KYSELYLOMAKE OPISKELIJOIDEN PEDAGOGISISTA NÄKEMYKSISTA

Kasvatustieteen moduuli 6/ Kvantitatiivinen tutkimus/ harjoitukset sl. 2000.

Karjalainen, O. & Pikkarainen, E.

 

A. Vastaajan taustatiedot Ohje: Valintakysymyksissä ympyröi yhden sopivimmalta tuntuvan vaihtoehdon edessä oleva numero ja tarkenna vastaustasi kysymyksen yhteydessä olevalle viivalle. (Voit tarvittaessa jatkaa tarkennusta lomakkeen loppuun tai taakse.)

1. Sukupuoli:  1. mies;          2. nainen

2. Ikä: ____ vuotta

3. Missä kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksessa (koulutusohjelma) olet:

1.       Laaja-alainen luokanopettajan koulutus

2.       Master of education (kv-luokanopettaja) -koulutus

3.       Teknologiapainotteinen luokanopettajan koulutus

4.       Musiikkikasvatuksen koulutus

5.       Varhaiskasvatuksen koulutus

6.       Kasvatustieteiden koulutus, pääaine kasvatustiede

7.       Kasvatustieteiden koulutus, pääaine kasvatuspsykologia

8.       Muu, mikä?                                                                                                                                    

4. Minä vuonna aloitit edellisen kysymyksen tarkoittamat opintosi? __________

5. Mikä on yllä mainituissa opinnoissasi tähänastisten, asteikolla 1-3 arvosteltujen opintosuoritustesi arvosanojen keskiarvosta? (Jollet tiedä tarkkaan keskiarvoa, merkitse oma arvioisi.): _________

6. Pääaineessani olen suorittanut tähän mennessä ____ opintoviikkoa.

7. Mikä oli kolmesta seuraavasta mieluisin aineryhmä lukiossa?

1.       kielet

2.       reaaliaineet (ottamatta lukuun seuraavaan kuuluvia)

3.       matemaattis-luonnontieteelliset aineet

8. Mikä oli (kaikkien aineiden) keskiarvo lukion päästötodistuksessasi?
(Ellet muista tarkkaa arvoa, merkitse vastauskohtaan arviosi.)                        _______

9. Äidin koulutus (merkitse korkein äitisi suorittama kouluaste):

     1. Kansakoulu/Peruskoulu;             2. Ammattikoulu;               3. Opistotaso;          4. Korkeakoulu/Yliopisto

10. Isän koulutus (merkitse korkein isäsi suorittama kouluaste):

     1. Kansakoulu/Peruskoulu;             2. Ammattikoulu;               3. Opistotaso;          4. Korkeakoulu/Yliopisto

11. Mitkä ovat mieliharrastuksesi? (Kirjoita tärkeysjärjestyksessä kolme itsellesi tärkeintä harrastusta.)

1.                                                                                                                                                            

2.                                                                                                                                                            

3.                                                                                                                                                            

 

 

B. Uskomukset ja asenteet

(Kyselyn tämä osa perustuu T. Kerannon et al. tutkimukseen "Asenteiden ja uskomusten kansainvälinen kartoitus")

 

I Merkitse, kuinka tärkeänä pidät kutakin seuraavista kohdista maamme ylläpidon ja kehittämisen kannalta:

 

Ei tärkeä

Jossain määrin tärkeä

Tärkeä

1.    Poliittiset puolueet

 

 

 

2.    Kirkot ja uskonnolliset liikkeet

 

 

 

3.    Teknologia

 

 

 

4.    Rajatieto

 

 

 

5.    Yliopistot ja tieteellinen tutkimus

 

 

 

6.    Media

 

 

 

7.    Peruskoulu

 

 

 

 


II Merkitse, kuinka luotettavana pidät kutakin seuraavista informaation lähteistä:

 

Epäluotettava

Jossain määrin luotettava

Luotettava

Hyvin luotettava

En osaa sanoa

1.       Sanomalehdet

 

 

 

 

 

2.       Tieteen kuvalehdet

 

 

 

 

 

3.       Koulun opettajat

 

 

 

 

 

4.       TV-dokumentit

 

 

 

 

 

5.       Tieteelliset aikakausikirjat

 

 

 

 

 

6.       Poliitikot

 

 

 

 

 

7.       Uskonnolliset kirjat

 

 

 

 

 

8.       TV-uutiset

 

 

 

 

 

9.       Astrologiset kirjat

 

 

 

 

 

10.   Yliopistoprofessorit

 

 

 

 

 

11.   Papit

 

 

 

 

 

12.   Vanhemmat

 

 

 

 

 

13.   Internet

 

 

 

 

 

 

 

III   Merkitse kunkin seuraavan väittämän alta se vaihtoehto, joka mielestäsi vastaa esitetyn väittämän todenmukaisuutta:

1.    Vuonna 1905 Albert Einstein ehdotti, että ajan kulku riippuu kellon liikkeestä seuraavasti. Panemme kellomme näyttämään samaa aikaa. Nyt minä istun kotona ja sinä lennät kuuhun (tai muulle planeetalle) ja takaisin. Tullessasi takaisin sinun kellosi näyttää vähemmän kuin minun kelloni. Toisin sanoen sinun kellosi on käynyt hitaammin kuin minun. Sinä olet ikääntynyt vähemmän kuin minä!

1 Täysin kuvittelua

2 Jossain määrin kuvittelua

3 Jossain määrin totta

4 Täysin totta

5 Vaikea sanoa

2.    Eräässä tieteen kuvalehdessä kerrottiin muinaislöytöön perustuen, että joidenkin liskolajien saadessa aikojen kuluessa yhä enemmän hampaita suuhunsa, hammasvälit katosivat ja liskon hampaisesta nokasta kehittyi vähin erin teräväreunainen ja hampaaton linnunnokka.

1 Täysin kuvittelua

2 Jossain määrin kuvittelua

3 Jossain määrin totta

4 Täysin totta

5 Vaikea sanoa

3.    Joidenkin ihmisten on väitetty kykenevän "näkemään" ja tunnistamaan fyysisesti etäisiä tapahtumia ja kätkettyjä esineitä ilman mitään tavanomaisia aisteja. Kuinka todenmukaisina pidät näitä väittämiä?

1 Täysin kuvittelua

2 Jossain määrin kuvittelua

3 Jossain määrin totta

4 Täysin totta

5 Vaikea sanoa

4.    Oletetaan, että kahdesta identtisestä kaksosesta toinen elää maassa ja toinen lentää välillä lähes valon nopeudella etäiselle planeetalle ja takaisin. Einsteinin suhteellisuusteorian mukaan maahan jäänyt kaksonen voi olla useita vuosia veljeään tai sisartaan vanhempi, kun he jälleen kohtaavat avaruusmatkan jälkeen.

1 Täysin kuvittelua

2 Jossain määrin kuvittelua

3 Jossain määrin totta

4 Täysin totta

5 Vaikea sanoa

5.    Vertailevan alkionkehityksen tutkimuksen mukaan hyvin nuori ihmisen sikiö muistuttaa kalan sikiötä: sillä on mm. kidusraot, kaksiosainen sydän ja kiduksiin johtavat verisuonet. Miten todenmukaisena pidät johtopäätöstä, jonka mukaan ihminen ja muut selkärankaiset ovat kehittyneet kalojen kanssa yhteisestä kantamuodosta luonnonvalinnan ja mutaatioiden kautta?

1 Täysin kuvittelua

2 Jossain määrin kuvittelua

3 Jossain määrin totta

4 Täysin totta

5 Vaikea sanoa

6.    Erään tieteen kuvalehden uutisissa kerrottiin tutkimuksiin perustuen, että nerokkuus on lähinnä seurausta vanhempien ja opettajien "koko sydämestään" antamasta tuesta.

1 Täysin kuvittelua

2 Jossain määrin kuvittelua

3 Jossain määrin totta

4 Täysin totta

5 Vaikea sanoa

7.    On väitetty, että jotkut henkilöt kykenevät siirtämään ajatuksia ja henkisiä mielikuvia yhdeltä henkilöltä toiselle pelkällä henkisellä ponnistuksella.

1 Täysin kuvittelua

2 Jossain määrin kuvittelua

3 Jossain määrin totta

4 Täysin totta

5 Vaikea sanoa

 


C. Pedagogiset näkemykset (Kyselyn tämä osa on Pikkaraisen 1999 aloitettuun tutkimukseen.)

Seuraavassa on joitakin väittämiä, jotka koskevat pedagogista toimintaa ja ajattelua. Ota niihin kantaa täysin omasta henkilökohtaisesta näkemyksestäsi käsin. Kunkin väittämän yhteydessä on annettu viisi vastausvaihtoehtoa: 5 = täysin samaa mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 3 = en osaa sanoa, 2 = osittain eri mieltä ja 1 = täysin eri mieltä. Valitse kunkin väittämän yhteydessä Sinulle parhaiten sopiva vastausvaihtoehto .

 

 

 

Väittämä:

Täysin samaa mieltä

Osittain samaa Mieltä

En osaa sanoa

Osittain Eri mieltä

Täysin eri Mieltä

1.       Koulussa oppilaat tuottavat itse omat näkemyksensä opetettavista asioista.

5

4

3

2

1

2.       Geneettinen perimä määrittää hyvin pitkälle sen, kuinka helposti oppilaat oppivat erilaisia asioita.

5

4

3

2

1

3.       Oppiminen koulussa tarkoittaa ennen kaikkea tärkeiden tietojen hankkimista ja omaksumista.

5

4

3

2

1

4.       Oppiminen koulussa tarkoittaa ennen kaikkea elämässä tarpeellisten taitojen hankkimista.

5

4

3

2

1

5.       Oppiminen koulussa tarkoittaa ennen kaikkea hyvien arvojen ja asenteiden omaksumista.

5

4

3

2

1

6.       Oppiminen perustuu ensisijaisesti sitkeään harjoitteluun ja työntekoon.

5

4

3

2

1

7.       Oppiminen perustuu ensisijaisesti omakohtaiseen pohdintaan ja oivallukseen.

5

4

3

2

1

8.       Opettajan työ on ensisijaisesti oppilaiden koulupäivän ja luokan organisointia.

5

4

3

2

1

9.       Opettajan tehtävä on ensisijaisesti ymmärtää oppilaita, heidän ajatuksiaan ja taustojaan ‑ ei niinkään vaikuttaa heihin.

5

4

3

2

1

10.   Opettajan tulee kannustaa oppilaita juuri niissä asioissa, joihin näillä on muutenkin taipumuksia ja kiinnostusta.

5

4

3

2

1

11.   Opettajan tehtävä on suunnata ja usein myös rajoittaa oppilaiden aktiivisuutta.

5

4

3

2

1

12.   Opettajan on tärkeää hallita erittäin hyvin opetettavat asiat.

5

4

3

2

1

13.   Opettajan ainoa merkitys oppimisessa on siinä, että hän on esimerkkinä oppilaille.

5

4

3

2

1

14.   Eettinen kasvatus voi perustua vain opettajan omaan eettiseen näkemykseen.

5

4

3

2

1

15.   Ihmisen kehitys noudattaa omia lainmukaisuuksiaan ja opetuksen täytyy mukautua niihin.

5

4

3

2

1

16.   Opettajan tehtävä on ennemminkin vastata oppilaiden kysymyksiin kuin asettaa näille kysymyksiä.

5

4

3

2

1

17.   Opettajan on tärkeää noudattaa sovittuja opetussuunnitelmia mahdollisimman tarkkaan.

5

4

3

2

1

18.   Oppiaineet ovat koulussa tärkeitä, koska niillä on kulttuurista itseisarvoa.

5

4

3

2

1

19.   Koulujen arvokasvatuksen tulee perustua yhteiskunnassa vallitseviin arvoihin ja näkemyksiin.

5

4

3

2

1

20.   Koulujen opetussuunnitelmat tulee laatia lähtien tuotantoelämän tarpeista.

5

4

3

2

1

21.   Kouluopetuksen tärkein päämäärä on demokratian ja rauhan edistäminen.

5

4

3

2

1

22.   Kouluopetuksen perimmäinen päämäärä on herättää ihmisessä halua ja valmiutta uskonnolliseen ja iankaikkiseen elämään.

5

4

3

2

1

23.   Kouluopetuksen tärkein päämäärä on luonnon ja maapallon elämän moninaisuuden säilyttäminen ja rikastaminen.

5

4

3

2

1

24.   Kouluopetuksen tärkein tavoite on inhimillisen tietoisuuden kehittäminen korkeammalle tasolle.

5

4

3

2

1

 


 

D Mitkä ovat mielestäsi nykyisen peruskouluopetuksen pahimmat (eniten/nopeimmin kehittämistä vaativat) pedagogiset ongelmat? (Älä vastaa: "resurssipula", vaan tarkenna esim. minkälaisia pedagogisia ongelmia se aiheuttaa. Numeroi mainitsemasi ongelmat tärkeysjärjestykseen.)

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                         

 

E Mitä muuta haluaisit tässä yhteydessä sanoa? (Esim. kommentoida tätä kyselyä.)