Sirontakuvio kaikkien muuttujien välillä: pairs

Komennon pairs argumentin on oltava joko aineisto (data.frame) tai matriisi -- jos nämä ovat komennon plot ainoana argumenttina, kutsutaan itse asiassa juuri komentoa pairs. Komento piirtää sirontakuviot kaikille muuttujapareille. Liiallinen muuttajien määrä johtaa helposti lukukelvottomaan ja hitaasti syntyvään kuvaan. Kuva on erityisen hyödyllinen tarkasteltaessa muuttujien välisiä suhteissa regressiomalleja rakennettaessa.

Komennon pairs kuvapaneeleihin voi määritellä paneelifunktion (panel), jonka voi myös määritellä erikseen lävistäjälle tai sen ylä- tai alapuolelle (katso help(pairs)). Ilman omaa ohjelmointiakin on tarjolla funktio panel.smooth, joka lisää pistejoukkoon tasoittavan käyrän. Tämä on erityisen hyödyllinen kun tutkimme alustavasti muuttujien riippuvuuksia regressioanalyysiä varten. Jos olisimme esim. ensin antaneet komennon:

library(rekola) ## Aineistot käyttöön, myös muihin esimerkkeihin
data(plutakko)
pairs(plutakko, panel=panel.smooth)
tuskin olisimme aluksikaan kokeilleet suoraviivaista lineaarista regressiota kuten teimme luvussa 7.3 (sivu [*]).


Jari Oksanen 2003-01-21