktobris.  LU Akadēmiskais apgāds. Kimijas didaktikas centrs. Latvijas Universitāte. Latvijas Republicas Izglītības un zinātnes ministraja. Summary in English p. 60.  

 60. Gedrovics, J., Wäreborn, I. & Jeronen, E. 2006. Science subjects choice as a criterion of students´attitudes to science. Journal of Baltic Science Education, JBSE 2006, 1(9), p. 74-85. ISSN 1648-3898. Journal of Baltic Science Education. In available:  http://vingis.ktu.lt/~jbse/jbse_2006,_no_1(9).htm#Science.Gedrovics  

 61. Jeronen, E., Udd, K. & Jeronen, J. 2006. Roles of subject teachers – Preconceptions of student teachers in Biology and Geography teacher education. 9. Nordiske Laereruddannelseskongres i Thorshavn, Faeroe Islands, 10th-13th May 2006.  

 62. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2006. Oppilaiden erityistarpeiden huomioonottaminen ympäristöopetuksessa – esimerkkinä karttaopetus. Tutkimusperustainen opettajankoulutus ja kestävä kehitys. Ainedidaktinen symposiumi 3.2.2006 Helsingissä. Käsiohjelma ja abstraktit. 58. Soveltavan kasvatustieteen laitos, Käyttäytymistieteellinen tiedekunta. Helsingin yliopisto: Yliopistopaino.  

 63. Jeronen, E., Anttila-Muilu, S. & Jeronen, J. 2006. Young People´s Values and Geographical Education in an Upper SecondaryLevel School and a Department of Teacher Education in Northern Finland. The 2006 Symposium on Geographical Education of the International Geographical Union and the International Cartographic Association. Brisbane Australia. 26th June-2nd July 2006.  

 64. Jeronen, E., Turpeinen, E., Huuhtanen, M., Ylä-Mella, J. & Keiski, R. 2005. Research attitude and ethics-conceptions of engineering students. Proceedings EADTU Working Conference 2005. Towards Lissabon 2010: “Collaboration for Innovative Content in Lifelong and Flexible Learning” at the Italian National Research Council – Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR).Rome 10-11 November  2005. Hosted by il Network per L´Università Ovunque Nettuno, Rome (IT) Italy. In available: http://www.eadtu.nl/conference-2005/abstracts/a_Eila_Jeronen.asp  

 65. Jeronen, E. & Anttila-Muilu, S. 2005. Effective Practices in Distance Education in Upper Secondary Level Geography in Finland. Changing Horizons in Geography Education. A HERODOT/EUROGEO International Conference September 2-5, 2005, Nicolaus Copernicus University in Torun, Poland.  

 66. Gedrovics, J., Jeronen, E. & Kuusela, T. 2005. Om begreppsförståelse inom naturvetenskapliga ämnen i Lettland, Sverige och Finland: Jämförande undersökning 1998-2004/2005. Abstrakt och presentation i det 8. nordiske Forskersymposium om undervisning I naturfag. Naturdidaktikkens mange facetter. 30.april til 3. maj 2005. Session F, locale V, Aalborg Seminarium, Aalborg, Danmark.  

 67. Jeronen, E. 2004. Development of conceptions of student teachers in initial teacher education in biology and geography education. Journal of Baltic Science Education 1(5). ISSN 1648-3898. In available: http://vingis.ktu.lt/~jbse/jbse_2004,1(5).htm#Eila  

 68. Jeronen, E. 2004. Geography and biology and teacher education in Finland. Journal of Baltic Science Education, 2(6). ISSN 1648-3898. In available: http://vingis.ktu.lt/~jbse/jbse_2004,_no_2(6).htm 

 69. Jeronen, E. & Donert, K. 2004. HERO(DOT)eNews in supporting citizenship education. One Earth – Many Worlds. The Main IGU Congress in Glasgow, 15th – 20th August 2004, On the CD-Rom : Abstracts,  IGC-UK 2004 Glasgow, 15-20 August 2004, Glasgow UK. 

 70. Jeronen, E. 2004. Monitieteistä ympäristökasvatusta ja -tutkimusta Oulun yliopistossa ja opettajankoulutuksessa. Ympäristökasvatuksen yhteistyöverkoston solmintaa. 19.3.2004. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos, 4-5.  

 71. Jeronen, E., Niemelä, S-K. & Pajunen, A. 2004. Ympäristökasvatus ja kestävä kehitys biologian opetussuunnitelmissa ja opetuksessa Italiassa ja Itävallassa. Ainedidaktiikan symposiumi 2004 ”Eurooppalainen ulottuvuus”, 6.2.2004, Helsingin yliopisto. http://www.malux.edu.helsinki.fi/okl/tutkimus/ad2004/  

 72. Jeronen, E. 2004. Assessing technology based instruction in biology and geography. Computers in the Schools. 18, 4, 199-212. ISSN: 0738-0569. http://portal.acm.org/citation.cfm?id=635202&coll=Portal&dl=GU.  

 73. Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2003. Landscape in environmental education on different school levels. Matthias Belivs Univ Proc 2003; 3 (1): 17-23 (c) Faculty of Natural Sciences / Biological serie.  

 74. Jeronen, E. 2003. Ympäristöuutiset opetuksessa – Hero(dot)eNews-ympäristö  ympäristökansalaisuuden tueksi. (Abstract and presentation). Abstrakti teoksessa Kulttuuri, erilaisuus ja kohtaamiset. p. 137. Kasvatustieteen päivät Helsingissä 20.-21.11.2003. Helsingin yliopiston kasvatustieteellinen tiedekunta ja FERA, Suomen kasvatustieteellinen seura ry. ISBN 952-10-0811-3.  

 75. Pesonen, H-M., Jeronen, E. & Simojoki, K. 2003. Northern environment, people, health and health science - Curriculum of health science at the University of Oulu. Poster and article in UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003. Jyväskylä, Finland. Programme and Abstracts. p 121-122.  

 76. Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2003. Ideas and opinions of health and health science of pupils and their parents, students and teachers in a primary school. Paper and presentation in UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003. Jyväskylä, Finland. Programme and Abstracts. p. 50.  

 77. Jeronen, E. 2002. European environmental news – Hero(dot)eNews. [Eurooppalaisia ympäristöuutisia – Hero(dot)eNews-ympäristö ympäristöopiskelun tukena]. In Maantiede, maisema ja ympäristö: tutkimuksen ja opetuksen haasteet. Maantieteen päivät Oulussa, 18.-19.10.2002. Maantieteen päivien ohjelma, Teemaryhmät, Esitelmien tiivistelmät. Nordia, Tiedonantoja 1/2002, 24. Pohjois-Suomen maantieteellinen seura ry:n ja Oulun yliopiston maantieteen laitoksen julkaisuja 2002.  

 78. Jeronen, E. 2002. Environment, People, Society and Culture – How to integrate theory and practice using multimedia and Internet in Geography and Environmental Education. In ITE – conference, Internationalisation in a shrinking world. ITE – Internationalisation and Innovation in Teacher Education. Högskolan Dalarna, Sweden, April 30 – May 4 2002. (Paper and presentation)  http://www2.du.se/blg/information/falun/ite/dokument/jeonen.asp 

 79. Jeronen, E. 2001. Promoting Collaboration in European Schools and Teacher Education Using Multimedia and Internet in Geography and Science Subjects. In NFPF:s 29:e Kongress Pedagogikens mångfald Lärande innanför och utanför institutionern. Paper and presentation. Program. pp. 242 – 243. http://www.lhs.se/lhskonferens/nfpf/abstracts/j/jeronen.html

Posterit (Conference and seminar posters)
1.      Smeds, P. & Jeronen, E. K. 2011. An Authentic learning environment – The farm. Individual Submission Type: Poster, StrandEE Goes to School Individual Submission Branching to the future -  Rooted in time. NAAEE - Noth American Association for Environmental Education. Promoting excellence in environmental education. Thu, Oct 13 - 6:30pm - 8:30pm, Building/Room: Raleigh Convention Center / Exhibit Hall A.
2.      Jeronen, E. K. & Smeds, P. 2011. Sustainable food education for self-efficacy development. 8th Annual Research Symposium, October 11-12, 2011. In J. Dillon & C. Clark. Branching to the future -  Rooted in time. NAAEE - Noth American Association for Environmental Education. Promoting excellence in environmental education. Research Commission, pp. 43-44.
3.      Gedrovics, J., Cedere, D., Jeronen, E., Wäreborn, I. & Vasilevskaya, E., 2011. Lower and Upper Secondary School Students Attitude to School Science: Comparative Research in Latvia, Sweden, Finland and Belarus. Nordiskt Forskarsymposium om undervisningen i naturvetenskap/ Naturvetenskap som kunskap och kultur, 14-16 juni 2011 i Linköping.
4.  Kurppa, S., Uitto, A., Jeronen, E. & Mikkola, M. 2009. Sustainable Food Educationfor Self-Efficacy Development – SEED, How to encourage future citizens to act for a sustainable society. Kasvatus toisin silmin, Kasvatustieteen päivät 2009, Tampereen yliopisto 26.-27.11.2009.
5.  Jeronen, E. & Smeds, P. 2009. Effect of outdoor education on conceptual change, emotions and self-efficacy. Sustainable Food Education for Self-Efficacy Development – SEED, How to encourage future citizens to act for a sustainable society. Kasvatus toisin silmin, Kasvatustieteen päivät 2009, Tampereen yliopisto 26.-27.11.
6.  Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2009. Ympäristö ja terveys. Suomen harjoittelukoulujen tutkimussymposium, Oulu 5.-6.10.2009.
7.  Jeronen, E., Kaikkonen, M. & Lindh, A. 2009. Ympäristö ja terveys. Suomen harjoittelukoulujen tutkimussymposium, Oulu 5.-6.10.2009.
8. Jeronen, E., Kaikkonen, A. & Lindh, A. 2008. Ympäristö ja terveys. 14.-16.5.08, Tiedepäivät. Oulun yliopisto.
9. Jeronen, E., Kaikkonen, A. & Lindh, A. 2006. Kestävän kehityksen opettaminen koulussa ja opettajankoulutuksessa. Kasvatustieteen päivät. Kasvatustieteen tila ja tutkimuskäytännöt. Paradigmat katosivat, mitä jäljellä? Kasvatustieteen päivät 23.-24.11.2006. Oulu.
10. Jeronen, E. 2004. eNews – European Environmental News. Integrating theory and practice into new leaning environments. European Science Week 2004. School-Foresight: A vision for the school of 2020. 8-14 November 2004.
11.  Pesonen, H-M., Jeronen, E. & Simojoki, K. 2003. Northern environment, people, health and health science - Curriculum of health science at the University of Oulu. Poster and article in UNESCO Conference on Intercultural Education, 15-18 June 2003. Jyväskylä, Finland. pp. 1-4 (Conference CD-ROM).
12. Jeronen, E. 2000. Ympäristökasvatuksen vaikuttavuus yliopisto-opetuksessa opiskelijoiden arvioimana. Oulun kasvatustieteiden tiedekunta. Ympäristötietoisuusviikko 20.11.-24.11.2000.