Matemaattinen ongelman-ratkaisu kurssi, 5/10 op, Syksy 2010

Oppimisportfolio

(Osittain muokattu Sari Lindblom-Ylänteen tekstistä)

Oppimisportfolio on oppimisprosessin aikana koottu kokoelma erilaisia töitä ja tehtäviä, joita analysoidaan syvällisesti. Keskeistä portfoliossa on reflektivinen, analyyttinen ja pohdiskeleva ote. Portfolio koostuu kahdesta osasta: julkisesta näyteportfoliosta ja perusportfoliosta. Perusportfolioon kerätään kaikki materiaali, jäsennetysti—näyteportfolio on tässä kurssissa korkeintaan kolme A4 sivua pitkä ja se sisältää perusportfolion "parhaat palat" kirjoittajan itse valitsemina. Ainoastaan näyteportfolio jätetään arviotavaksi.

Oppimisportfolio voi koostua esimerkiksi seuraavanlaisista näytteistä. Myös muut, ”itse keksityt näytteet” ovat tervetulleita!

Oppimispäiväkirja on reflektiivinen analyysi jostakin kurssin teemasta. Oppimispäiväkirjassa keskeistä on henkilökohtaisen näkemyksen muodostamiseen opiskeltavista asioista. Pyri analysoimaan opiskeltavia asioita syvällisesti ja omaa kehitystä ja omia oivalluksiasi painottaen. Muista perustella mielipiteesi ja näkemyksesi. Aloita oppimispäiväkirjan kirjoittaminen heti kurssin alussa. Jos aloitat kirjoittamisprosessin vasta palautuspäivän lähestyessä, et voi enää muistaa kovin tarkkaan omia ajatuksiasi ja tuntemuksiasi. Säännöllinen kirjoittaminen on erittäin tärkeää. Mieti jokaisen teeman kohdalla seuraavia kysymyksiä: Mitä opit ja oivalsit? Minkälaisia tulevaisuuden kehittymisalueita nousi esille?

Analyysi kurssin aikana tehdystä ongelmasta. Miten ratkaiseminen sujui? Mitä tapahtui? Mitä opit Mitä kehittämisalueita nousi?

Syvällinen analyysi kurssilla käsitellystä teemasta. Teeman valinta on vapaa. Tärkeää on pyrkiä teoreettiseen opitun tiedon pohdintaan ja sovellukseen.

Voit erittäin mielellään liittää oppimisportfolioosi myös muita oppimiasi tietoja ja itsenäisesti lukemaasi teemoihin liittyvää kirjallisuutta sekä käyttää muita ilmaisuvälineitä, esimerkiksi kuvioita.

Näyteportfolion voi jättää kerran kommentoitavaksi itse valitsemanaan ajankohtana. Myös vertaisarviointirinkejä voidaan järjestää.

Näyteportfolion viimeinen palautuspäivä on 21.12.2010.

Arvostelukriteetit/portfolio

0Portfolio ei sisällä kurssin kannalta relevanttia materiaalia
1Portfoliossa ongelmanratkaisua on käsitelty pintapuolisesti
2Portfoliossa näkyy ongelmanratkaisun periaatteiden tuntemus; joka on jossain määrin liitetty omiin kokemuksiin.
3Portfoliossa tulee selvästi esille ongelmanratkaisun periaatteet ja ne liitetään omiin kokemuksiin.
4Portfoliossa näkyy oman ongelmanratkaisun kehittyminen kokemuksen ja reflektion kautta.
5Portfoliossa integroidaan esitys omasta kehittymisestä ongelmanratkaisijana ja teoreettinen tausta.
6Portfoliossa integroidaan vakuuttavasti luova esitys omasta kehittymisestä ongelmanratkaisijana ja teoreettinen tausta.

Takaisin kurssin kotisivulle
Takaisin Peterin kotisivulle