Oulun yliopisto - EtusivulleUniversity of Oulu in English

 

Home
Research
Members
Publications
Theses
Seminars
Courses
Instruments
NMR Research Group
Theses

 

| Ph.D. Theses | Ph.Lic. Theses | M.Sc. Theses |

 

M.Sc. Theses

 

 • Rahkamaa, Erkki
  Kemiallisesta siirtymästä ydinmagneettisissa resonanssispektreissä (1964). (About chemical shift in NMR spectroscopy)

 • Passi, Pauli
  Ytimen magneettinen momentti ja sen mittaaminen resonanssiabsorptiomenetelmällä (1965). (Nuclear magnetic moment and it measurement with resonance absorption method)

 • Jokisaari, Jukka
  13C-H-spin-spin -kytkentävakio (1968). (13C-H spin-spin coupling)

 • Räisänen, Kauko
  Ydinmagneettinen kaksoisresonanssi resonanssispektroskopiassa (1968). (Double resonance in NMR)

 • Parkkonen, Esko
  Relaksaatioaikojen mittaaminen suuren erotuskyvyn NMR-spektroskopiassa (1973). (Measurement of relaxation times in high-resolution NMR spectroscopy)

 • Kaakinen, Veli
  Nesteiden kokeellisia NMR-relaksaatiotuloksia (1974). (NMR relaxation in some liquids)

 • Koivula, Antero
  Ydinmagneettisesta relaksaatiosta. Havaintoja veden protonien relaksaatiosta ihmisen terveessä- ja syöpäkudoksessa (1974). (About nuclear magnetic relaxation. Observations on the water proton relaxation in healthy and cancer human tissues)

 • Kuonanoja, Juha
  Menetelmiä spin-spin-kytkentävakioiden merkin määrittämiseksi (1977). (Methods for the determination of the sign of spin-spin coupling constants)

 • Tolonen, Reino
  Signaali/kohina-suhteen optimointi PFTNMR-spekt roskopiassa (1977). (Optimization of the signal-to-noise ration in PFTNMR spectrosocpy)

 • Olsén, Matti
  NMR-kuvausmenetelmät (1979). (NMR imaging methods)

 • Lounila, Juhani
  Spin-spin -kytkennän ja kemiallisen siirtymän anisotropian määritys nestekideliuottimia käyttävän NMR-spektroskopian avulla (1980). (Determination of the ansiotropy of spin-spin coupling and nuclear shielding anisotropy using NMR spectroscopy of molecules in liquid crystal solutions)

 • Väänänen, Taito
  Nestekiteillä orientoitujen molekyylien rakenteen määrittäminen NMR-spektroskopian avulla (1980). (Determination of structure of partially oriented molecules using NMR spectroscopy)

 • Ijäs, Eero
  Orientoitujen CD3X-yhdisteiden rakenne ja deuteronin kvadrupolikytkentä 2H-NMR-spektroskopiaa käyttäen (1982). (Structure and deuteron quadrupole coupling in CD3X compouds as determined by 2H NMR of oriented molecules)

 • Hiltunen, Yrjö
  Nestekideliuottimen vaikutus asetyleenin, bentseenin ja metyylijodidin rakenteeseen sekä 1H kemiallisen siirtymän anisotropiaan (1983). (Effect of liquid crystal solvent on the structure and 1H chemical shift anisotropy in acetylene, benzene and methyl iodide)

 • Kääriäinen, Arja
  15N-pyrrolin r-rakenne eri nestekiteissä käyttäen orientoitujen molekyylien 1H NMR-spektroskopiaa (1983). (The r-structure of 15N-pyrrole in various liquid crystals using 1H NMR spectroscopy of oriented molecules)

 • Pasanen, Leena
  Penta- ja heksafluoribentseenin tutkimus eri nestekiteissä käyttäen orientoitujen molekyylien 1H ja 19F NMR-spektrejä 13C-satelliitteineen (1983). (Investigation of penta- and hexafluorobenzene in various liquid crystals using 1H and 19F NMR spectra with 13C satellites)

 • Pulkkinen, Anja
  Para-difluoribentseenin 1H ja 19F NMR-tutkimus nemaattisissa nestekiteissä (1984). (1H and 19F NMR study of para-difluorobenzene in nematic liquid crystals)

 • Seläntaus, Maaria
  Nestekiteillä orientoitujen typpiyhdisteiden NMR-tutkimuksia: pyridiinin rakenne ja nitrometaanin deuteronin kvadrupolikytkentä (1985). (NMR investigation of nitrogen compounds oriented by liquid crystals: structure of pyridine and deuteron quadrupole coupling in nitromethane)

 • Hellsten, Auli
  NMR-spektroskopian neljä vuosikymmentä (1986). (Four decades of NMR spectroscopy)

 • Pakisjärvi, Pekka
  Nestekidenäyttölaitteet (1986). (Liquid crystal displays)

 • Pulkkinen, Päivi
  Molekyylien hiilirungon rakenteen määritys NMR-spektrometrialla (1986). (Determination of molecular carbo skeleton using NMR spectrsocopy)

 • Vuolo, Pekka
  Kaksidimensionaalinen NMR-spektroskopia (1986). (Two-dimensional NMR spectroscopy)

 • Kiviluoma, Lea
  NMR-spektroskopia ja sen lääketieteellisiä sovellutuksia (1988). (Medical applications of NMR spectroscopy)

 • Savela, Timo
  1,3,5-trifluoribentseenin 1H-NMR-tutkimus nestekideseoksissa (1988). (1H NMR study of 1,3,5-trifluorobenzene in liquid crystal mixtures)

 • Korhonen, Ari
  NMR-mikroskopia (1989). (NMR microscopy)

 • Korolainen, Seppo
  Virtaavien nesteiden NMR (1989). (NMR of flowing liquids)

 • Korpinen, Jukka
  Orientoidun bentseenin NMR-rakenne ja -deformaatio (1989). (Structure and structure deformation of benzene as determined by NMR)

 • Keränen, Riitta-Maija
  NMR-spektroskopian käyttö kiinteiden fossiilisten polttoaineiden tutkimuksessa (1991). (Application of NMR spectroscopy to the study of fossil fuels)

 • Oikarinen, Kari
  Jalokaasuisotoopin 129Xe NMR-relaksaatioaikamittauksia isotrooppisissa ja anisotrooppisissa nesteissä (1991). (129Xe NMR relaxation time measurements of xenon in isotropic and anisotropic liquids)

 • Koskela, Tuomas
  Selluloosakuitujen ominaisuuksien tutkiminen vesisuspension NMR-spektroskopiaa käyttäen (1992). (Study of the properties of cellulose fibres using NMR of water suspensions)

 • Keisala, Jyrki
  Ihmisen veriplasman kvantitatiivinen 1H NMR-spektroskopia (1993). (Quantitative 1H NMR spectroscopy of human blood plasma)

 • Hyvönen, Marja
  Wagleriinien molekyylimalli laskennallisin ja NMR-menetelmin. Simulaatiot vesiliuoksessa (1994). (Molecular model of waglerine with computational and NMR methods. Simulation in water solution)

 • Kaski, Jaakko
  Nestekiteisiin liuotettujen pieniin molekyyleihin vaikuttavien voimien NMR-tutkimus (1994). (NMR investigation of the forces acting on small molecules in liquid crystals)

 • Oja, Joni
  Kvantitatiivinen 1H NMR-spektroskopia lipoproteiinien faasitransitioiden tutkimuksessa (1994). (Quantitative 1H NMR spectroscopy in the investigation of lipoprotein phase transitions)

 • Ylihautala, Mika
  Nestekiteeseen liuotettujen jalokaasujen varjostuksen lämpötilariippuvuus (1994). (Temperature dependence of the shielding tensor of noble gasses dissolved in liquid crystals)

 • Hevonoja, Tiia-Elina
  Proton nuclear magnetic resonance spectroscopy as a method to study lipoprotein particle fusion (1998).

 • Kantola, Anu
  Monikvanttikoherenssi NMR-spektroskopiassa (1998). (Multiple quantum coherence in NMR spectroscopy)

 • Kantola, Juha Heikki
  Molekyylidynamiikan simulointi: 129Xe molekyyliseuloissa (1999). (Molecular dynamics simulation: 129Xe in molecular sieves)

 • Lantto, Perttu
  NMR-spektriparametrien laskeminen ab initio -menetelmillä (1998). (Computation of NMR parameters with ab initio methods)

 • Ruohonen, Jyrki
  Diffuusiomittaukset käyttäen NMR-spektroskopiaa: 129Xe:n diffuusio ferroelektrisessä nestekiteessä (1998). (Diffusion measurements using NMR spectroscopy: 129Xe diffusion in a ferroelectric liquid crystal)

 • Korpi, Petri
  FITPLA - Työkalu NMR-spektrien analysointiin (2000). (FITPLA - A tool for the analysis of NMR spectra)

 • Järvinen, Sami
  Metyylielohopeahalidien 199Hg-NMR: varjostustensorin anisotropia ja spin-ympäristörelaksaatio (2001). (199Hg NMR of methylmercury halides: Spin-lattice relaxation and anisotropy of the chemical shielding tensor)

 • Ahola, Susanna
  NMR of partially oriented molecules applied to the structure determination of proteins (2002). (In English)

 • Saunavaara, Jani
  Näytteen lämpötilan määritys 129Xe-NMR-spektroskopian avulla (2002). (Determination of the sample temperature by 129Xe NMR spectroscopy)

 • Telkki, Ville-Veikko
  Mesohuokoisten materiaalien huokoskoon määrittäminen 129Xe-NMR-spektroskopian avulla (2002). (Determination of the pore size on mesoporous materials using 129Xe NMR spectroscopy)

 • Hanni, Matti
  Ksenondimeerin magneettiset ominaisuudet ja potentiaalienergiakäyrä (2004). (Magnetic properties and potential energy curve in xenon dimer)

 • Pennanen, Teemu
  NMR-spektriparametrien liuosefektien mallinnus: vesimolekyylin ydinvarjostus- ja kvadrupolikytkentätensorit kaasu- ja nestefaasissa (2004). (Modelling the solvent effects: nuclear shielding and quadrupole coupling tensors of water molecule in gas and liquid phases)

 • Tallavaara, Pekka
  Mesohuokoisten materiaalien tutkiminen SF6-kaasun 19F-NMR:n avulla (2004). (19F NMR investigation of mesoporous materials using SF6 gas)

 • Autio, Joonas
  Suhteellisten vesi- ja rasvapitoisuuksien määrittäminen Dixon-menetelmällä (2006). (Determination of relative water and fat content using Dixon method)

 • Tervonen, Henri
  Termotrooppisten nestekiteiden tutkimus käyttäen liuotetun SF6-molekyylin 19F NMR-spektroskopiaa (2006). (Investigation of thermotropic liquid crystals using 19F NMR spectroscopy of dissolved SF6 molecule)

 • Käkriäinen, Aimo
  Magneettikuvaus lääketieteellisessä tutkimuksessa (2006). (Magnetic resonance imaging in medical research)

 • Kekkonen, Päivi
  Termotrooppisten nestekiteiden tutkimusta 129Xe NMR-spektroskopiaa käyttäen (2007). (Investigation of thermotropic liquid crystals by 129Xe NMR spectroscopy)

 • Kauppinen, Ari
  Meso- ja makrohuokoisten materiaalien tutkimus ksenonporometrialla (2008). (Investigation of mesoporous and macroporous materials by xenon porometry)

 • Karjalainen, Jouni
  Gay-Berne -nestekiteiden rakenne ja järjestys sylinterimuotoisessa nanokaviteetissa (2009). (Structure and order of Gay-Berne liquid crystals in cylindrical nanocavity)

 • Juttula, Harri
  Ytimen varjostustensorin määrittäminen NMR-menetelmillä (2009). (Determination of nuclear shielding tensor by NMR methods)

 • Azpiroz, Julen
  Applications of inverse Laplace transformation in NMR spectroscopy (2009).

 • Roukala, Juho
  Raskaiden atomien ydinmagneettisen varjostustensorin laskeminen Breit-Pauli-häiriöteorian avulla (2010). (Calculation of nuclear magnetic shielding tensor of heavy atoms using Breit-Pauli perturbation theory)

 • Ylisassi, Aapo
  Puun mikrohuokoisuuden tutkiminen NMR-spektroskopian avulla (2010). (Investigation of microporosity of wood by NMR spectroscopy)

 • Selent, Anne: Lämpökäsitellyn puun tutkimus NMR:n etähavaitsemismenetelmää käyttäen (2011). (Investigation of thermally modified wood by remote detection NMR).

 • Yliniemi, Miikka: Puun kosteuden määrittäminen NMR:n avulla (2012) (Determination of moisture content of wood by NMR)

 • Behrouz, Gamzegül: Investigation of the behaviour of a novel Mn-based contrast agent for the imaging of the articular cartilage (2013).

 • Rantaharju, Jyrki: Spin dynamics simulation of electron spin relaxation in Ni2+(aq).

 • Javed, Asadullah: NMR imaging study of water absorption in thermally modified pine wood (2014).

 • Sarbessa, Fitsum: Solid State NMR Characterization of Homoleptic and Mixed Tetraphenylphosphonium Hexahalogenidotellurate(IV) Salts (2014).

 • Odiyo, Alex: 13C Solid State NMR Analysis of Soil Organic Matter Decomposition in Arctic Tundra (2014).

 • Aslam, Muhammad Kamran: NMR studies of a halogen free ortho-borate ionic liquid (2015).

 • Hyvönen, Katja: Heliumatomin ja -dimeerin NMR kemialliset siirtymät C60-fullereenin muodostamassa keskeispotentiaalissa polkuintegraali-Monte Carlo menetelmällä (2015).

 • Hyvönen, Teemu: Paravedyn indusoima hyperpolarisaatio ja kemiallisten reaktioiden kuvaus NMR:llä (2016).

 • Peuravaara, Petri: Temperature-dependent chemical shift in the aqueous solution of xenon (2017).

 

[University of Oulu] > [Faculty of Sciences] > [Dept. of Physics] >  

  Page up!