KASVATUSTIETEEN PERUSKURSSI
(Kasvatuksen ilmiö, teoriat ja käytännöt)
syksy 2006 Avoin yliopisto

Eetu Pikkarainen, eetu.pikkarainen_(at)_oulu.fi


3. Lisää teoriasta

Tutkimuksen kehämäisyys: tutkimus lähtee kohdeteoriasta ja tuottaa metateorian avulla ja sen ohjaamana (uutta) kohdeteoriaa.

Kohdeteoria = teoria tutkimuksen kohteesta
Metateoria = teoria tutkimuksen tekemisestä

 

Metateorian kaksinainen luonne: deskriptiivinen ja normatiivinen tehtävä

Jokaisen tutkijan velvollisuus olla sekä meta- että kohdeteoreetikko

Kohdeteoria I (tutkimuksen alussa) ja kohdeteoria II (tutkimuksen lopussa - ja seuraavan alussa)

Kohdeteorian metateoreettinen tehtävä: ohjata tutkimusta!


 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Aito) Teoria: käsitteet, käsitejärjestelmä, kieli (käsittää, käsitellä, ymmärtää, keskustella -> reflektio)
- mykkä t. hiljainen -> "oikea" teoria
- kieli: a) kommunikaatio, b) mallintaminen
- Kieli koostuu kielellisistä merkeistä (semiotiikka: merkki voi olla luonnollinen tai kielellinen; merkki sisältää ainakin ilmauksen ja sisällön )
- merkitysten käsittely
- kulttuuri

Kasvatustieteen kieli on jossain määrin vakiintumatonta ja epäsystemaattista, mutta lähellä arkikieltä tai populaaria tiedekieltä. Lainailee kritiikittä(?!) eri tieteistä.

=> Ns. kotoperäisten käsitteiden ohjelma!!! (Herbart ->)

Kasvatustieteen tärkein ongelma on: "mikä on kasvatustieteen tutkimuskohde?"; (ts. mitä on kasvatus?)

Perus-/itsenäinen tiede vs. soveltava tiede ???
/ (teoria vs. metodologia)

Toiminnantieteet vs. "tietotieteet"
(toiminnan teoria: eksplikoi toiminnan mykkiä teorioita reflektoitavaksi; arvioi arkiteorioita, teoretisoi, etsii yleistä, "objektiivista")


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogiikka teoriana ja käytäntönä!

Teorian ja käytännön välissä...

"Kasvatusoppi" (pedagogiikka) -> "kasvatustiede" 1950-60 l. !

1.1     Pedagogiikan ja kasvatustieteen (ja kasvatuksen) suhteesta


 

Jatkuu...

 

 

 

 

 

 

Original document: D:\epikkara\Omat tiedostot\www_doc\opetus\ktpk06-ay\KTPK06_ay3.DOC