Kasvatustieteen peruskurssi, avoin yliopisto, s.2003
Esa Pikkarainen

Palautetta tenteistä

Tenteissä on reputtanut aika suuri osa. Eka kerralla ilmeisesti kirjoja ei oltu saatu lainaan, koska monet ei olleet niitä lukeneet. Toisella kerralla oli myös monella aika puutteellisia vastauksia ainakin jompaakumpaan kirjaan. Valitettavasti myös luentokysymysten vastaukset olivat usein hyvin heikkoja. Useimpia kehoittaisin kertaamaan asiat ajatuksen kanssa vielä kerran. Tosin joukossa oli myös muutamia erittäin hyviä vastauksia - onneksi.

Kurssi arvioidaan hyväksytty / hylätty ja hyväksytyn rajana pidetään ns. hyvät tiedot -arvosanaa, eli 1-3 -asteikolla vähintään 2+. Tämä tarkoittaa sitä, että viidestä kysymyksestä vähintään kolmeen täytyi olla erittäin hyvä vastaus (ei mitään huomauttamista, ja ainakin toiseen kirjaan vastattu hyvin) tai neljään kohtalaisen hyvä (ei paljoa huomauttamista eikä monessa vastauksessa).

Seuraavat eivät ole varsinaisia mallivastauksia, vaan tiivistelmiä siitä, mitä asiaa vastauksessa olisi pitänyt olla.

Tenttikysymykset 30.9.2003

Luento:

1)    Mitä tarkoittaa pedagoginen paradoksi?
Kasvatuksen tai tarkemmin kasvattavan vaikuttamisen ja sivistyksen ristiriitaa. Pedagogiikan sekä teoreettinen että käytännöllinen perusongelma. I. Kant muotoili ongelman muotoon: "Miten voin edistää vapautta pakolla?" Sivistys on ja edellyttää subjektin vapaata toimintaa ja kasvattaminen tarkoittaa puuttumista hänen toimintaansa siten, että hän toimisi toisin kuin olisi muuten toiminut. Tämän välttämättömän "pakottamisen" tulisi kuitenkin lisätä sen kohteen vapautta.

2)    Mitä on pedagoginen toiminta?
Kasvatustieteen tutkimuskohde. Kasvatuksen ja sivistyksen muodostama kokonaisuus. Käytännöllistä toimintaa: vuorovaikutusta, epäsymmetrinen suhde jne. Voidaan teoreettisesti analysoida neljään periaatteeseen: sivistyskykyisyys, vaatimus itsenäiseen toimintaan, kontekstuaalisuus ja parempi tulevaisuus.

3)    Mitä on teoria?
Tietojen muodostama kokonaisuus. Voidaan erottaa hiljaisesta tiedosta koostuva teoria (toimintatapa tai -taito), arkiteoria (ainakin osittain eksplisiittinen = kielellinen; sisältää normatiivisia näkemyksiä) ja tieteellinen teoria (deskriptiivinen, systemaattinen, koostuu enemmän tai vähemmän tieteellisistä tiedoista (tieto = tosi, perusteltu uskomus/väite), koherentti, kattava, taloudellinen)

Siljander: Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen

4)    Kuvaile pääkohdittain joko a) hermeneuttista pedagogiikkaa tai b) empiiristä kasvatustiedettä?
ks. kirjasta ko. kohdat.

Rinne, Kivirauma & Lehtinen: Johdatus kasvatustieteisiin.

5)    Joko: a) Kolme kasvatustiedettä tai b) Herbartin näkemykset ja niiden merkitys?
a) Yleinen kasvatustiede, erityspedagogiikka ja aikuiskasvatustiede; lyhyt kuvaus kustakin.
b) ks. s. 145-150

Tenttikysymykset 28.10.2003

Luento:

1)    Mitä tarkoittaa pedagoginen paradoksi?
ks. edellinen tentti. Tämä tehtävä oli melkein kaikilla kohtalaisen hyvin, mutta valitettavaa epätarkkuutta paljon.

2)    Mitä on inhimillinen toiminta?
kasvatuksen ja pedagogisen toiminnan tavoitteena on tuottaa ihminen eli ihmisyyttä eli kykyä inhimilliseen toimintaan. Olla ihminen tarkoittaa siis yhtä kuin olla kykenevä inhimilliseen toimintaan. Luennolla käsiteltiin toimintaa ylipäänsä (systeemin ja subjektin toimintaa) ja inhimillistä toimintaa tämän erityistapauksena, jota luonnehtii ruumiillisuuden, vapauden, kielellisyyden ja historiallisuuden periaatteet.

3)    Mikä on kasvatustieteen tutkimuskohde?
pedagoginen toiminta (ks kysymys 3 edellisessä tentissä). Laajaan kenttään saadaan yhtenäisyyttä ja johdonmukaisuutta jäsentämällä sitä sivistyksen ja kasvatuksen (kasvattavan vaikuttamisen) käsitteillä ja edelleen sivistyskykyisyyden, vaatimus itsenäiseen toimintaan, kontekstuaalisuuden ja paremman tulevaisuuden periaatteilla.

Siljander: Systemaattinen johdatus kasvatustieteeseen

4)    Joko a) hermeneuttinen pedagogiikka tai b) kasvatustiede ja konstruktivismi?
ks. kirjasta ko. kohdat.
(huom. kohta a): ymmärtäminen ei ole sama asia kuin hyväksyminen!)

Rinne, Kivirauma & Lehtinen: Johdatus kasvatustieteisiin.

5)    Joko: a) J. A. Comenius tai b) Hollo ja kasvatuksen teoria
ks. kirjasta ko. kohdat.