Opetussuunnitelma-kurssi / kirjallisuutta

Eetu Pikkarainen,


Seuraavassa luettelossa on Oulun yliopiston kirjastossa olevia opetussuunnitelmaa käsitteleviä teoksia ja teoksia, joita olen käyttänyt joskus hyväksi opetussuunnitelman käsitettä tutkiessani ja näitä kursseja laatiessani. Luettelo ei ole täydellinen eikä ajantasainen, mutta sitä voi käyttää apuna ja lähtökohtana. Hakusanoilla opetussuunnitelma, opetussuunnitelma*, curriculun jne. voi etsiä lisää teoksia.

Allen, P & Jolley, M (ed). 1987. The Curriculum in nursing education.

Antikainen ym. 1989. Koulu ja tieto. Kouluhallitus.

Apple, M. 1990. Ideaology and Curriculum.

Atjonen, P. 1992. Miksi opetussuunnitelmaa (ei) pitäisi eheyttää? Oulun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan opetusmonisteita ja selosteita 43.

Atjonen, P. 1993. Kunnan opetussuunnitelma koulun hallinnollisen ja pedagogisen kehittämisen kohteena ja välineenä: peruskoulun ala-asteen luokanopettajien kokemukset ja käsitykset kunnan opetussuunnitelman laadinnasta, toteuttamisesta ja kehittämisestä. Acta Universitatis Ouluensis. Series E. Scientiae rerum socialium.

Barrow, R. 1984. Giving teaching back to teachers: a critical introduction

Bevis, E. 1989. Toward a caring curriculum: a new pedagogy for nursing.

Beyer & Apple (ed). 1988. The curriculum: problems, politics and possibilities.

Brent, A. 1978. Philosophical Foundations for the Curriculum.

Broady, D. 1986. Piilo-opetussuunnitelma

Critical issues in Curriculum. 1988.

Curriculum development from a nursing model: the crisis theory framework. 1983.

Dalton, T. 1988. The challenge of curriculum innovation. a study of ideology and practice.

Davis. Teachers as curriculum evaluators.

Egan. 1988. Teaching as story telling.

Englund, T. 1986. Curriculum as a Political Problem, Changing educational conceptions, with special reference to Citizenship education. Uppsala studies in education 25.

Erikson, K. 1981. Vårdprocessen - en utgångspunkt för läroplanstänkande inom vårdutbildning. Helsingin yliopisto Kasvatustieteen laitoksen Tutkimuksia 94.

Frey, K. 1971. Theorien des Curriculums. Weinheim: Beltz.

Goodson (ed). 1988. The making of curriculum, collected esseys.

Greaves. 1987. The nursing curriculum: theory and practice.

Handbook of curriculum evaluation. 1977.

Holmes. 1989. The curriculum: Comparative perspectives.

Inglis. 1985. The Management of ignorange:

International perspectives in curriculum history. 1988.

Journal of Curriculum Studies

Jungk, R ym. 1987. Tulevaisuusverstaat - käsikirja kansanvallan elvyttämisen mahdollisuuksista. Suomen Lataamo

Kangaslahti, J. 1986. Johdatusta opetussuunnitelman, opetuksen ja oppimisen laadulliseen evaluointiin ja sen kehittämiseen ammatillisessa koulutuksessa. AKH tutkimuksia ja selosteita 4.

Kangasniemi, E (toim). 1985. Opetussuunnitelma ja sen toimeenpano, Koulutustutkimuksen päivät Jyväskylän yliopistossa 27.-28.3.1985. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen selosteita ja tiedotteita 268.

Kansanen, P. 1989. Didaktiikan tiedetausta: kasvatuksen teoriaa didaktiikan näkökulmasta. Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitos, tutkimuksia 70.

Kari, J. (Toim.) 1991. Didaktiikka ja opetussuunnittelu. Porvoo: WSOY.

Kelly, A. V. The Curriculum: Theory and Practice

King I. 1986. Curriculum and instruction in nursing: concepts and process.

Kivelä, A., Peltonen, J. & Pikkarainen, E. 1996. Lähtökohtia pedagogisen toiminnan teorialle ja tutkimukselle. Kasvatus 27, 2, 126-140.

Konttinen, E, Suortti, J , Väyrynen, K. 1980. Hegeliläinen perinne ja opetussuunnitelma. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen selostetita ja tiedotteita 141.

Landon & Apple. 1988. The Curriculum: Problems, Politics and Possibilites. State University of New Yourk Press.

Lundgren, U. 1981. Att organisera omvärlden: En introduktion till läroplansteori. Stockholm: LiberFörlag

Malinen, P. 1985. Opetussuunnitelmat nykyajan koulutuksessa.

Marsh, C. 1986. Curriculum: an analytical introduction. Sydney: Novak.

McNeil, J. 1981. Curriculum: a comprehensive introduction. Boston: LBC.

Mehtäläinen, J. 1994. Elämää akvaariossa : kokemuksia koulukohtaisen opetussuunnitelmaty"n ensivaiheista. Jyväskylä Kasvatustieteiden tutkimuslaitos 1994

Miettinen R. ja Nurmi H. (toim.). 1995. Opetussuunnitelman yksilöllistä ja yhteisöllistä reflektiota. Jyväskylän ammatillisen opettajakorkeakoulun selvityksiä ja puheenvuoroja, 8

Milburn et al (ed). 1989. Re-interpreting curriculum research: image and arguments.

Munnukka, T & Åsted-Kurki,P. (Toim). 1992. Hoitotieteellinen tieto hoitotyön pohjana : studia generalia kevät 1992. Tampereen yliopisto. Hoitotieteen laitos, 2.

Nooman, Z. et al (eds). 1990.Innovation in medical education : an evaluation of its present status.New York (N.Y.) : Springer Publ.,

Opetussuunnitelman laatiminen ammatillisessa oppilaitoksessa. 1988. Suomen kaupunkiliiton julkaisu.

Opetussuunnitelman tutkimukselliset kehykset. 1987. Helsingin yliopisto Opettajakoulutuslaitoksen Tutkimuksia 48.

Organisation for Economic Co-operation and Development. 1994. The curriculum redefined: schooling for the 21st century. Paris

Pikkarainen, E. 1996. Kohti epäkriittistä kasvatustiedettä? Teoksessa M. Saarnivaara (toim.) Subjektiviteettia etsimässä. Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Työpapereita 2.

Purmanen, S. 1987. Piilo-opetussuunnitelma hoitoalan koulutuksessa... Joensuun yliopisto Psykologia Keskustelualotteita n 5.

Robinsohn, S. 1967. Bildungsreform als Revision der Curriculum. Luchterhand.

Simkin (ed). 1984. Curriculum development in action.

Skillbeck, M (ed). 1985. Evaluating the Curriculum in Eighties

Suortti, J. 1981. Opetussuunnitelmaongelma I ja II. Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisuja 309 ja 310.

Syrjäläinen, E. 1995. Koulukohtaisen opetussuunnitelman toteutuminen: opettajan ansa vai mahdollisuus? Tampereen yliopisto 1995

Takala, S. 1980. Vaatimustasojen määritteleminen opetussuunnitelmaa laadittaessa. Jyväskylän yliopisto Kasvatustieteiden tutkimuslaitos, Selosteita 145.

The International encyclopedia of curriculum. 1991.

Tosteson, D et al. (Toim.) 1994. New pathways to medical education : learning to learn at Harvard Medical School. Cambridge (Mass.): Harvard University Press.

Uusia koulutusrakenteita etsimässä. 1996. Kuopion terveydenhuolto-oppilaitos.

White, J. 1990. Education and the good life: beyond the national curriculum.

Whitson, J. 1991. Constitution and curriculum: hermeneutic semiotics of cases and controversies in education, law and social sciencs.

Whitty. 1985. Sociology and school knowledge.

Willis, G (ed). 1978. Qualitative Evaluation; Concepts and Cases in Curriculum Criticism

Willis, P. Koulun penkiltä palkkatyöhön.

Åhlberg, M. 1995. Oppimisen, opetuksen ja opetussuunnitelman evaluaatio: pieni käsikirja opettajille ja tutkijoille. Finn Lectura, Loimaa.