PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJUUS (PEDAGOGICAL EXPERTISE)

 Muut julkaisut (Other publications)

PORTFOLIO (PORTFOLIO)
HENKILÖTIEDOT (PERSONAL DATA)
SISÄLLÖLLINEN ASIANTUNTIJUUS (CONTENT EXPERTISE)
Tutkinnot (Qualifications)
Muu koulutus (Other education)
Opetuskokemus
(Educational expertise)
PEDAGOGINEN ASIANTUNTIJUUS (PEDAGOGICAL EXPERTISE)
Pedagoginen koulutus
(Pedagogical education)
Opetuksen kehittämiseen liittyvät julkaisut (Educational publications)
Muut julkaisut (Other publications)
OPETUSFILOSOFIA (TEACHING PHILOSOPHY)
Opiskelun ja oppimisen tukeminen (Supporting studying and learning) 
Opetusmenetelmät ja työtavat (Teaching methods)
Arviointi ja kehittäminen (Evaluation and development)
KOTIMAINEN JA KANSAINVÄLINEN TOIMINTA (NATIONAL AND INTERNATIONAL ACTION) 
Kotimaiset ja EU-projektit (National and EU projects)
 Intensiivikurssit (Intensive courses) 
Opettajanvaihto (Teacher exchange)
YHTEENVETO  PALAUTTEESTA (FEEDBACK) 
Opiskelijapalaute (From students) 
Kolleegapalaute (From colleagues)
KEHITTYMISTAVOITTEET (DEVELOPMENTAL GOALS)
LUOTTAMUSTEHTÄVÄT (CONFIDENTIAL POSTS)
Kotimaiset (National)
Ulkomaiset (International)
Luonnontieteellisissä aikauslehdissä julkaistuja artikkeleita (Refereed articles in Science journals) 
2.      Jeronen, E., Peura, M-L. & Hissa, R. (1978). Effect of temperature stress on brain monoamine content in the pigeon. J. Thermal Biology 3, 25-30.
3.      Saarela, S., Hissa, R., Hohtola, E. & Jeronen, E. (1977). Effect of alfa-metyl-paratyrosine and temperature stress on monoamine and metabolic levels in the pigeons. J. Thermal Biology. 2, 121-126.
4.      Jeronen, E., Isometsä, P., Hissa, R. & Pyörnilä, A. (1976). Effect of acute temperature stress on the plasma catecholamine, corticosterone and metabolic levels in the pigeon. Comp. Biochem. Physiol. 55C, 17-22.
5.      Hissa, R., Rantala, K. & Jeronen, E. (1975). Effect of noradrenaline on the oxygen uptake in vitro by the pigeon. Gen. Pharmac. 6, 303-307.
 
           Yleistajuisia artikkeleita aikakauslehdissä (Popular articles in magazines)
 1. Jeronen, E. 2013. Runot ympäristökäsitysten ilmaisijoina. Natura 4, 62. ISSN 0355-7863.

 2. Jeronen, E. 2013. Oppijat luonnontutkijoina. Natura 3, 78. ISSN 0355-7863.
 3. Jeronen, E., Karjalainen, M., Kuoppala, H., Sääskilahti, M. & Tirri, H. 2013. Aineenopettajakoulutuksen pedagogisten opintojen opiskelijavalinta muutoksessa. Natura 2, 35-42. ISSN 0355-7863.
 4. Jeronen, E. 2013. Naturan merkitys asiatietojen päivityksen kannalta. Natura 2, 59. ISSN 0355-7863.
 5. Jeronen, E. 2013. Musiikin voima. Natura 2, 59. ISSN 0355-7863.
 6. Jeronen, E. 2013. Luonnontieteiden opetus ja tulevaisuus – Diffuusiota, osmoosia vai aktiivista siirtoa? Natura 1/2013, 26-31. ISSN 0355-7863.
 7. Jeronen, E. & Ratilainen, E. 2013. Yläkoulun oppilaiden suhtautuminen ja asenteet maahanmuuttajia kohtaan. Natura 1/2013, 32-46. ISSN 0355-7863.
 8. Jeronen, E. 2012. Kieli ja kielikuvat yläkoulun biologian ja maantiedon opetussuunnitelmissa. Natura 3/2012, 43-46. ISSN 0355-7863.
 9. Jeronen, E. 2011. Luonnontieteiden opetuksen oppimisteoriat ennen ja nyt. Natura 4/2011, 40- 41. ISSN 0355-7863.
 10. Jeronen, E. 2011. Kestävyys ja kestävä kehitys aktiivisen kansalaisuuden ja sosiaalisen vastuun näkökulmasta. Natura 3/2011, 46- 48. ISSN 0355-7863.
 11. Eila Jeronen & Juha Jeronen, 2011. Environmental Education in Finland. Natura, 2/2011, 50-56.
 12. Matthews, C., Jeronen, E. & Easton, E. 2011. Everyone´s rights or no one´s rights? Outlooks on nature, nature study and ecological education in Finland, Scotland and North Caroline. Natura, 1/2011, 36-43.
 13. Jeronen, E. 2010. Oppimaan oppiminen ja sen tukeminen. Natura 3/2010, 38-40.
 14.   Jeronen, E., Kurppa, S., Mikkola, M., Risku-Norja, H., Saloranta, S., Smeds, P., & Uitto, A. 2010. Pystyvyyden kehittäminen ruokakasvatuksen avulla – Kuinka rohkaista tulevaisuuden kansalaisia kestävän yhteisön puolesta. Natura 2/2010, 51-53.
 15.  Jeronen, E., Niemitalo, H., Jeronen, J. & Korkeamäki, R-L. 2010. Ensiluokkalaisten käsityksiä ihmisruumiin rakenteesta ja toiminnasta. Natura 1/2010, 27-29.
 16. Jeronen, E. 2009. Geography education and languages in the development of intercultural skills. Natura 1/2009, 33-36.
 17.  Jeronen, E. 2008.  Charles Darwin tieteellisen ajattelun muuttajana. Natura 4/2008, 31-32.
 18.    Jeronen, E. 2008. Kuvia silmissä ja aivoissa – Näkeminen, sen oppiminen ja opettaminen. Natura 3/2008, 43-45.
 19. Jeronen, E., Raustia, H. & Jeronen, J. 2008. Action in Nature and Environmental schools in Finland. Natura 1/2008,              33-40.
 20. Jeronen, E. 2007a.  Biologinen monimuotoisuus ja sen opettaminen koulussa. Natura 4/2007, 17-19.
 21. Jeronen, E. & Lehto, A. 2007. Luontokoulutoimintaan osallistunei­den oppilaiden käsityksiä luonnosta ja omista         vaikutusmahdollisuuksistaan. Natura 3/2007, 27-31.
 22. Jeronen, E. 2006b. Polveutumisoppi – maailmankatsomus ja maailmankuva. Natura 3/2006, 10-14.
 23.  Jeronen, E. 2006a. Tieto- ja viestintätekniikka tukee monialaista ja monikulttuurista ympäristökasvatusta. Natura  1/2006, 42-46.
 24. Anttila-Muilu, S. & Jeronen, E. 2005. Tieto- ja viestintätekniikka maantieteen lukio-opetuksessa. Natura 3/2005, 13-19.
 25. Tuomi, A., Törmälä, S. & Jeronen, E. 2004. Biologian opetusmenetelmien tehokkuus ja miellyttävyys – Kyselytutkimus perusasteen yhdeksänsien luokkien oppilaille ja opettajille. Natura 3/2004, 6-9.
 26.  Heikkinen, J. & Jeronen, E. 2003. Työrauhan säilyttäminen biologian ja maantieteen opetuksessa. Natura 4, 9-12.
 27. Himanka, M., Strengell, H. & Jeronen, E. 2003. Luokanopettajaopiskelijoiden lajintuntemus vuosina 1997 ja 2001. Natura 1, 18-21.

Artikkeleita yleistajuisissa kasvatustieteellisissä ja muissa kirjoissa (Chapters in educational and other popular books)
 1.      Jeronen, E. 2007. Finnish experience on Environmental Education. In R. Dytrtová, E. Jeronen & J. Pavelková. The            Education and the Environment for the Educators, 28-51. Brno: TRIBUN EU.
2.      Jeronen, E. & Kaikkonen, M. 2001. Ympäristökasvatuksen kokonaismallin tavoitteet ja sisällöt arvioinnin kehittämisen  tukena. (Evaluation in Environmental Education.) Teoksessa: Jeronen, E. & Kaikkonen, M. (toim.) 2001. Ympäristötietoisuus - Näkökulmia eri tieteenaloilta. Oulun yliopisto. Kasvatustieteiden tiedekunta, Selosteita ja katsauksia 139, 22-41.

Pääkirjoituksia (Leading articles)
         1. Jeronen, E. 2012. Luonnon arvottaminen ja luonnon merkitys? Natura 4, s. 3.
2.      Jeronen, E. 2012. Mitä opetan opettaessani biologiaa ja maantiedettä? Natura 1, s. 3.

   3.      Jeronen, E. 2011. Biologian sekä maantiedon ja maantieteen opetus ja tulevaisuus. Natura, 4, s. 3.

4. Jeronen, E. 2011. Koululaisista tiedon metsästäjiksi! Natura, 3, s. 3. 
 5. Jeronen, E. 2011. Kehitysmaa vai kehittyvä maa? Natura 2, s. 3.
 6.      Jeronen, E. 2011. Arsenikkia ja sammutettuja geenejä. Natura 1, s. 3.
 7.   Jeronen, E. 2010.  Onnellisuus, hyvinvointi ja vastuullisuus. Natura 4, s. 3.
 8. Jeronen, E. 2010.  Ancora imparo.   Natura 1, s. 3.  
 9. Jeronen, E. 2009. Kaksiteräinen miekka, Natura 4,  s. 3.
10.   Jeronen, E. 2009. EVVK? Natura 2, s. 3.
11. Jeronen, E. 2009. Vaatteet, muodit ja aatteet. Natura 1, s. 3.
12.Jeronen, E. 2008. Kirje päätoimittajalta. Natura 4. s. 3. 
13. Jeronen, E. 2008. Kirje päätoimittajalta. Natura 3. s. 
14. Jeronen, E. 2008. Kirje päätoimittajalta. Natura 2. s. 3.

Kirja-arviointeja (Book Reviews)
 1. Jeronen, E. 2016. Talvisen luonnon kauneutta. Teos: Huhta, A-P. Talven törröttäjät, 222. Tampere: Vastapaino. Tampereen luonto, (2016), 1, 5.

 2. Jeronen, E. 2013. Monipuolinen selvitys verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmistä. Teos: Laaksonen, S-M., Matikainen, J. & Tikka, M. (2013). Otteita verkosta. Verkon ja sosiaalisen median tutkimusmenetelmät, 377. Tampere: Vastapaino. Natura 4, 59-60.

 3. Jeronen, E. 2013. Löytöretki sammalten maailmaan. Teos: Laine, J., Sallantaus, T., Syrjänen, K., & Vasander, H. (2013). Sata sammalta, 144. Metsäkustannus. Natura 3. 69-70.
 4. Jeronen, E. 2012. Perusteos persoonallisuuden psykologiasta. Teos: Metsäpelto, R-L. & Feldt, T. (Toim.). (2009). Meitäon moneksi, Persoonalisuuden psykologiset perusteet, 357. Juva: Bookwell. Natura 4, 51-52.
 5. Jeronen, E. 2011. Ihmisen älykö ylivertainen? Pyydetty kirja-arviointi teoksesta: Viitala, J. (2010). Älykäs eläin. 2. p., 206. Keuruu: Otavan kirjapaino.Natura 2, 61.
 6. Jeronen, E. 2010. Erilaisten oppijoiden kohtaaminen. Pyydetty kirja-arviointi teoksesta: Ikonen, O. & Krogerus, A. (Toim.) (2009). Ainutkertainen oppija. Erilaisuuden ymmärtäminen ja kohtaaminen,  244. Juva: WS BOOKWELL. Natura 4, 48.
 7. Jeronen, E. 2010. Ohjeita koulun ja opetuksen muutokseen. Pyydetty kirja-arviointi teoksesta Pollari, J. & Koppinen, M-L. Ketäkannattaa opettaa? PS-Kustannus. Opettajan ääni, 224. Juva: WS Bookwell. Natura 3, 58-59.
 8. Jeronen, E. 2010. Luonnonvarojen käytön legitimiteettiongelmat ja -haasteet. Pyydetty kirja-arviointi teoksesta Rannikko, P. & Määttä, T. (toim.) (2010). Luonnonvarojen hallinnan legitimiteetti, 295. Tampere: Vastapaino. Natura 2, 61-62.
 9. Jeronen, E. 2010. Arviointi oppilaan minäkäsityksen tukena. Pyydetty arviointi teoksesta Ihme, I. (2009). Arviointi työvälineenä. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Opetus 2000, 180. Juva: WS Bookwell Oy, Natura 1, 63-64.
 10. Jeronen, E. 2010. Arviointi oppilaan minäkäsityksen tukena. Pyydetty arviointi teoksesta Ihme, I. (2009). Arviointi työvälineenä. Lasten ja nuorten kasvun tukeminen. Opetus 2000, 180. Juva: WS Bookwell Oy, Natura 1, 63-64.
 11. Jeronen, E. 2008. Näkökulmia monikulttuurisuuteen. Pyydetty kirja-arviointi teoksesta Ram-Prasad, C. (2007). Intia, monen kulttuurin koti. Suom. U. Lempinen. Gummerus, Natura 3/2008, 52-53.
 12. Jeronen, E. 2008. Myönteinen ilmapiiri luokkaan. Pyydetty kirja-arviointi teoksesta Saloviita, T. (2007). Työrauha luokkaan – löydä oma toimintamallisi. PS-kustannus,  Natura 3/2008, 54.
 13. Jeronen, E. 2008. Moninainen monimuotoisuus. Pyydetty kirja-arviointi teoksesta Jukka Kauppinen (2007): Hämmästyttävä monimuotoisuus Luonnontapahtumia, kansan tietoa, museohavaintoja, Kuopion luonnontieteellisen museon julkaisuja 7. 238 S. Hämeenlinna: Karisto. 2007. Natura 3, 50-51.
 14. Jeronen, E. 2007. Maantieteen didaktiikka opettajan ammatillisen kasvun ja kehityksen tukena. Pyydetty kirja-arviointi teoksesta Hannele Cantell, Hannele Rikkinen ja Sirpa Tani: Maailma minussa - minä maailmassa, Maantieteen opettajan käsikirja. Studia Paedagogica 33. Helsingin yliopisto, Soveltavan kasvatustieteen laitos. Helsinki 2007. Natura 4/2007, 40-41.
    
  Opetusmateriaaleja (Instructional materials)
             Multimedia products
1.      Jeronen, E. 2009. Kasvaminen maailmanlaajuiseen vastuuseen. Verkkoluento Moodle -oppimisympäristössä toteutetulla täydennyskoulutuskurssilla Aktiivinen kansalaisuus globalisaation näkökulmasta – Online 6 op. Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut. Myös CD-ROM.
2.      Jeronen, E. 2009. Laatutyö alueellisen, kansallisen ja kansainvälisen opetustyön kehittämisen tukena. Verkkoluento Moodle -oppimisympäristössä toteutetulla täydennyskoulutuskurssilla Aktiivinen kansalaisuus globalisaation näkökulmasta – Online 6 op. Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut. Myös CD-ROM.
3.  Jeronen, E. 2007. Arviointi didaktisena toimintana. Verkkoluento Moodle -oppimisympäristössä toteutetulla maantieteen opettajien täydennyskoulutuskurssilla Aktiivinen kansalaisuus maantieteen opetuksessa globalisaation näkökulmasta – Online 8 op. Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut. Myös CD-ROM.
4.  Jeronen, E. 2007. Työtavat ja niiden valinta. Verkkoluento Moodle -oppimisympäristössä toteutetulla maantieteen opettajien täydennyskoulutuskurssilla Aktiivinen kansalaisuus maantieteen opetuksessa globalisaation näkökulmasta – Online 8 op. Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut. Myös CD-ROM.
5.      Jeronen, E. 2007. Välineiden ja materiaalien valinta, kehittäminen ja käyttö maantieteen opetuksessa. Verkkoluento Moodle -oppimisympäristössä toteutetulla maantieteen opettajien täydennyskoulutuskurssilla Aktiivinen kansalaisuus maantieteen opetuksessa globalisaation näkökulmasta – Online 8 op. Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut. Myös CD-ROM.
6.      Jeronen, E. 2007. Opetuksen suunnittelu ja ydinaineksen valinta. Verkkoluento Moodle -oppimisympäristössä toteutetulla maantieteen opettajien täydennyskoulutuskurssilla Aktiivinen kansalaisuus maantieteen opetuksessa globalisaation näkökulmasta – Online 8 op.  Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut. Myös CD-ROM.
7.      Jeronen, E. 2007. Miksi aktiivinen kansalaisuus on globaalinen kysymys? Verkkoluento Moodle -oppimisympäristössä toteutetulla maantieteen opettajien täydennyskoulutuskurssilla Aktiivinen kansalaisuus maantieteen opetuksessa globalisaation näkökulmasta – Online 8 op.  Oulun yliopisto, Koulutus- ja tutkimuspalvelut. Myös CD-ROM.
8. Jeronen, E. (tuottaja) 2006. Dialogisuus. Evaluaatio-kurssi. Käsikirjoitus: M. Niemelä & A. Tuhkala. Oulun yliopisto.         Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. Avoin yliopisto. Division, Digitaalisen Median Tuotantoyksikkö. http://media.tol.oulu.fi/video/avoin/dilog/video.php
9. Jeronen, E. (sisällön ohjaus) 2006. Porinaryhmä opetusmenetelmänä. Evaluaatio-kurssi. Käsikirjoitus: S. Kilpeläinen, P. Mäenpää, A. Pikkarainen & J. Rintala. Oulun yliopisto. Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. Avoin yliopisto. Division, Digitaalisen Median Tuotantoyksikkö. http://media.tol.oulu.fi/video/avoin/dilog/video.php
10.   Jeronen, E. 2003. Kestävä kehitys. Ekologinen, taloudellinen, sosiaalinen ja kulttuurinen kestävä kehitys.  YLE, Sisältöjä Opinportti verkkopalvelussa http://www.yle.fi/opinportti/etalukio/verkkoohjelmat/kestavakehitys/  julkaistuun Etälukion kestävän kehityksen verkko-oppimateriaaliin, syyskuu 2003.
11.  Anttila-Muilu, S., Houtsonen, L., Jeronen, E. & Kaiponen, R. (asiantuntijat) 2002. Kestävä kehitys 1 –4. YLE, TV1,         Etälukio. Esitykset alkoivat 16.2.02.
12.      Jeronen, E., Pavelescu, L., Shaheen, N., Fleischer, T. & Oberhummer, H. 2001. Life in Universe. In ESPACE – Comenius workshop CD-ROM. Comenius 3.2 Course AT 57214-2001 in Vienna. http://cdfinfo.in2p3.fr/~bellefon/CD-Espace/index.html (no longer online)
13.      Schürz, P., Hudson, A., McClellan, M., Hudson, B., Owen, D., Brückl, J., van Wheele, D., Grotenhuis, U., Jeronen, E., Nummi, T. & Sariola, J. 2001. EUROLAND. A European resource base. CD-ROM. Phase 3. Austria, Finland and United Kingdom.
14.      Gruber, P. & the ESPACE Collaboration. 2000. The LTWO-paradigm: a general theory for IT based education systems. Proceedings of the 5th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning. Vienna, Austria, October 2000. CD-ROM.
15.      Oberhummer, H. & the ESPACE Collaboration. 2000. A Web Based Learning/Teaching/Writing/Organising System. Proceedings of the Workshop on Interactive Computer Aided Learning 2000 (ICL 2000). Villach, Austria, October 2000. CD-ROM.
16      Assem, S., Gottfried, Ch., Gruber, P., Habison, P., Haslinger, S., Oberhummer, H. & the ESPACE-Collaboration. 2000. The Multimedia web-based Learning/Teaching/Writing/Organising System of ESPACE. Proceedings of the 5th Workshop on Multimedia in Physics Teaching and Learning. Vienna, Austria, October 2000. CD-ROM.
17.      Schürz, P., Hudson, A., McClellan, M., Hudson, B., Owen, D., Brückl, J., van Wheele, D., Grotenhuis, U., Jeronen, E., Nummi, T. & Sariola, J. 2000. EUROLAND. A European resource base. CD-ROM. Phase 2. Austria and Finland.

  Oppikirjoja (Textbooks)
 1.   Rönkä, A., Jeronen, E., Arino, K., Lappalainen, A. & Tenhunen, A. 2003. Eliöt ja elämä. Biologian käsikirja. (Organisms and Life. Handbook of Biology.) 6. painos. Porvoo: WSOY:n Kirjapainoyksikkö. ISBN 951-35-6240-9. 320.
  2.   Rönkä, A., Jeronen, E., Arino, K., Lappalainen, A. & Tenhunen, A. 2000. Högstadie biologi 7-9. (Organisms and Life, Swedish version.) Borgå: Söderström & C:o Förlags AB.  ISBN 951-52-1867-5.

    Työkirjoja ja opettajan oppaita (Workbooks and guides)
1.      Arino, K., Jeronen, E., Lappalainen, A., Rönkä, A., Tenhunen, A., Flinkman, M., Fuhrman, E., Hiisivuori, C., Kangas, E., Pajanen, K., Sommers, I., Sotkas, P. & Talvitie, J. 2000. Eliöt ja elämä Opettajan materiaali: Vesien vuosi, Meri ja saaristo. 4. painos, ISBN: 978-951-35-5940-3, WSOY, 140 s.
 2.      Jeronen, E. 2000. Ihminen. Terveyskasvatus., 2. painos , ISBN: 978-951-0-22485-4, WSOY, 452 s.
 3.   Jeronen, E., Welling, M. & Kantola, L. 2000. Ekosysteemit ja ihminen. Ideoita ympäristökasvatukseen. Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus. ISBN 952-5384-00-4. Tornio: Tornion kirjapaino.