Yleisimmät verbit

Verbit on valikoitu frekvenssisanakirjan perusteella. Ne annetaan aspektipareittain käytetyimmyysjärjestyksessä.
Verbit ovat 14-15 ryhmissä. Jos koko tehtävä ei mahdu näytöllesi, suurenna näyttö painamalla F11 tai valitsemalla ylävalikosta Näytä -> Kokoruututila/Koko näyttö.

Klikkaamalla esim. RYHMÄ 1 pääset opettelemaan verbien merkityksiä (kaikkia mahdollisia merkityksiä ei ole annettu) ja sitten taivutuksia. Voit kuunnella niiden ääntämisen ( flash/haluta.mp3 ).
Klikkaamalla verbejä pääset suoraan taivutustehtävään. Taivutustehtävissä on mahdollista tarkistaa lauseen merkitys.

RYHMÄ 1

быть
мочь - смочь
говори́ть - сказа́ть
хоте́ть - захоте́ть
име́ть
ви́деть - уви́деть
ду́мать
понима́ть - поня́ть
жить
де́лать - сде́лать
рабо́тать
стоя́ть
пойти́
счита́ть - посчита́ть
смотре́ть - посмотре́ть

RYHMÄ 2

брать - взять
получа́ть - получи́ть
сиде́ть
станови́ться - стать
спра́шивать - спроси́ть
явля́ться
принима́ть - приня́ть
люби́ть
ока́зываться - оказа́ться
остава́ться - оста́ться
приходи́ть - прийти́
представля́ть - предста́вить
писа́ть - написа́ть
называ́ть - назва́ть
начина́ть - нача́ть

RYHMÄ 3

по́мнить - вспо́мнить
нахо́дить - найти́
ждать
выхо́дить - вы́йти
сле́довать - после́довать
проводи́ть - провести́
происходи́ть - произойти́
создава́ть - созда́ть
игра́ть - сыгра́ть
реша́ть - реш|и́ть
возвраща́ться - верну́ться
проходи́ть - пройти́
идти́ - ходи́ть (Ei aspektipari)
отвеча́ть - отве́тить

RYHMÄ 4

лежа́ть
быва́ть
чита́ть - прочита́ть
испо́льзовать
расска́зывать - рассказа́ть
занима́ть - заня́ть
хоте́ться - захоте́ться
существова́ть
продолжа́ть - продо́лжить
пока́зывать - показа́ть
слы́шать - услы́шать
сто́ить
уходи́ть - уйти́
приходи́ться - прийти́сь

RYHMÄ 5

вести́ - води́ть
боя́ться
появля́ться - появи́ться
находи́ться
составля́ть - соста́вить
позволя́ть 1 - позво́лить
чу́вствовать 1 - почу́вствовать
слуша́ть 1 - послуша́ть
предлага́ть - предложи́ть
пыта́ться 1 - попыта́ться
помога́ть 1 - помо́чь
проси́ть - попроси́ть
вызыва́ть - вы́звать
входи́ть - войти́
держа́ть