Sisältö

Mikä on R?
Tilastollinen ohjelmointiympäristö
Ohjelman hankkiminen ja asennus

R-istunto
Istunnon aloitus ja lopetus
Alustavat toimenpiteet
Apua!
Komennot
Istunnon hallinta
Lisäpaketit eli kirjastot
Analyysien tallennus ja tulostus
R:n mukauttaminen (customizing)

Käytön perusteet
Paisunut laskin
Vektorit
Laskutoimitukset vektoreilla
Säännölliset sarjat
Puuttuvat tiedot
Matriisit
Havaintoaineistot (data.frame)
Luettelot (lists)
Ulkoisen tiedoston lukeminen aineistoksi
Ohjelmointi
Oliot

Grafiikan perusteet
plot: grafiikan peruskomento
Kuvan täydentäminen uudella aineksella
Muita kuvakomentoja eri tarkoituksiin
Yleinen parametrointi ja ympäristö

Aineiston alustava tarkastelu
Tunnusluvut
Jakaumien tarkastelu

Perinteiset testit ja luottamusvälit
t-testi
Yhteensopivuustestit

Lineaariset mallit
Mallilause: yksinkertaisin tapaus
Yksinkertainen regressio
Monen selittävän tekijän regressio
Varianssianalyysi: perusmalli
Kontrastit ja estimaatit
Varianssianalyysi: tulosten graafinen esitys
Kiinteät ja satunnaiset vaikutukset
Interaktiot eli yhdysvaikutukset
Järjestetyt faktorit
``Kovarianssianalyysi''
Epätasapainoiset mallit
Mallin rakentaminen
Kun malli ei sovi: aineiston muunnokset

Kirjallisuutta