KASVATUSTIETEEN PERUSKURSSI
(Yleinen kasvatustiede I), syksy 2004

Eetu Pikkaraisen luento-osuuden alkuvirittäytymisenä oli tehtävä:
Määrittele käsitteet oppiminen ja kasvatus.
Jokainen pohti asiaa hetken yksinään ja sitten parin hengen porinaryhmissä.
Jokaista ryhmää pyydettiin sitten lähettämään määritelmät s-postilla luennoitsijalle.
Alla on saapuneet tulojärjestyksessä määritelmät.
Kiitos määrittelijöille ja niiden lähettäjille!
[Huom. Lopussa lisätehtävä!]


OPPIMINEN: Jonkin uuden oivaltamista, sisäistämistä, soveltamista ja vanhojen ajatusrakenteiden päivittämistä.

KASVATUS: Tietoista virikkeiden ja mallien tarjoamista, joka auttaa ihmistä monipuoliseen kasvuun ja joka perustuu kasvattajan/kasvatettavan vuorovaikutukseen.


Kasvatus on kokonaisvaltaista toisten ihmisten ja ympäristön tahatonta ja tahallista vaikuttamista kasvatettavaan. Päämääränä on kasvatettavan mukauttaminen kohti kasvattajan arvoja ja normeja.

(Oppimisen määritelmä jäi ajanpuutteen takia tekemättä.)


Oppiminen = Muistijälkien, ajatusmallien ja maailmankuvan uudelleenjärjestäytymistä, jossa uusi ilmiö sulautuu jo olemassa olevaan.

Kasvatus = Tarkoituksenmukaista vuorovaikutteista toimintaa, jossa ohjataan yksilön kasvua.


Oppiminen: Asian, uuden tiedon, olemuksen ja syy-seuraussuhteiden havainnollistamista suhteessa entiseen käsitykseen tai käsityksen puutteeseen. Omaehtoista toimintaa ts. ei vaadi välttämättä ulkopuolista vaikuttajaa.

Kasvatus: Prosessi, jossa kasvattaja mukana olemalla muokkaa kasvatettavan henkilön käsityksiä maailmasta ja toimintatapoja maailmassa "hyvään" suuntaan.


Oppiminen: Oppiminen on uusien asioiden omaksumista ja ymmärtämistä.

Kasvatus: Kasvatusta on kaikki sellainen toiminta, joka tekee oppimisen mahdolliseksi


Oppiminen: Oppiminen on asioiden omaksumista ja sisäistämistä niin, että asioita voi soveltaa myöhemmin ja niistä jää muistiin kokemuksia.

Kasvatus: Kasvattaminen on tarkoituksellista lapsen ja nuoren ohjaamista ja tukemista niin, että heistä tulisi tasapainoisia ja hyviä kansalaisia.


Oppiminen: Tapahtuma, jossa pyritään johonkin tiettyyn päämäärään (ymmärtämään jotakin uutta), ja joka voi tapahtua paljolti tiedostamatta.

Kasvatus: Kasvatuksen tarkoituksena on tehdä itsensä tarpeettomaksi, sosialisoida kasvatettava yhteiskunnan jäseneksi.


Oppiminen: Uusien tietojen ja taitojen omaksumisprosessi. Ei kuitenkaan aina tarkoita ymmärtämistä. Oppija voi tietoisesti tehostaa oppimista.

Kasvatus: Yleensä tietoista ohjausta haluttuun suuntaan kasvattajan ja kasvatettavan vuorovaikutuksessa. Sosiaalistamista yhteiskunnan jäseneksi. Noudattelee kasvattajan arvoja, normeja ja asenteita.


Oppiminen on asioiden omaksumista tai käsitysten muuttamista.

Kasvatus on kasvattajan tietoista vaikuttamista kasvatettavaan.


Oppiminen: Oppiminen on monen tekijän summa. Ihminen oppii koko elämänsä ajan uutta ja sisäistää vanhaa, jo aiemmin oppimaansa. Oppimista voidaan luonnehtia ajatusmallien syntymiseksi tilanteissa ja niissä toimimisesta – skeemat. Oppimista voi olla esim. mallista oppiminen (matkimalla), virheen kautta oppiminen, erehdyksestä oppiminen, ”hyödystä” oppiminen (palkinto – rangaistus) ja spontaani oppiminen (havaintojen kautta). Oppiminen on yksilöllistä itsestään lähtevää. Siihen vaikuttaa myös ympäristö (virikkeet) ja henkiset valmiudet (ikä – kehitystaso). 

Kasvatus: Kasvatus on tietoista vaikuttamista toisen ihmisen käyttäytymiseen.  Vuorovaikutus on siinä keskeistä. Kasvatus on eri elämän vaiheissa läsnä. Kasvatus antaa valmiudet selviytyä elämässä. Se kehittää vuorovaikutustaitoja ja empatiakykyä. Kasvatus siis antaa eväät elämään. 


Oppiminen on ajatusten ja käsitysten ymmärtämistä ja muuttumista. Sen myötä aikaisemmin tuntemattomasta asiasta tulee tuttu.

Kasvatus on kasvun ja kehityksen tukemista ja ohjaamista. Kasvatuksen pyrkimyksenä on kasvatettavan itsenäistyminen.


Oppiminen: Oppiminen on uuden tiedon/taidon sisäistämistä tai vanhan tiedon/taidon uudenlaista hyödyntämistä.

Kasvatus: Kasvatus on kasvun tukemista ja ohjaamista


Oppiminen: Oppiminen on elinikäinen tiedostamaton ja yksilöllinen prosessi.

Kasvatus: Kasvatus on ulkoapäin ohjattua lapsen/nuoren sosiaalistamista ympäristöön.


Oppiminen: Oppiminen on uuden tiedon tai taidon omaksumista ja henkisen pääoman kartuttamista.

Kasvatus: Kasvatus on tavoitteellista kasvun ohjaamista.


Oppiminen: Oppiminen on sitä, että ihminen omaksuu/sisäistää jotain uutta, tietoja tai taitoja, itse tai jonkun muun ohjaamana. Oppiminen on elinikäistä ja se on yksilöllinen prosessi. Koko elämä on oppimista.

Kasvatus: Kasvatus on sitä, että toinen ihminen (vanhempi, opettaja...) tietoisesti yrittää vaikuttaa (myönteisesti) toisen (lapsen, nuoren...) kasvuun ja kehitykseen, niin että tästä tulisi "kunnon kansalainen". Kasvatus on lapsen/nuoren ohjaamista ja tukemista.


OPPIMINEN: Asioiden sisäistämistä ja ymmärtämistä, yleensä vanhojen tietorakenteiden pohjalta.

KASVATUS: Kasvattajan ja oppijan vuorovaikutuksen tulos. Kasvattaminen tietoista, tavallaan opettamista elämään. Päämääränä yleensä hyvä, arvojen ja normien oppiminen.


Oppiminen= prosessi, jossa omaksutaan uusia tietoja ja taitoja sekä muokataan vanhoja uusien pohjalta.

Kasvatus= Lapsen ja nuoren ohjaamista ja tukemista henkiseen kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Se voi olla tietoista, jolloin se tähtää johonkin päämäärään tai tiedostamatonta.


Oppiminen on ihmisen ei välttämättä tietoinen kyky omaksua asioita. Oppimisen edellytyksenä on halu oppia.

Kasvatus on vuorovailutteista - tietoista tai tiedostamatonta - toisen ihmisen (tapojen, käytöksen yms.) muokkaamista; ihminen antaa toiselle jonkin mallin.


oppiminen on... uuden omaksumista,vanhan muokausta

ja kasvatus taas... toisen tietoista muokkaamista, omien/yhteiskunnan arvojen ja normien välittämistä


OPPIMINEN = uusien asioiden sisäistäminen

KASVATUS = yksilön kehityksen ohjailemista hyväksi katsottuun suuntaan


OPPIMINEN: Tiedon ja taidon omaksumista ja sisäistämistä sekä yksilön kehittymistä.

KASVATUS: Vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimaan opettamista, ohjaamista ja kehityksen tukemista tiettyyn suuntaan.


Jälkivirittäytymistehtävä:

Miten kurssin jälkeen määrittelisit nämä käsitteet? Entä määritelmissäsi mahdollisesti käyttämäsi kasvatustieteelliset / pedagogiset muut käsitteet?