Kotkan katselmus 2.10.01

Hanke: Integroidun opintotieto- ja palautejärjestelmän kehittäminen

Esa Pikkarainen, epikkara@ktk.oulu.fi KASOPE

http://wwwedu.oulu.fi/iforum/

 


Tavoite

liittää yhteen, toimivaksi kokonaisuudeksi, kaikki toisiinsa liittyvä opiskelijan, opettajan ja yksikön käyttämä info, niin että sen:

·        löytäisi helposti, yhdestä paikasta,

·        voisi syöttää ja päivittää helposti yhteen paikkaan

·        osien väliset suhteet olisivat selvillä (infon rakenne) - ei päällekkäisyyksiä eikä aukkoja

 

 

 


Järjestelmän osat, eli mitä integroidaan

·        henkilötiedot (niiltä osin kuin tarvitaan)

o       yksikön henkilöstö- ja resurssitietokannat; opettajat

o       opiskelijat

o       muut käyttäjät

o       kotisivu/kortti -järjestelmä

·        ilmoitustaulut ja keskustelufoorumit

o       opetus/opiskelu/sivistys/tutkimus-ympäristö

o       yksikön tiedotus ja demokratia

·        OPS-järjestelmä

o       OPS:n rakenne ja sisältö

o       opintomateriaaleja

o       palautejärjestelmä

o       lukujärjestykset (!)

o       ilmoittautumiset

o       opintosuoritusten välitys

·        Yksikön hallinnointi

o       työsuunnitelmat

o       opetusilmoitukset

o       matkaesitykset

o       lomakevälitys

o       tutkimus yms. rekisterit

o       kalenterit

 

 

 


Periaatteita

·        helppokäyttöisyys

·        tasapuolisuus ("anybrowser", monikielisyys)

·        luotettavuus, luottamuksellisuus

·        muokattava, joustava automaattisuus

·        integroituminen "reaalimaailmaan"

 

 

 


Tekninen perusta

·        WWW-palvelin

·        iHTML palvelinlaajennin:

o       maailman helpoin ohjelmointikieli (?)

o       edullinen, saatavilla lähes kaikkiin järjestelmiin

·        tietokantapalvelin:

o       relaatiomalli: looginen ja joustava

o       ilmaisia, halpoja ja kalliita / laatu ei välttämättä seuraa hintaa

·        yhteys sähköpostiin (kaksisuuntainen)

·        iFORUM: iHTML:llä tehty avoin foorumisovellus

 

 

 

 


Palautejärjestelmästä

Toiminnassa. Kokeiltu aineenopettajakoulutuksessa huonohkolla menestyksessä, mikä johtuu osittain koulutuksen erityisyydestä. Sähköinen palautteen keruu on hieman ongelmallista, paperilla kerää paremmin. Seuraavat kehitysvaiheet:

·        Lomake- ja kysymyspankki, josta voi räätälöidä erilaisia kyselyitä eri kursseille ja myös muihin kohteisiin

·        Analysointi/yhteenveto -toiminto: laadullisen analyysin perustyökalu, jolla voi tehdä tekstivastauksista yhteenvetoja ja syöttää paperilla kerätyt lomakkeet samalla analysoiden ne.

 

 

 

 


Lukujärjestyksestä:

Lukujärjestystä on iFORUM:lla laadittu laaja-alaiselle, kansainvälisesti painottuneelle ja teknologiapainotteiselle luokanopettajakoulutukselle, näitä koskevalle sivuaineopetukselle ja osittain (kokeiluluonteisesti) aineenopettajakoulutukselle. Tähän mennessä on tehty lähinnä tämän syksyn lukujärjestyksiä.

Järjestelmässä on (kaikissa koulutuksissa yhteensä) 261 kurssia / opintojaksoa tai sen tapaista yksikköä, näistä 175 on mukana lukujärjestyksissä (eli niille on varattu aikoja lukujärjestykseen). 

Lukujärjestykseen merkittyjä opetustapahtumia 1899 kappaletta, yhteensä 5036 tuntia.

Järjestelmään on kirjattu kaikki vähänkin vakinaisemmat opettajat (yhden tai parin opetuskerran vierailijat on niputettu luokkaan "Muu opettaja"). Koko opettajakunnasta 59:llä on nyt opetusta merkittynä lukujärjestykseen. "Muun opettajan" (vierailija, opettaja ei ole tiedossa, tai opetustapahtumalla ei ole opettajaa - esim. opetusharjoitteluun varatut ajat) pitämää opetusta on 379 tuntia. 

Osoittautunut toimivaksi ja käytännölliseksi (päällekkäisyyksien hallinta!), mutta kehittelyn alla olevana vielä hieman työlääksi ja mutkikkaaksi - kehitetään siihen suuntaan, että opettajat voisivat mahdollisimman pitkälle laatia itse lukujärjestyksensä.

 

 

 


Ongelmia

·        suhde muihin järjestelmiin: oodi, timmi

·        resurssipula