Opetussuunnitelma-kurssi

Eetu Pikkarainen, KASOPE (n. 1995-2000)


Tälle www-materiaali on tarkoitettu tukimateriaaliksi opetussuunnitelmaa käsitteleviin luentoihin.
(Erityisesti Hoitotieteen laitos, A35122 Opetuksen ja oppimisen suunnittelu 2ov, Luento 10 h; suoritetaan esseellä, joka käsittelee jotain kurssiin liittyvää teemaa ja osoittaa, että opiskelija hallitsee opiskellun asian; esim. harjoitusten jälkeen).
Sekä luennon, että tämän materiaalin ote on yleinen, teoreettinen ja problematisoiva; ja se tarvitsee rinnalleen käytännöllisempiä harjoituksia tms.

Otan mielelläni vastaan aihetta käsitteleviä kysymyksiä ja yritän niihin myös vastata. (lähetä kysymyksesi sähköpostitse: epikkara@ktk.oulu.fi)

Opetussuunnitelma on kasvatustieteen ja -käytännön keskeisimpiä ja ongelmallisimpia käsitteitä.

"OPS-paradoksi":

·        toisaalta kyseessä on opettajan/kasvattajan oman toiminnan suunnittelu, joka on tilanneherkkää, muuttuvaista (vrt. pedagoginen tahdikkuus)

·        toisaalta OPS (erityisesti ns. OPS dokumentit) on pedagogisen instituution sangen pysyvä rakenne, joka luo sen toimintaan yhtenäisyyttä ja jatkuvuutta

Viimeaikaiset virtaukset ovat siirtäneet painopistettä ensin mainittuun suuntaan, mutta jälkimmäisen (positiivistakin) merkitystä ei tule vähätellä.

Opetussuunnitelmaongelmat (W. Reid 1979):

a)      vaativat vastauksia...

b)      ...joiden perusteet ovat epävarmoja

c)      liittyvät tilanteisiin, joissa aina jo opetamme jotain jotenkin

d)      liittyvät tilanteisiin, jotka ovat ainutkertaisia

e)      sisältävät päämäärä- ja arvoristiriitoja

f)        tuottavat ennustamattomia seurauksia riippumatta valituista toimenpiteistä

g)      ratkaisut oikeutetaan toivotuilla lopputuloksilla

Toiminta ja suunnittelu

Mikä on suunnitelma? Suunnitelma liittyy toimintaan. Opetussuunnitelma liittyy kasvatus- / pedagogiseen toimintaan. Opetus on suunniteltua kasvatusta. Toiminnan kehä. Inhimillinen toiminta: kielellisyys, historiallisuus, vapaus. Subjektin autonomia. Päämäärä-väline skeema. Toiminta -prosessi skeema.

Kasvatustoiminta

OPS ja koulutus

·         Instituutiot. Moderni pedagoginen toiminta on (aina) institutionaalista. OPS dokumentit! (Suunnitelma ja institutionaalinen toiminta; opetussuunnitelma ja kasvatusinstituutioiden teoria. OPS:n historia on pedagogisten instituutioiden historiaa)

·         OPS kasvatusfilosofiana, ideologiana, koulutuspolitiikka

·         Pedagoginen vs. hallinnollinen OPS

·         Pedagogisen OPS:n pää vaihtoehdot:

·        curriculum; (currere = juosta, rata, suunta, kurssi): Oppimiskokemusten suunnitelma

·        lehrplan, (syllabus, lukusuunnitelma): Opetussisältöjen suunnitelma

OPS-järjestelmä (prosessi)

Suunnittelu (mm arvokeskustelu), suunnitelma (dokumentti), toimeenpano, toteutus, arviointi, kehittäminen. (Huom. kehämäinen prosessi.) Yritetty joskus määritellä algoritmeiksi,

OPS-HIERARKIOISTA

(EU - kansainvälinen "OPS")

Valtakunnallinen OPS (perusteet)

Kuntakohtainen OPS (alueellinen)

Koulukohtainen OPS (paikallinen)

Opettajan/luokan OPS

Opiskelusuunnitelma (HOPS)

 

Ideaalinen (?) OPS

 

 

Kirjoitettu (virallinen) OPS

 

Opettajankoulutus

Tarkoitettu OPS (opett. tulkinta)

 

Oppikirjat

Toteutettu OPS (opett. toiminta)

 

Piilo-OPS

Koettu OPS (opp. tulkinta)

 

 

Toteutunut OPS (opp. toiminta)

 

(Tuotos- evaluaatio)

OPS Determinantit

·        Oppilas ( - kasvu)

·        Aine (- kasvattava vaikuttaminen)

·        Yhteiskunta (- konteksti) - (- sivistysideaali)

Tavoiteet, arvot

Evaluointi

Opetussuunnitelman arviointi, evaluaatio, kritiikki: Arvioidaanko:

a)      opetusta/oppimista opetussuunnitelman tavoitteiden toteuttamisena (onko opettaja opettanut ja opiskelija opiskellut "oikein" ja tarpeeksi); vai

b)      opetussuunnitelman tavoitteiden realistisuutta (oppilaiden ja opettajan resurssien mukaan); vai

c)      tavoitteiden oikeaa suuntaamista (esim yhteiskunnan tarpeiden tai ihmiskäsityksen perusteella); vai

d)      opetussuunnitelmaa sinänsä (sen johdonmukaisuutta, kirjallisia ansioita, sivistyksellisyyttä, tarpeellisuutta/vahingollisuutta ylipäätään);

e)      vai mitä?

esim (Stufflebeam) 1. kehys-, 2. panos-, 3. prosessi-, 4. tuotosarviointi:

OPS-teoriat ja näkökulmat

Byrokraattis-rationalistinen vs. yksilöllinen t. neuvottelumalli

Curriculun vs. Lehrplan

Determinantit: yhteiskunta ("eettinen") - oppilas ("psykologinen") - aines ("looginen")

Professionalismi, tiede

Teoriat (Frey 70 l., Malinen 177-179)

  1. Rakenteeseen ja sisältöön orientoituvat (kulttuuri, aineet; psykologinen pohja)
  2. Prosessi- ja systeemiorientoituneet
    1. päätöksentekoteoria, hierarkisen laadinnan malli,
    2. oppimistavoite (Möller, Kansanen, Uusikylä) tavoitteet välineinä, (välinepäämäärä rationaalisuus)
    3. systeemiteoreettiset: strategiset, organisaatio-, informaatioteoreettiset
  1. Taksonomiset teoriat: piirre- ja kykyluokitukset, kulttuuritaksonomiat

Viitekehyksiä:

Malleja:

OPS teoria / teoretisointi:

1. systeemiorientoituneet aprioristit
Sosiaaliset tarpeet, lapsikeskeisyys, Dewey
Sosiaalinen tehokkuus Bobbit
rationaalisteknologinen Tyler
akateemis-rationaalinen
ym

4. systeemiä tukevat tutkimusmatkailijat
(deliberatiivinen)
kirjallisuus-taiteellinen
Reid

2. systeemiä vastustavat aprioristit
sosiaalinen ja kulttuurinen kontrolli (Bernstein, Young)
Sosiaalinen uusintaminen
Kultturinen uusintaminen

3. systeemi-indifferentit tutkimusmatkailijat
existentiaalis-psykoanalyyttiset
fenomenologiset (van Manen, kokemus)

Dialogiset lähestymistavat: esim. tulevaisuusverstas ks Jungk, R ym. 1987. Tulevaisuusverstaat - käsikirja kansanvallan elvyttämisen mahdollisuuksista. Suomen Lataamo; vrt. Freire.

Piilo-ops

Kasvatussosiologinen löydös: koulussa tapahtuu johdonmukaista toimintaa, joka vaikuttaa suunnitellulta, mutta ei ole virallisen OPS:n mukaista ja on pahimmillaan sen vastaista: oppilaat oppivat esim. odottamaan, kätkemään kokemuksensa, kilpailemaan jne. Voidaan selittää ainakin kahdella tavalla:

·        Historiallinen: vanhat OPS:t jäävät elämään käytännössä, vaikka niitä yritetään kumota uusilla (virallisilla) OPS:eilla

·        Koulutuksen funktiot: kvalifikaatio, ideologia, luokittelu, säilyttäminen (koulutuksen yhteiskunnalliset sidokset, "tehtävät" vaativat sitä olemaan tieynlaista OPS:eistä riippumatta.

Kirjallisuutta

Ohessa on hyvin epätäydellinen ja jo vanhahko luettelo kirjastossamme olevista aihetta käsittelevistä teoksista. Ohjeellinen.