Pylväsdiagrammi: barplot

Komento barplot(height,...) piirtää pylväät vektorin height arvojen mukaan. Pylväät voivat olla vaaka- tai pystysuorassa ja ne voivat olla hierarkisissa ryhmissä. Komentoa käytetään etenkin keskiarvojen esittämiseen (kuva 8B). Komento ei kuitenkaan osaa itse laskea keskiarvoja, vaan ne on laskettava syöttötietona annettavaan vektoriin. Tämä tapahtuu esim. komennolla tapply.

Pylväisiin on tapana lisätä janat, jotka osoittavat hajonnan tai keskivirheen suuruuden. Nämä janat voi lisätä komennoilla segments tai arrows(..., code=3, angle=90, ...). Komennon arrows lisämääreet tekevät nuolet janan molempiin päihin ja nuolensakaran kulmaksi nuoleen nähden 90o eli nuolenpää onkin poikkiviiva. Kummatkin komennot vaativat alku- ja loppupisteiden koordinaatit. Komento barplot palauttaa pylväiden keskiviivan sijainnin x-koordinaatilla. Esimerkissä tallennamme nämä muuttujaan mp ja oletamme symmetrisen virheen suuruuden olevan muuttujassa jana:

> height <- tapply(biomassa, syvyys, mean) # Keskiarvot
> jana <- tapply(biomassa, syvyys, sd)     # Hajonnat
> mp <- barplot(height, ylim=c(0,max(height+jana)))
> arrows(mp,height-jana, mp,height+jana, code=3, angle=90)
Komento tapply esitellään tarkemmin luvussa 5.1: pitäkäämme sitä toistaiseksi magiana, jolla saamme piirrettävää. Syntynyttä kuvaa kannattaa verrata samasta aineistosta piirrettyyn box-plottiin (kuva 1). Box-plot on epäparametrinen ja näyttää myös aineiston jakauman vinoudet ja omituisuudet, kun taas perinteinen pylväsdiagrammi pelkistää aineiston kahteen parametriin: keskiarvoon ja hajontaan. Pylväsdiagrammi on adekvaatti, jos aineiston voi adekvaatisti (tai jopa ``tyhjentävästi'') kuvata näillä kahdella tunnusluvulla.


Jari Oksanen 2003-01-21