KASVATUSTIETEEN TIETEENTEOREETTISET PERUSTEET (411048A)

Esa Pikkarainen, esa.pikkarainen@oulu.fi, Avoin yliopisto, syksy 2003

http://cc.oulu.fi/~epikkara/opetus/ktttp03.htm

 

Tavoite: Perehtyminen kasvatustieteen päätraditioihin.

Sisältö: Empiiris-analyyttinen kasvatustiede, hermeneuttis-henkitieteellinen pedagogiikka, kriittinen kasvatustiede, konstruktivismi, interaktionismi.

Kirjallisuus:

Siljander, P. 1988. Hermeneuttisen pedagogiikan pääsuuntaukset;

Siljander, P. 1991. Empiirisen kasvatustieteen perusteita;

TAI

Tschamler, H. 1983. Wissenschaftstheorie: Eine Einführung für Pädagogen.

Apu/oheiskirjallisuutta:

Siljander, P. 1995. Johdatus kasvatustieteen tieteenteoreettisiin perusteisiin.

Siljander, P. 2002. Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen.

Niiniluoto, I. 1997. Johdatus tieteenfilosofiaan: käsitteen- ja teorianmuodostus. Helsinki: Otava. (erit. luku I)

Haaparanta, L & Niiniluoto, I. 1991. Johdatus tieteelliseen ajatteluun. Helsinki: Helsingin yliopisto.

Alanen, P. 1989. Luonnontiede, lääketiede, tieteenteoria. Helsinki: Gaudeamus.

Ketonen, O. 1981. Se pyörii sittenkin : tieteenfilosofian peruskysymyksiä. Porvoo: WSOY.


Kysymyksiä käsiteltäväksi:

 

Meta- ja objektinäkökulmat.

Mihin tarvitaan tieteenteoriaa?

Yksi vai kuinka monta kasvatustiedettä?

(Yleinen lähtökohta, muutama perusvalinta ja eri variaatioita.)

Mikä on kasvatustieteen tutkimuskohde?

Millaista on tiede yleensä?

Millaista on kasvatustiede (millaisia ovat kasvatustieteelliset suuntaukset)?

 


Aineistoja:

Luennon alkuosan runko ja kalvot perustuvat pitkälti aikaisemmin kurssin Kasvatustutkimuksen tieteenteoreettiset ja metodologiset perusteet materiaaliin, jota voi lukea tämän linkin kautta, mutta jos haluaa tulostaa sen, niin kannattaa ottaa tämä Word -tiedosto ja tulostaa Wordistä, koska se säästää hurjasti paperia.

Aineistossa viitataan pedagogiikan perusteita käsittelevään materiaaliin, jossa luvuissa 4.4 ja 5 käsitellään pedagogisen toiminnan käsitettä, jota tällä kurssilla on esitetty kasvatustieteen tutkimuskohteeksi.

Esitetyt Latour -kalvotkin löytyvät omana tiedostonaan.

Luennon loppuosan materiaalit/kalvot löytyvät nyt täältä.

 


Suorittaminen:

Kuten luennolla oli puhe, kurssi suoritetaan essee-kirjoitelmalla.

Esseen yleisaiheena on: "Mitä on tiede, erityisesti kasvatustiede?"
Tätä aihetta voi / tulee lähestyä rajaamalla erityiseksi aiheeksi jonkin itseään kiinnostavan asian tai ongelman kurssin aihepiiristä.

Esseen laajuus n. vajaat 10 sivua. Kirjoitelmasta tulee käydä ilmi perehtyneisyys aihepiiriin sekä luennon että kurssikirjojen osalta.

Oman erityisaiheen käsittelyssä on suotavaa käyttää lisä-/apukirjallisuutta - ja tietysti omaa pohdintaa.

HUOM: Liitä esseen loppuun kysymys / kysymyksiä, joista haluaisit lisätietoa, voin täydentää materiaaliamme vastaamalla niihin. Kiitos


Esa Pikkarainen, esa.pikkarainen@oulu.fi