Tiedonkulun edistäminen Kasvatustieteiden ja opettajankoulutuksen yksikössä

Muistio/esitys / EP /10.3.2000

(Viite: KASOPE:n neuvoston kokouksen esittelylista E 1/2000 1)

 

Yhtenä osaratkaisuna yksikön tiedonkulun solmukohtien oikomiseen voisi ajatella integroitua sähköistä ilmoitustaulujärjestelmää, johon olisi koottu selkeästi jäsenneltynä kaikki halutut tiedotusalueet ja tiedonkulkureitit. Tällaisen ilmoitustaulujärjestelmän tulisi olla hyvin joustava ja monitahoinen sekä käyttäjäystävällinen ja helposti luettavissa. Sen pitäisi mahdollistaa sekä suljettu että julkinen tiedonvälitys, sekä ylhäältä alas että alhaalta ylös suuntautuva tiedottaminen ja ryhmäkeskustelut. Sen käyttäjistä pitäisi voida muodostaa erilaisia sekä suljettuja että avoimia ryhmiä, joilla voisi olla suljettuja tai avoimia keskustelu-/tiedotusalueita. Järjestelmän puitteissa pitäisi voida välittää sekä teknisesti että toiminnallisesti erilaista informaatiota. (Teknisesti erilaisia ovat esim. erityyppiset tiedostot: teksti, HTML, PDF, Word, PowerPoint, kuvat jne. Toiminnallisesti erilaisia ovat esim. muistiot, pöytäkirjat, keskustelupuheenvuorot, ilmoitukset, muistutukset, kutsut jne.) Yksittäisen käyttäjän tulisi voida mahdollisimman helposti suunnistaa järjestelmässä käyttöoikeuksiensa rajoissa. Järjestelmän tulisi olla käytettävissä sekä kaikilta yksikön omilta tietokoneilta että myös muilta tietokoneilta, joissa on Internet-yhteys riippumatta koneen ja yhteyden tasosta. Lisäksi järjestelmän tulisi olla mahdollisuuksien rajoissa saavutettavissa myös sähköpostitse. Myös opiskelijoiden tulisi kuulua järjestelmän käyttäjiin, ja myös kaikki opintoihin liittyvä tieto, kuten opetussuunnitelmat, aikataulut sekä ilmoittautumis- ja palautelomakkeet tulisi sisällyttää samaan järjestelmään.

 

Sekä kaupallisia että ilmaisia tämän typpisiä järjestelmiä on olemassa, mutta tietääkseni mikään niistä ei valmiiksi sisällä kaikkia näitä mahdollisuuksia, ja niiden yhdisteleminen sekä muokkaaminen tarpeita vastaavaksi on joko kankeata tai mahdotonta. Lisäksi ongelmaksi voi tulla niiden vaatimat investoinnit.

 

Noin reilun vuoden verran olen kehittänyt omaan Internet välitteiseen opetukseeni (mm. AO kasvatustieteen pienryhmä, proseminaari) palvelua, jonka projektinimenä on ollut Dialoguerizer. Tällä hetkellä tämä palvelu periaatteessa täyttää alussa esittelemäni tiedotusjärjestelmän vaatimukset. Laitteiston ja ohjelmiston puolesta järjestelmä ei ole vaatinut mitään erityisiä investointeja. Ohjelmiston perustana on iHTML -niminen WWW-palvelimen laajennus, jonka olemme saaneet käyttöön tiedekunnan WWW-palvelimen kylkiäisenä. Tämä laajennus pitää sisällään hyvin monipuolisen ja suhteellisen helppokäyttöisen ohjelmointikielen, jolla voi tehdä käytännössä minkälaisia Internet-sovelluksia hyvänsä.

 

Dialoguerizer -palvelu on tutustuttavissa WWW-osoitteessa: http://wwwedu.oulu.fi/iforum/

(Opintotieto- ja palautejärjestelmä, joka ei vielä ole täydellisesti integroitu em. palveluun on tutustuttavissa osoitteessa: http://wwwedu.oulu.fi/ihtml/palaute/index.ihtml)

 

 

Esittäisin, että Dialoguerizer -palvelu (ei välttämättä tuolla nimellä)otettaisiin huomioon yhtenä mahdollisuutena kehittää yksikön tiedonkulkua.

 

 

 

Dialoguerizerin tärkeimmät (toteutetut ja suunnitellut) toiminnot:

 

Toteutetut:

-          Monikielinen selkeä(?) käyttöliittymä. (Osa teksteistä vielä pelkästään englanniksi Kielinä tällä hetkellä suomi ja englanti.) Liittymä on käytettävissä kaikilla WWW-selaimilla.

-          Käyttäjärekisteri. Tällä hetkellä järjestelmään voi vapaasti kirjoittautua käyttäjäksi. Käyttäjä saa valitsee itselleen käyttäjä tunnuksen ja salasanan. Järjestelmän kaikkein julkisimpia osia voi käyttää myös ns. vierailijana ilman omaa käyttäjätunnusta. Käyttäjä voi halutessaan käyttää antamiaan tietoja omana www-kotisivunaan.

-          Foorumit. Foorumit voivat olla luonteeltaan esim. keskustelufoorumeita, ilmoitustauluja tai vaikka jonkin laitoksen tai projektin kotisivuja. Foorumit voivat olla hierarkkisesti sisäkkäisiä. Käyttäjät voivat olla jäseninä foorumeissa. Foorumi voidaan määritellä eriasteisesti julkiseksi tai salaiseksi. Salaiseen foorumiin voi sen koordinaattori ottaa käyttäjiä jäseniksi ja tällaista foorumia voi käyttää vain sen jäsenet.

-          Keskustelut / viestit. Foorumin sisällä voivat käyttäjät kirjoittaa ja lukea viestejä samaan tapaan kuin esim. Netnews -uutisryhmässä tai erilaisissa WWW-keskustelufoorumeissa. Viestit listautuvat näyttöön keskustelusäikeittäin ja lisäksi ne voidaan jäsentää aihealueittain. Foorumiin voidaan liittää sähköpostilista-toiminto, jolloin viestejä voi sekä lukea että lähettää myös sähköpostitse. Foorumin viestejä voi etsiä esim päivämäärän, kirjoittajan tai tekstin perusteella. Foorumi voidaan määritellä myös yksisuuntaiseksi, jolloin se toimii pelkkänä ilmoitustauluna. Käyttäjä näkee korostettuina uusina viesteinä ne, jotka ovat tulleet hänen edellisen käyntinsä jälkeen.

-          Tiedostot. Viesteihin voidaan liittää omalta tietokoneelta tiedostoja. (Tämä toiminto edellyttää kohtalaisen uuden selaimen.) Käyttäjä voi ladata tiedoston omalle koneelleen joko viestiä lukiessaan tai erillisestä tiedostoluettelosta. Tiedostoja ei voi toistaiseksi siirtää sähköpostin kautta.

-          Linkit. Järjestelmään voidaan tallettaa julkisia, foorumikohtaisia ja käyttäjäkohtaisia WWW-linkkejä (vrt. Netscapen kirjanmerkit, Explorerin suosikit tai kotisivujen linkit). Linkkejä voi etsiä ja lukitella hakusanoilla. (Tämä toiminto on juuri työn alla.)

-          Valikoimat. Käyttäjät voivat tehdä itselleen ja foorumeille voidaan tehdä erilaisia valikoimia (listoja tai taulukoita) järjestelmän resursseista (käyttäjät, foorumit, viestit, tiedostot, linkit jne). (Tämä toiminto on juuri työn alla.)

 

Suunnitteilla:

-          Aineistotietokannat. WWW-linkkien lisäksi järjestelmään on tarkoitus kerätä tietoja mm. tutkimus- ja opiskelukirjallisuudesta. lähde ja saatavuustietoineen, mahdollisine esittelyineen, arviointeineen ja hakusanoineen.

-          Kalenterit. Järjestelmään lisätään tapahtumatietokanta, jota voi selata sekä tapahtumalistana, että kalenterimuotoisena. Tapahtumat voivat olla yleisiä, foorumikohtaisia tai käyttäjäkohtaisia. Järjestelmä oi muistuttaa tapahtumista sähköpostitse tai käyttäjän käydessä WWW-liittymällä.

-          Juttelu. (ns. chat) Järjestelmään on tarkoitus kehittää sekä foorumikohtainen että kahdenvälinen juttelutoiminto, jossa käyttäjät reaaliaikaisesti kirjoittavat lyhyitä viestejä toisilleen ja näkevät toistensa viestit.

-          Opintotieto- ja palautejärjestelmä. Nyt erillisenä palveluna oleva järjestelmä integroidaan saamaan järjestelmään ylläpidon helpottamiseksi. Tällä hetkellä palautejärjestelmä on hieman kankea ja hankalakäyttöinen.

-          Tutkimussivut. Nykyiset Tutkimus- ja tutkijankoulutussivut, tutkimus-postituslista ja jatko-opiskelija rekisterit on tarkoitus mitä pikimmin siirtää Dialoguerizeriin niiden ylläpidon ja päivityksen helpottamiseksi.

 

-          Vastaavasti tarpeen mukaan kaikille KASOPE:n alayksiköille, toimikunnille yms. voitaisiin perustaa omat foorumit.

 

 

Lyhyt kuvaus Dialoguerizer -palvelun teknologisesta perustasta ja ominaisuuksista:

 

-         Kaikki palvelun vaatimat ohjelmoinnit koodataan iHTML kielisinä komentoina suoraan WWW-sivuille (html-asiakirjoihin). Tämän voi tehdä tavallisella teksti- tai HTML-editorilla.

-         WWW-palvelinkoneelle asennettu palvelinlaajennus ihtml.dll suorittaa WWW-selaimen tilaaman html-asiakirjan mahdollisesti sisältämät iHTML-kieliset komennot, jonka jälkeen palvelin lähettää selaimelle muokatun asiakirja, joka on nyt tavallinen HTML asiakirja ja luettavissa millä hyvänsä selaimella.

-         iHTML komennot voivat esim.

-         lukea käyttäjän WWW-lomakkeella antamia tietoja ja tallettaa ne tiedostoon tai tietokantaan tai lähettää sähköpostina tai tehdä mitä hyvänsä mitä tietokone ohjelmat ylipäänsä

-         hakea tietoja tietokannasta, lukea tiedostoja levyltä tai lukea sähköposteja, käsitellä näitä tietoja eri tavoin ja sijoittaa halutulla tavalla muotoiltuna käyttäjän WWW-selaimella näkyvään WWW-sivulle.

-         tunnistaa käyttäjän tämän antamien tietojen perusteella ja antaa tälle erilaisia toimintamahdollisuuksia sen mukaan; myös se voidaan tunnistaa, onko käytetty selain esim. yliopiston omia tietokoneita.

-         iHTML voi suorittaa myös ajastettuja toimintoja, esim. käydä tietyin väliajoin lukemassa tietyt sähköpostit ja lähettää ne edelleen tai tallettaa tietokantaan.

-         Tällä hetkellä Dialoguerizerissa on vajaat 300 käyttäjää; 13 keskustelu/tiedotusfoorumia, joista yhteentoista on integroitu sähköpostilista; yhteensä n. 850 viestiä; n 200 viesteihin liitettyä tiedostoa. Osa foorumeista mm. opetukseen käytetyt ovat täysin salaisia ja osa taas täysin julkisia ja osa siltä väliltä.

-         Tällä hetkellä Dialoguerizer käyttää tietovarastona palvelimen kovalevyllä olevaa Microsoft Access -tietokantaa, mutta lähiaikoina on tarkoitus siirtää tiedot erilliselle vanhalle PC:lle luotettavampaan ilmaiseen MySQL -tietokantaan.