Harjoitus 2.

Kertausta

Tietojen syöttö: Data >Define variable… >Variable Name (korkeintaan 8 merkkiä). Kohdassa Change settings anetaan yksityiskohtaisemmat tiedot muuttujasta. Huomaa, että nyt voit antaa kohtaan Variable Label muuttujalle pitemmän kuin 8 merkin nimen kuin Variable Name-kohdassa. Variable Label tulee esille myöhemmissä analyyseissä. Puuttuvan tiedon kohdalle ei syötetä mitään. Puuttuvan tiedon voit myös määritellä itse.

Muuttujan lisääminen matriisiin: Data >Insert Variable (Merkitse ensin matriisin yläpalkista paikka, johon haluat muuttujan lisätä.) Uusi muuttuja tulee merkityn muuttujan eteen. Jatka sen jälkeen muuttujatietojen syötöllä.

Muuttujan poistaminen matriisista: Merkitse klikkaamalla muuttuja matriisin yläpalkista ja käytä Del –näppäintä.

T1. Poista minimatriisista Ikä-muuttuja. Lisää sen jälkeen Ikä-muuttuja omalle paikalleen. Määrittele muuttuja ja syötä tiedot minilomakkeelta.

 

Tiedostojen muunnokset (Käytä tehtävissä matriisia Mod6lsivu1)

Tiedostoja voidaan mm. lajitella jonkun muuttujan arvojen mukaan (nousevat tai laskevat arvot).

T2. Lajittele tilastoyksiköt sukupuolen (sp) mukaan: Data >Sort Cases…>Siirrä sp Sort by-laatikkoon >OK. Tutki matriisia. Kuinka monta miestä siinä on? Pääset takaisin alkuperäiseen matriisiin  lajittelemalla uudelleen henkilönumeron hno mukaan.

 Tiedostoja voidaan myös yhdistää, ts. liittää toisiinsa (Data >Merge Files > …) kahdella tavalla:

a)  tiedostoon 1 voidaan liittää tiedosto 2, jos siinä on samat muuttujat, mutta eri tapaukset (Add cases…-tapaus)tai

b)  tiedostoon 1 voidaan liittää tiedosto 2, jos siinä on samat tapaukset, mutta eri muuttujat Add Variables…-tapaus).

T3. Lisää muuttujia b)-kohdan mukaan:

Aukaise 1. tiedosto Mod6lsivu1. Liitä siihen 2. tiedosto  Mo6lsivu2 (jossa on samat tapaukset, mutta eri muuttujat) seuraavasti:

Data >Merge Files >Add Variables <Add Variables: Read File. Avaa 2. tiedosto. Näkyviin tulee valikko, josta tiedosto luetaan (esim. Add Variables from A:\Mod6lsivu2). Laatikossa New Working Data File ovat yhdistettyyn matriisiin tulevat muuttujat. Siinä on sekä vanhat että uudet muuttujat. Hyväksytään OK:lla. Nyt meillä on yhdistetty matriisi, jonka nimeksi tulee 1. tiedoston nimi Mod6lsivu1, siis lähtömatriisin nimi.

 

Muuttujan uudelleen koodaus:

Kuinka monta vastaajaa on OKL:sta ja kuinka monta KTL:stä?

Asiaa voi tarkastella mm. seuraavasti: Luokitellaan koulohj-muuttuja kahteen luokkaan ja sijoitetaan arvot uuteen muuttujaan koulohj2 seuraavasti:

T4. Transform >Recode >Into Different variables. Siirretään koulohj Input Variable-laatikkoon. Merkitään Output Variable:n nimeksi koulohj2 ja Label Name:ksi Laitokset ja klikataan Change. Klikataan valikkoa Old and New Values. Avautuvasta valikosta käytetään Range-nappia, johon täytetään 1 through 5 . Merkitään oikealla olevaan Value-laatikkoon arvo 1. Klikataan Add-nappia. Nyt vanhat arvot 1, 2, 3, 4 ja 5 ovat muuttuneet arvoksi 1. Tälle annetaan myöhemmin Label Value-arvoksi OKL.

Muutetaan arvot 5 ja 6 arvoksi 2 samaan tapaan. Range, 5 through 6, >Value 2 >Add >Continue >OK. Matriisin loppuun tulee uusi muuttuja koulohj2. Poista siitä desimaalipilkut ja anna arvot (Value Labels) luokille, 1 = OKL, 2 = KTL.

T5. Luokittele 2. sivun muuttuja Einst3 kolmeen luokkaa 1, 2 ja 3. Miten muutat vanhat arvot uusiksi?

 

Kuvailevaa tilastotiedettä (statistiikkaa)

Kun tiedoista tehdään yhteenvetoja, on otettava huomioon, millä tasolla muuttujat on mitattu, siis onko mitattu luokitus-, järjestys-, intervalli- vai suhdeasteikolla. Näitä asioita käsitellään tarkemmin luennoilla. SPSS-ohjelmassa muuttujat voidaan luokitella kolmeen ryhmään: Scale, Ordinal ja Nominal. Scale-asteikko sisältää osajoukkonaan molemmat jälkimmäiset asteikot.

Frekvenssijakaumat.

Analyze >Descriptive Statistics >Frequences… polulta saat frekvenssitaulukoita. Valikosta Charts… saat näytölle kuvaajia.

T6. Tulosta miela (mieliaine)-muuttujan frekvenssijakauma ja sen pylväsdiagrammi.

Taulukot

A. Yksisuuntaiset taulukot

Analyze >Custom Tables >Basic Tables… > 

T7. Käytä polkua ja sijoita muuttuja miela ensimmäisessä ajossa a. Down-laatikkoon ja toisessa ajossa b. Across-laatikkoon. Mitä huomaat taulukon pysty- ja vaakaulottuvuudesta?

T8. Liitä jälkimmäiseen (T7b.) ajoon ”lisukkeeksi” Statistics…-valikosta Count ja Row%. Tutki tulosta. Liitä vielä Totals…-valikosta Basic-margin Totals.

T9. Edellinen taulukko on liian leveä yhdelle näytölle. Vaihda muuttuja Down-laatikkoon ja tee ajot T7 ja T8 tällä asetelmalla.

 

B. Kaksisuuntaiset taulukot (ristiintaulukointi)

Analyze >Custom Tables >Basic Tables…

T10a.Käytä polkua. Sijoita Down-laatikkoon äikou ja Across-laatikkoon iskou. Tutki tulosta. Onko ”vakka kantensa valinnut”?

T10b. Aja edellisen jatkeeksi Statistics-valikosta (i) Count ja Row%, (ii) Count ja Col% ja sen jälkeen vielä (iii) Statistics-valikon asemasta Totals…-valikosta Tabel-margin totals.

Tulkitse tuloksia.

T10c. Käytä ajoa T10a. Ota nyt lisukkeeksi Statistics-valikosta Table%. Helpottaako tämä taulukko tuloksen tulkintaa?

T11. Tutki ristiintaulukoinnilla miesten ja naisten osuutta eri koulutusohjelmissa.