Kasvatusfilosofia
SUORITTAMISESTA

Kurssin voi suorittaa joko tenttimällä tai essee-kirjoitelmalla.

Molemmat suoritustavat edellyttävät luonnollisesti perehtymistä luennon sisältöön ja mainittuihin tenttikirjoihin.

Suorituksen tarkoituksen on osoittaa kurssin opettajalle, että opiskelija on riittävästi perehtynyt em. (tai vastaavaan) materiaaliin ja oppinut sen verran kuin kurssilla on ollut tarkoitus oppia. Tämä oppiminen ja sen osoittaminen edellyttää em. materiaalissa olevien asioiden muistamisen (toistamisen) lisäksi omakohtaista pohdiskelua ja kannanottoa niihin.

Kertaustehtävä

Optimaan on tarkoitus tulla luennon lopussa kertaustehtävä, johon jokaisen on vastattava.

Tentti

Tentissä ei tule tiukasti erikseen kysymyksiä luennosta ja eri kirjoista, vaan vastauksissa yhteensä tulisi osoittaa riittävä perehtyneisyys koko materiaaliin.

Tenttiin tulee seuraavansisältöisiä kysymyksiä (luultavasti 3 kysymystä):

1.   Mitä filosofia on? (mm. filosofinen metodi)

2.   Mitä kasvatusfilosofia on? (Suhde k-tieteeseen ja yleiseen pedagogiikkaan)

3.   Filosofian eri osa-alueet ja niiden suhde kasvatusfilosofiaan

4.   Antiikin filosofian suhde myöhempien aikojen kasvatusfilosofiaan

5.   X:n merkitys kasvatusfilosofian kannalta (X = esim. Platon tai Kant)

6.   Esittele ja arvioi x kasvatusfilosofista suuntausta (jossa x = analyyttinen, hermeneuttinen tai pragmaattinen; mahdollisesti - toisena kysymyksenä - myös eksistentiaalinen, fenomenologinen, kriittinen, marxilainen) - näitä voi olla parikin.

7.   Etiikka ja kasvatus

8.   Esitä jokin oma kasvatusfilosofinen ongelmasi, ja miten sitä kasvatusfilosofisesti analysoit/käsittelet.

9.   Esittele, arvioi ja vertaile luennon ja tenttikirjojen antia

Essee

Esseen laajuus on n. 10 sivua. (Mikäli teette pareina / ryhmissä, tulee laajuutta olla lisää n 4-6 sivua / jokainen lisäopiskelija.)

Esseessä tulee osoittaa perehtyneisyys alueen kokonaisuuteen (ks. erityisesti kysymykset 1 ja 2 edellä).

Esseessä tulee edellisen lisäksi keskittyä johonkin tai joihinkin itseä kiinnostaviin kysymyksiin kurssin aihepiiristä.

Essee saa mielellään olla opintopäiväkirjamainen siinä mielessä, että siinä kerrotaan, mitä olet kurssilla oppinut (sen osoittamisesta viimekädessä on kysymys). Sen ei kuitenkaan pidä olla päiväkirjamainen (siis ajallisesti etenevä), vaan enemmän tutkielmatyyppinen, jossa on jokin ongelmalähtöinen jäsennys ja sisällysluettelo. Lisäksi olisi hyvä käyttää lähdeviitteitä kirjallisuuteen viitattaessa.

Esseen voi palauttaa eri tavoin. Mielellään tiedostona sähköpostitse minulle (eetu.pikkarainen@oulu.fi) tai Optimaan.

(ohjeita esseestä ja opintopäiväkirjasta löytyy Optimasta muiden kurssien hakemistoista.)

Kirjat

Soveltuvin osin:
Pitkänen ja Atjonen ovat vaihtoehtoisia keskenään, eli riittää kun tutustuu toiseen. Vestergaardia ja Puolimatkaa voi pitää osittain vaihtoehtoisina keskenään: Riittää kun tutustuu hyvin jompaankumpaan ja toiseen siltä osin kuin ne eivät mene päällekkäin.

·               Vestergaard: Luvut 2, 3, 6, 8 (Luvun 5 voi jättää vähemmälle, koska Puolimatkan kirja on esimerkki analyyttisestä kasvatusfilosofiasta?)

·               Puolimatka: Luvut 3-7 (Erityisesti 3-4; luvut 1 ja 2 käsittelevät samaa kuin Vestergaardin 2 ja 3)

·               Pitkänen: erityisesti Hoffman, Kansanen, Peltonen; 2 muuta lukua kiinnostuksen mukaan

·               Atjonen: Luvut 2 ja 7

 


Muista antaa palautetta kurssista!

Original document: W:\public_html\opetus\kfil\suoritus.doc